Απόφαση αριθμ. 11/179/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-05-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 179η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€» επισημαίνει πως στον τίτλο του θέματος στην πρόσκληση της συνεδρίασης έχει εκ παραδρομής αναγραφεί λάθος το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης και το διορθώνει στο ορθό το οποίο είναι «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€.  Εν συνεχεία, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 23/278/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 48/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 20-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44278.  Με την αριθμ. 3/21/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 26-10-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-01-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μόνο όσον αφορά στα είδη με α/α9, α/α10, α/α11, α/α17, α/α21 της αρ. 48/2017 μελέτης και 2)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ μόνο όσον αφορά στο είδος με α/α 11 της αρ. 48/2017 μελέτης , διότι για τα είδη αυτά οι προσφορές τους δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης, έγιναν αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α10, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20 α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 2)Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/8 α/α9, α/α10 της αρ. 48/2017 μελέτης, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α11, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α12, α/α16, α/α18, α/α19, α/α20, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, 5)ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. για τα είδη με α/α13, α/α14, α/α15, α/α25, α/α26, α/α27, α/α29, α/α30, α/α31, α/α32 της αρ. 48/2017 μελέτης και 6)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ για τα είδη με α/α1, α/α2, α/α3, α/α4, α/α5, α/α6, α/α7, α/α8, α/α9, α/α10, α/α12, α/α16, α/α17, α/α18, α/α19, α/α20, α/α21, α/α22, α/α23, α/α24, α/α28 της αρ. 48/2017 μελέτης, οι οποίες ορίστηκε πως προχωρούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 75617, 2)Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 78854, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 76633, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 78639, 5)ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 78889 και 6)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 75316.  Οι οικονομικές προσφορές των ως άνω οικονομικών φορέων αποτυπώνονται αναλυτικά στον Πίνακα Ι. Συγκριτικός Πίνακας Οικονομικών Προσφορών του από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό, η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι για το είδος με α/α 9 «Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)» στη σχετική μελέτη, προσφέρθηκαν ισότιμες προσφορές από την ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ και την ΙΜΠΕΞ Α.Ε. (τιμή: 1,40 €). Σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προέβη σε κλήρωση για την επιλογή αναδόχου για το είδος α/α 9 «Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt) στις 29-3-2018 και ώρα 11:00 πμ. Οι δύο οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν εγκαίρως πριν από την κλήρωση με το αρ. 10752/26-3-2018 σχετικό έγγραφο.  Προσωρινός ανάδοχος, από την κλήρωση που διεξήχθη για το είδος α/α 9 της σχετικής μελέτης, προέκυψε ο οικονομικός φορέας ΙΜΠΕΞ Α.Ε..  Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 40166/2017 σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία το κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, δηλαδή για τα Τμήματα 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 της αριθμ. 48/2017 σχετικής μελέτης, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %, το άρθρο 63 του ν.4257/14, σύμφωνα με το οποίο το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) για υγρά καύσιμα δύναται να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, το γεγονός ότι η «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» προσέφερε ποσοστό έκπτωσης -4,00% για τα Τμήματα 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 της σχετικής μελέτης, το ότι κριτήριο ανάθεσης για τα λιπαντικά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, την πραγματοποιηθείσα κλήρωση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται:

1)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 της αρ. 48/2017 μελέτης με τιμές κατακύρωσης ως εξής:

Πίνακας ΙΙ. Τιμές κατακύρωσης «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

 

 Κόστος προσφοράς (€)  “Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.”

Προτεινόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

 

 

A2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

13

Α.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

24.552,000

14

Α.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

lt

-4,00%

422.811,260

15

A.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

16.707,260

 

 

Σύνολο A2

 

 

464.070,520

 

 

 

 

 

 

 

 

Β2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

25

Β.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

5.034,400

26

Β.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

lt

-4,00%

1.671,528

27

Β.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

71.891,820

 

 

Σύνολο Β2

 

 

78.597,748

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το ΚΚΠ

 

 

 

29

Γ.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

6.720,800

30

Γ.2.2

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

41.801,760

 

 

Σύνολο Γ2

 

 

48.522,560

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1. ΚΑΥΣΙΜΑ για τη Σχολική Επιτροπή Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

91

Δ.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

121.212,000

 

 

Σύνολο Δ1

 

 

121.212,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε1. ΚΑΥΣΙΜΑ για τη Σχολική Επιτροπή Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

31

Ε.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

100.737,000

 

 

Σύνολο Δ1

 

 

100.737,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

813.140,168

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

195.153,640

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1.008.293,808

 

2)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 7, 12, 18, 22 και 23 της αρ. 48/2017 μελέτης με τιμές κατακύρωσης ως εξής:

Πίνακα ΙΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης  «ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

 Κόστος προσφοράς (€)  “ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

7

Α.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού)

(Βαρέλι 208lt)

lt

1,50

832

1.248,00

12

Α.1.12

Υγρά φρένων (Δοχείο 500 ml)

lt

2,50

50

125,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

1.373,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

18

Β.1.3

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Δοχείο 1 lt)

lt

2,85

24

68,40

22

Β.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Δοχείο 1 lt)

lt

1,00

60

60,00

23

Β.1.8

Γράσο γενικής χρήσης (Δοχείο 4 kg)

kgr

1,67

8

13,36

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

128,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.501,40

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

360,34

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

1.861,74

 

3)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 6, 11, 17, 20 και 21 της αρ. 48/2017 μελέτης με τιμές κατακύρωσης ως εξής:

Πίνακα ΙΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ».

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

 Κόστος προσφοράς (€)  “ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ “

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

6

Α.1.6

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

lt

1,60

416

665,60

11

Α.1.11

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)

lt

2,00

100

200,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

865,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

17

Β.1.2

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 4 lt)

lt

1,50

32

48,00

20

Β.1.5

Λάδι αλυσίδας (Δοχείο 1lt)

lt

1,20

40

48,00

21

Β.1.6

Υγρό υδραυλικών SAE 10W (Δοχείο 1 lt)

lt

1,30

20

26,00

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

122,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

987,60

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

237,02

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

1.224,62

 

4)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 5 και 24 της αρ. 48/2017 μελέτης με τιμές κατακύρωσης ως εξής:

Πίνακα ΙV. Τιμές Κατακύρωσης «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

 Κόστος προσφοράς (€)  “GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠ”

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

5

Α.1.5

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

lt

2,71

832

2.254,72

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

2.254,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

24

Β.1.9

Γράσο γραφίτη (Δοχείο 100 gr)

gr

0,03

4.000

120,00

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

2.374,72

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

569,93

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

2.944,65

 

5)την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 19 και 28 της αρ. 48/2017 μελέτης με τιμές κατακύρωσης ως εξής:

Πίνακας V. Τιμές Κατακύρωσης «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ»

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

Κόστος προσφοράς (€)  “ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ “

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

1

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 για βενζινοκινητήρες (Βαρέλι 208 lt)

lt

2,34

416

973,44

2

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

lt

1,50

5200

7.800,00

3

Α.1.3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

lt

1,40

1248

1.747,20

4

Α.1.4

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

lt

1,05

3328

3.494,40

8

Α.1.8

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

lt

1,56

280

436,80

9

Α.1.9

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)

lt

1,40

420

588,00

10

Α.1.10

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Δοχείο 20 lt)

lt

1,50

360

540,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

15.579,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

16

Β.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες

(Δοχείο 4 lt)

 

1,50

480

720,00

19

Β.1.4

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

 

1,56

20

31,20

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

751,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΚΠ

 

 

 

 

28

Γ.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για βενζινοκινητήρες (δοχείο 4lt)

lt

1,70

304

516,80

 

 

Σύνολο Γ1

 

 

 

516,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

16.847,84

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

4.043,48

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

20.891,32

 

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την ανάδειξη των οικονομικών φορέων: 1)ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.008.293,808€, 2)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 7, 12, 18, 22 και 23 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.861,74€, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 6, 11, 17, 20 και 21 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.224,62€, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 5 και 24 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 2.944,65€ και 5)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 19 και 28 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.891,32€.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44278 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας τους οικονομικούς φορείς: 1)ΑριστεΙδης ΚλεμπετσΑνης και ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 78889 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.008.293,808€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 2)ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος 75617 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 7, 12, 18, 22 και 23 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.861,74€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 3)ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 76633 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 6, 11, 17, 20 και 21 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.224,62€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, 4)GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 78639 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 5 και 24 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 2.944,65€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, και 5)ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 75316 για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας για τα τμήματα με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 19 και 28 της αρ. 48/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.891,32€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-03-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 30-03-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/179/2018.-

   

Επισυνάπτεται το από 23-03-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ.2

 

 

για την «Προμήθεια Πετρελαιοειδών»

 

 

Στην Κόρινθο, την 23-3-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 44278 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 40166/2017 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια Πετρελαιοειδών».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 40166/2017 σχετική διακήρυξη της «Προμήθειας Πετρελαιοειδών» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές έχουν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος : 

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

75617

2

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

78854

3

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

76633

4

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

78639

5

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

78889

6

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

75316

 

Επίσης αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 11:11 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οικονομικές προσφορές πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 2.4.4 «Περιεχόμενα (υπο)φακέλου <Οικονομική Προσφορά>.

 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών αποτυπώνονται για τις ανάγκες της αξιολόγησης και σύγκρισης αυτών στον Πίνακα Ι. Συγκριτικός Πίνακας Οικονομικών Προσφορών.

 

Πίνακας Ι. Συγκριτικός Πίνακας Οικονομικών Προσφορών.

 

α/α

Είδος

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αριστείδης Κλεμπετσάνης και ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ

1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 για βενζινοκινητήρες (Βαρέλι 208 lt)

2,40

3,30

3,20

3,01

Δεν κατέθεσε προσφορά

2,34

2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

2,55

2,10

2,10

2,48

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,50

3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

1,75

1,80

1,75

1,72

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,40

4

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

1,30

1,26

1,17

1,21

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,05

5

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

2,85

3,30

3,80

2,71

Δεν κατέθεσε προσφορά

4,54

6

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

2,60

3,10

1,60

3,38

Δεν κατέθεσε προσφορά

4,95

7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

1,50

1,80

1,70

2,07

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,80

8

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

1,80

3,50

1,60

2,16

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,56

9

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

2,30

1,40

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,40

10

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Δοχείο 20 lt)

1,85

2,40

1,80

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,50

11

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

2,00

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Μη αποδεκτή προσφορά

12

Υγρά φρένων (Δοχείο 500 ml)

2,50

Δεν κατέθεσε προσφορά

3,00

3,40

Δεν κατέθεσε προσφορά

2,99

13

Βενζίνη αμόλυβδη για το Δήμο Κορινθίων

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

14

Πετρέλαιο κίνησης για το Δήμο Κορινθίων

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

15

Πετρέλαιο θέρμανσης για το Δήμο Κορινθίων

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

16

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Δοχείο 4 lt)

2,60

Δεν κατέθεσε προσφορά

2,20

2,79

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,50

17

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 4 lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,50

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,70

18

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Δοχείο 1 lt)

2,85

Δεν κατέθεσε προσφορά

4,00

3,25

Δεν κατέθεσε προσφορά

3,80

19

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

1,80

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,60

2,16

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,56

20

Λάδι αλυσίδας (Δοχείο 1lt)

1,50

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,20

1,49

Δεν κατέθεσε προσφορά

4,00

21

Υγρό υδραυλικών SAE 10W (Δοχείο 1 lt)

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,30

Μη αποδεκτή προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

3,00

22

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Δοχείο 1 lt)

1,00

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,90

2,53

Δεν κατέθεσε προσφορά

2,30

23

Γράσο γενικής χρήσης (Δοχείο 4 kg)

1,67

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,90

1,98

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,70

24

Γράσο γραφίτη (Δοχείο 100 gr)

0,04

Δεν κατέθεσε προσφορά

0,08

0,03

Δεν κατέθεσε προσφορά

0,10

25

Βενζίνη αμόλυβδη για το ΚΕΠΑΠ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

26

Πετρέλαιο κίνησης για το ΚΕΠΑΠ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

27

Πετρέλαιο θέρμανσης για το ΚΕΠΑΠ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

28

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για βενζινοκινητήρες (δοχείο 4lt)

1,75

Δεν κατέθεσε προσφορά

2,15

2,21

Δεν κατέθεσε προσφορά

1,70

29

Βενζίνη αμόλυβδη για το ΚΚΠ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

30

Πετρέλαιο θέρμανσης για το ΚΚΠ

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

31

Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Α’βαθμιας Εκπαίδευσης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

32

Πετρέλαιο θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Β’βαθμιας Εκπαίδευσης

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

Δεν κατέθεσε προσφορά

-4,00 %

Δεν κατέθεσε προσφορά

 

H Επιτροπή διαπιστώνει ότι για το είδος με α/α 9 «Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)»  προσφέρθηκαν ισότιμες προσφορές από την ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ και την ΙΜΠΕΞ Α.Ε. (τιμή: 1,40 €). Σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1.2 «Αξιολόγηση προσφορών» της Διακήρυξης, κατά το οποίο: «Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές», η επιτροπή διαγωνισμού προέβη σε κλήρωση για την επιλογή αναδόχου για το είδος α/α 9 «Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt) στις 29-3-2018 και ώρα 11:00 πμ. Οι δύο οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν εγκαίρως πριν από την κλήρωση με το αρ. 10752/26-3-2018 σχετικό έγγραφο.

Προσωρινός ανάδοχος από την κλήρωση που διεξήχθη για το είδος α/α 9 προέκυψε η ΙΜΠΕΞ Α.Ε.

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. Την Διακήρυξη Αρ. 40166/2017, σύμφωνα με την οποία, το κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, δηλαδή για τα Τμήματα 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32 είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %.

 

  1. Το άρθρο 63 του ν.4257/14, σύμφωνα με το οποίο το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) για υγρά καύσιμα δύναται να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%

 

  1. Το γεγονός ότι η «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» προσέφερε ποσοστό έκπτωσης -4,00% για τα Τμήματα 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32.

 

  1. Ότι το κριτήριο ανάθεσης για τα λιπαντικά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

 

  1. Την πραγματοποιηθείσα κλήρωση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

 

Εισηγείται

 

στην Οικονομική Επιτροπή:

 

  1. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια των Τμημάτων 13, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 30, 31 και 32, με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης  «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» .

 

Πίνακας ΙΙ. Τιμές κατακύρωσης «Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

 

 Κόστος προσφοράς (€)  “Κλεπετσάνης Αριστείδης & ΣΙΑ Ο.Ε.”

Προτεινόμενο ποσοστό έκπτωσης (%)

 

 

A2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

13

Α.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

24.552,000

14

Α.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

lt

-4,00%

422.811,260

15

A.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

16.707,260

 

 

Σύνολο A2

 

 

464.070,520

 

 

 

 

 

 

 

 

Β2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

25

Β.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

5.034,400

26

Β.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

lt

-4,00%

1.671,528

27

Β.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

71.891,820

 

 

Σύνολο Β2

 

 

78.597,748

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ2. ΚΑΥΣΙΜΑ για το ΚΚΠ

 

 

 

29

Γ.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

-4,00%

6.720,800

30

Γ.2.2

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

41.801,760

 

 

Σύνολο Γ2

 

 

48.522,560

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ1. ΚΑΥΣΙΜΑ για τη Σχολική Επιτροπή Α’/Βάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

91

Δ.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

121.212,000

 

 

Σύνολο Δ1

 

 

121.212,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε1. ΚΑΥΣΙΜΑ για τη Σχολική Επιτροπή Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

31

Ε.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

-4,00%

100.737,000

 

 

Σύνολο Δ1

 

 

100.737,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

813.140,168

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

195.153,640

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1.008.293,808

 

 

  1. την  ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια των Τμημάτων 7, 12, 18, 22 και 23 με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης  «ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».


 

Πίνακα ΙΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης  «ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

 Κόστος προσφοράς (€)  “ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

7

Α.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού)

(Βαρέλι 208lt)

lt

1,50

832

1.248,00

12

Α.1.12

Υγρά φρένων (Δοχείο 500 ml)

lt

2,50

50

125,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

1.373,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

18

Β.1.3

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Δοχείο 1 lt)

lt

2,85

24

68,40

22

Β.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Δοχείο 1 lt)

lt

1,00

60

60,00

23

Β.1.8

Γράσο γενικής χρήσης (Δοχείο 4 kg)

kgr

1,67

8

13,36

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

128,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

1.501,40

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

360,34

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

1.861,74

 

 

  1. την  ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» για την προμήθεια των Τμημάτων 6, 11, 17, 20 και 21 με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης  «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ».

 

Πίνακα ΙΙΙ. Τιμές Κατακύρωσης «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ».

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

 Κόστος προσφοράς (€)  “ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ “

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

6

Α.1.6

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

lt

1,60

416

665,60

11

Α.1.11

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)

lt

2,00

100

200,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

865,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

17

Β.1.2

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 4 lt)

lt

1,50

32

48,00

20

Β.1.5

Λάδι αλυσίδας (Δοχείο 1lt)

lt

1,20

40

48,00

21

Β.1.6

Υγρό υδραυλικών SAE 10W (Δοχείο 1 lt)

lt

1,30

20

26,00

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

122,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

987,60

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

237,02

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

1.224,62

 

 

  1. την  ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την προμήθεια των Τμημάτων 5 και 24 με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα ΙV. Τιμές Κατακύρωσης  «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

 

 

Πίνακα ΙV. Τιμές Κατακύρωσης «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

 Κόστος προσφοράς (€)  “GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠ”

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

5

Α.1.5

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

lt

2,71

832

2.254,72

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

2.254,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

24

Β.1.9

Γράσο γραφίτη (Δοχείο 100 gr)

gr

0,03

4.000

120,00

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

2.374,72

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

569,93

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

2.944,65

 

 

  1. την  ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ» για την προμήθεια των Τμημάτων 1, 2, 3, 4, 8, 9 ,10 16, 19 και 28 με τιμές κατακύρωσης τις τιμές που αναγράφονται στον Πίνακα V. Τιμές Κατακύρωσης  «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ».

 

Πίνακας V. Τιμές Κατακύρωσης «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ»

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α/Α Είδους

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης (μ/μ)

Προτεινόμενη τιμή μονάδας (€)

Ποσότητα μελέτης

Κόστος προσφοράς (€)  “ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ “

 

 

A1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το Δήμο Κορινθίων

 

 

 

 

1

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 για βενζινοκινητήρες (Βαρέλι 208 lt)

lt

2,34

416

973,44

2

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

lt

1,50

5200

7.800,00

3

Α.1.3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

lt

1,40

1248

1.747,20

4

Α.1.4

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

lt

1,05

3328

3.494,40

8

Α.1.8

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

lt

1,56

280

436,80

9

Α.1.9

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)

lt

1,40

420

588,00

10

Α.1.10

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Δοχείο 20 lt)

lt

1,50

360

540,00

 

 

Σύνολο A1

 

 

 

15.579,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΕΠΑΠ

 

 

 

 

16

Β.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες

(Δοχείο 4 lt)

 

1,50

480

720,00

19

Β.1.4

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

 

1,56

20

31,20

 

 

Σύνολο Β1

 

 

 

751,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για το ΚΚΠ

 

 

 

 

28

Γ.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για βενζινοκινητήρες (δοχείο 4lt)

lt

1,70

304

516,80

 

 

Σύνολο Γ1

 

 

 

516,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

16.847,84