ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κόρινθος, 03 Μαίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.14712
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          

  Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                 

 Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                  

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                             
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                                         
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                               
                             
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 07η  Μαίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.   Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1.2-3 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων κτιρίων – Δράσεις ΕΞΕ και ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις»
2.    Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 075 (Α/Α ΟΠΣ 2309) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών»
3.   Υποβολή αιτήματος ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης I του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»
4.   Υποβολή πρότασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές εκτός σχεδίου στην πόλη της Κορίνθου για την τοποθέτηση υπέργειων μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»
5.    Υποβολή πρότασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περιοχές στα Λουτρά Ωρ. Ελένης της Δ.Κ. Γαλατακίου και σε περιοχές του οικισμού Κεχρεών της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας, του Δήμου Κορινθίων, για την τοποθέτηση υπέργειων μονάδων Οπτικού Δικτύου (καμπίνων) από την εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.»
6.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων»
7.  Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημ. Κτιρίων και την πλακόστρωση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κορινθίων»
8.    Έγκριση της αριθμ. 5/19/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2018
9.   Έγκριση της αριθμ. 7/29/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κορινθίων
10. Ορισμός εκκαθαριστή για τη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Τενέας» 
11. Ορισμός εκκαθαριστή για τη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Άσσου –Λεχαίου»
12. Ορισμός εκκαθαριστή για τη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σολυγείας –ΔΑΕΣ»
13.  Ορισμός νέου εκκαθαριστή για τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σολυγείας»
14.  Ορισμός νέου εκκαθαριστή για τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Κορίνθου – ΔΗ.Κ.Ε.Κ.»
15.  Ορισμός νέου εκκαθαριστή για τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Άσσου- Λεχαίου»
16.  Ορισμός νέου εκκαθαριστή για τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού»
17. Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Στεφανίου για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
18.Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»
19. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ»
20. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Κορίνθου» και παράταση προθεσμίας
21.  Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Κορίνθου»
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Σπαθοβουνίου»
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ.Σοφικού»
24. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σπαθοβουνίου, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορινθίων και στον οικισμό Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων
25.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
26. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ξύλινου οδοστρώματος και κατασκευή σκάλας πρόσβασης σε κ.χ. στην περιοχή Κεραμιδάκι Κορίνθου» αρ. μελέτης  64/2012
27.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων πλατείας στον Άγιο Γεώργιο» αρ. μελέτης  210/2013
28. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Κ.Χ. πλατείας Γιάννη Ανδρέου» αρ. μελέτης 63/2012
29.  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή οδοστρώματος ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών» αρ.μελέτης 74/2013
30. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» αρ.μελέτης 135/2013
31. Αίτημα χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΑΕ» στη θέση «Μαγούλα» της Δ.Κ. Κορίνθου
32. Αίτημα χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων της «ΑΦΟΙ ΝΙΚ.        ΚΟΛΛΙΑ Ο.Ε.» στην θέση «Καραβοστάσι» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
33.  Αίτημα για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο.
34.  Αίτημα για τοποθέτηση σήμανσης έμπροσθεν εισόδου-εξόδου του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Γ. Παπανδρέου στην πόλη της Κορίνθου.
35. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Αγιαννιώτικα» για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337 σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
36. Αίτημα για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου-συνεργείου αυτοκινήτων επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο
37.  Έλεγχος συμβολής δημοτικής οδού με αγροτική για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας logistics της εταιρείας Π. ΚΟΥΪΝΗΣ –Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.Τ.Ε. με διακριτικό τίτλο «FRIGOCATOETE “ στη θέση ΛΟΥΤΣΑ –ΠΑΠΠΑ
38.  Αίτημα χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου έμπροσθεν του Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Κορίνθου
39.  Χορήγηση μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Αράτου 5, στη Κόρινθο.
40. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Μπαθαρίστρα –Δέλτα στο Κ.Φ. 605
41.Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Κορίνθου.
42. Αίτημα του Κων/νου Καλαντζή, συγγραφέα για τη προμήθεια βιβλίου με θέμα την πολιτική, πολιτιστική, αθλητική και ιστορική ζωή του Δήμου μας.
43. Αίτημα της CHROSODIMMON.IKEγια παράταση της χρήσης του Κ.Χ. της πλατείας Παν. Τσαλδάρη μέχρι 12-5-2018.
44. Έγκριση του πρακτικού αριθμ. 1/2018 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
45. Διαγραφή βεβαιωμένων δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ. (2 εισηγήσεις)
46.  Παράταση προθεσμίας παράδοσης κάδων απορριμμάτων
47.  Διάθεση πιστώσεων (Δικηγόροι)
48.  Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου
49.  Διοργάνωση του 9ου αγώνα δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2018» στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού
50. Συμμετοχή του Δήμου στην 8η και 9η Εθνική Έκθεση μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας
51. Συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ).
52.  Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή της εκδήλωσης CMCCHALLEGE2018 στις 13-5-2018
53.  Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή αγώνων αυτοκινήτου της ΟΜΑΕ μηνός Μαϊου 21018 Δεξιοτεχνία –Πλάγια Ολίσθηση Άγιος Νικόλαος την 27-5-2018
54.  Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή εκδήλωσης 27 ClassicMarathon από 10-16 Ιουνίου 2018.
55.  Αποδοχή αιτήματος σπουδάστριας ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο.
56.  Αίτημα συνδημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
57.  Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης  κ.λ.π. του Δημάρχου.
  
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                  
 

                                                

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ                                        

 

Leave a Comment