Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 27-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ.Πρωτ.: 14250

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

 

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- και την παράταση αυτής έως 31-12-2018.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, έως την 31-12-2018. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παραταθεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής μπορεί να γίνει και παράταση της μίσθωσης. Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

 

Περιγραφή μισθίου :

  • Το ακίνητο θα μισθωθεί ως χώρος αποθήκευσης, με σκοπό την ασφαλή (βραχεία) αποθήκευση των τροφίμων και των βασικών υλικών συνδρομής, που θα χορηγούνται από το Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», έως ότου αυτά να διανεμηθούν στους απόρους, τους δικαιούχους δηλαδή της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κορινθίας.

  • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι έως 400 τ.μ (τετραγωνικά μέτρα).

  • Το ακίνητο θα πρέπει να είναι Ισόγειο ή υπερυψωμένο ισόγειο και να παρέχεται πρόσβαση σε φορτηγό όχημα και σε κάθε είδους φορτοεκφορτωτική εργασία. Το ακίνητο να διαθέτει ασφάλεια έναντι πιθανών διαρρήξεων.

  • Να διαθέτει (1) τουαλέτα. Να διαθέτει επαρκή εξαερισμό. Το ακίνητο να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της πόλης της Κορίνθου, με πρόσβαση σε καλό οδικό δίκτυο για φόρτωση εκφόρτωση εμπορευμάτων. Να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος. Να διαθέτει άνετο παρκινγκ.

 

Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού ο μειοδότης υποχρεούται στην προσκόμιση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου. Επίσης, ο μειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το υπό μίσθωση ακίνητο, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ.Κότσαλου Βενετία, Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61099, 61021.

 

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 18-05-2018, ημέρα Παρασκευή.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ