Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κόρινθος, 03-05-2018

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:  14594

  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

  Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Κορινθίων  για την στέγαση και λειτουργία νέου τμήματος Κ.Ε.Π. της Δ/νσης Κ.Ε.Π. του Δήμου Κορινθίων στην περιοχή Συνοικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.

   Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτήριου συμφωνητικού.  Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

Περιγραφή μισθίου

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και στην περιοχή του Συνοικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή του βρίσκεται ο ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιμετρικά αυτού σε απόσταση έως και διακόσια (200) μέτρα το πολύ από τον εν λόγω ναό.

Το ακίνητο θα πρέπει:

          να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο, κενό και ετοιμοπαράδοτο, ωφέλιμης συνολικής επιφάνειας από 50τ.μ. έως 100τ.μ.,

          να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, ψύξης και κλιματισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ,

          να έχει άδεια οικοδομής από το έτος 1985 και μετά, ενώ αποκλείονται ακίνητα κατασκευασμένα με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό,

          να είναι επαρκώς συντηρημένο ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας δημόσιας  υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και λειτουργικότητας και αισθητικής,

Επίσης, στο προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:

          να τηρείται ο κανονισμός πυροπροστασίας,

          να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις (ράμπες πρόσβασης, ειδικά WC) άτομα με ειδικές ανάγκες,

          να διαθέτει κατάλληλους χώρους για την κυκλοφορία των χρηστών και απαραίτητους χώρους υγιεινής (WC και WC για ΑμεΑ με πόρτα που να ανοίγει προς τα έξω) σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,

          να υπάρχουν ρολά ασφαλείας ή κιγκλιδώματα σταθερά σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από διερχόμενους,

          να υπάρχουν φωτιστικά σώματα κλάσης ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Β.  Τα φωτιστικά σώματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β.  Εν γένει θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός με ένταση φωτισμού που θα πρέπει να καλύπτει τα σταθερότυπα για γραφειακούς χώρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

          να μην δέχεται εκπομπές επιβλαβείς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (δίκτυο ΔΕΗ υψηλής τάσης, εκπομπές καπνού, θερμότητας, θορύβου, οσμών, που υπερβαίνουν τις συνήθεις για ακίνητα όμοιας χρήσης).

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:

Η στατική επάρκεια του κτιρίου.

Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικίες πολεοδομικές διατάξεις.

Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998(ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991(ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με Α.

   Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη και Κότσαλου Βενετία, τηλ.: 27413 61021, 61099 και  φαξ: 27413 61038.

   Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 24-05-2018 ημέρα Πέμπτη, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment