Απόφαση αριθμ. 10/140/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-04-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία νέου Κ.Ε.Π. στον Συνοικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 97/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί  αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία νέου τμήματος Κ.Ε.Π. στην περιοχή Συνοικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων, ιδιαίτερα στο κέντρο του Συνοικισμού, λόγω του ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο στην περιοχή αυτή. 

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει πως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωvα με τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, θα πρέπει vα καθoρίσει τoυς όρoυς διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τηv αvωτέρω μίσθωση.

           

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλoγική συζήτηση κι έχovτας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 97/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση τμήματος Κ.Ε.Π. της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Κορινθίων στην περιοχή Συνοικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου ως εξής:

 

Διακηρύττει:

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Κορινθίων για την στέγαση και λειτουργία νέου τμήματος Κ.Ε.Π. της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Κορινθίων στην περιοχή Συνοικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και τις 24-05-2018, ημέρα Πέμπτη.

 

Περιγραφή μισθίου

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και στην περιοχή του Συνοικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή του βρίσκεται ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιμετρικά αυτού σε απόσταση έως και διακόσια (200) μέτρα το πολύ από τον εν λόγω ναό.

Το ακίνητο θα πρέπει:

          να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο, κενό και ετοιμοπαράδοτο, ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας από 50τ.μ. έως 100τ.μ.,

          να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, ψύξης και κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ,

          να έχει άδεια οικοδομής από το έτος 1985 και μετά, ενώ αποκλείονται ακίνητα κατασκευασμένα με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό,

          να είναι επαρκώς συντηρημένο ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας δημόσιας  υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και λειτουργικότητας και αισθητικής,

Επίσης, στο προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

          να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας,

          να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις (ράμπες πρόσβασης, ειδικά WC) άτομα με ειδικές ανάγκες,

          να διαθέτει κατάλληλους χώρους για την κυκλοφορία των χρηστών και απαραίτητους χώρους υγιεινής (WC και WC για ΑμεΑ με πόρτα που να ανοίγει προς τα έξω) σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,

          να υπάρχουν ρολά ασφαλείας ή κιγκλιδώματα σταθερά σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από διερχόμενους,

          να υπάρχουν φωτιστικά σώματα κλάσης ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Β.  Τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β.  Εν γένει θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός με ένταση φωτισμού που θα πρέπει να καλύπτει τα σταθερότυπα για γραφειακούς χώρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

          να μην δέχεται εκπομπές επιβλαβείς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (δίκτυο ΔΕΗ υψηλής τάσης, εκπομπές καπνού, θερμότητας, θορύβου, οσμών, που υπερβαίνουν τις συνήθεις για ακίνητα όμοιας χρήσης).

 

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:

Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικίες πολεοδομικές διατάξεις.

Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998(ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991(ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με Α.

 

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Α. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία (εκτός φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στην συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό της επιτροπής, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον μειοδότη. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και  ανεπιφυλάκτως.

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Κορινθίων περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.

4. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την εκμίσθωση του ακινήτου.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

7. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για την νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου.

8. Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλο αντίγραφο του Ε9.

9. Κάτοψη του ακινήτου και τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου.

10. Δήλωση στατικής επάρκειας.

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για την λειτουργία του τμήματος Κ.Ε.Π. της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Κορινθίων και τα οριζόμενα στο πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας του ακινήτου.

12. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τα εξής δικαιολογητικά: α)Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 και της ΠΟΛ1018/13-01-2012.

β)Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών

Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία, η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου, θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων υπόψη της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, σφραγισμένοι, ενώ θα αναγράφεται πάνω τους το όνομα/επωνυμία του  ενδιαφερόμενου- συμμετέχοντος, καθώς και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή

γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στη δημοπρασία για την οικονομική προσφορά ενώπιον της επιτροπής δημοπρασίας.

Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν  αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται  για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο  νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά  κατά σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό της δημοπρασίας κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμό τους.

Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον μειοδότη. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο, κατά νόμο, όργανο.

 

Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Από της λήξεως της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.  Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου και εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  Ο μειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το υπό μίσθωση ακίνητο, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

Η σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος, ένα η σχολική μονάδα που θα στεγαστεί στο ακίνητο ή η προϊσταμένη αυτής αρχή και ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά την διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν:

(α) Καταργηθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία εν όλω ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της,

(β)  Μεταφερθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία σε ιδιόκτητο ακίνητο,

(γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης,

(δ) Αναδιαρθρωθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία, κατά την διάρκεια της μίσθωσης,  ούτως ώστε το ακίνητο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο,

(ε) Μεταφερθεί σε άλλο μέρος, η εγκατεστημένη στο ακίνητο υπηρεσία, έστω και προσωρινά,

(στ) Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που θα απαιτηθούν.

 

Όροι μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού. 

Το επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα δεν αναπροσαρμόζεται.

Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.

Η μίσθωση άρχεται από την ημέρα της εγκατάστασης του Κ.Ε.Π. στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει με την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. στο ακίνητο και ενεργείται στο τέλος κάθε μήνα κατά τα εκάστοτε οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στο Δήμο, κατάλληλο προς την ζητούμενη χρήση και σύμφωνα με τους όρους αυτής της διακήρυξης και τις υποδείξεις της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Κορινθώιν και της επιτροπής καταλληλότητας.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται στην διάρκεια της μίσθωσης να ενεργεί στο μίσθωμα τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώσει τις συνηθισμένες από την χρήση φθορές που τυχόν υπάρχουν. Σε περίπτωση άρνησης του ο Δήμος μπορεί μέσα σε ορισμένη προθεσμία να προβεί μονομερώς στην λύση της μίσθωσης παρακρατώντας το ποσό των δαπανών μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες των εγκαταστάσεων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, τηλεφωνικών γραμμών και δομημένης καλωδίωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και να παραδώσει αυτές σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 

Αν στο ακίνητο υπάρχει εν λειτουργία παροχή από τη ΔΕΗ, η οποία καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας σε φορτία, τότε θα διατηρηθεί.  Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαύξηση ισχύος, το κόστος θα βαρύνει τον εκμισθωτή.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Το μίσθωμα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

 

Λοιπές διατάξεις

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Ο εκμισθωτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση  από τον Δήμο από την μη έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης να προσέλθει, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να σεβαστεί την παρούσα μίσθωση. Αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης το ακίνητο νόμιμα περιέλθει στην κυριότητα, νομή, επικαρπία κλπ σε άλλο πρόσωπο , η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη στον οποίο καταβάλλονται εφεξής μετά την προσκόμιση τίτλων, τα μισθώματα.

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν μειοδότης.

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν α)το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος περί τη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.                     

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων – προσφορών.

 

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010, του π.δ. 270/81 και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα, οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία, τηλέφωνο 27413 61021, 61099 και φαξ 27413 61038.

 

  Β.- Μετά τον καθορισμό των όρων της παρούσας, εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Κορινθίων περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

            Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 10/6232.0002 ποσού 18.836,64€ και τίτλο «Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ» (Α.Ο.Ε. 2/3/2018).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/140/2018.-