Απόφαση αριθμ. 11/178/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-05-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 178η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί ματαίωσης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών των Ομάδων Α΄, Γ΄ και Δ΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 24/291/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 58/2017 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 05-10-2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 27/345/2017 απόφασή της, με τη οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας κατά πέντε ημέρες, ήτοι η καταληκτική ημερομηνία του εν λόγω διαγωνισμού διαμορφώθηκε στις 10-10-2017.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 2/8/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 16-10-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 25-10-2017, πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και β)από 01-11-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη των Ομάδων Α και Δ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για τα είδη αυτά, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ALPHA GREEN ABEE, με αριθμό προσφοράς συστήματος 76898, 2)W.A.T.T. A.E., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74874 και 3)TASK J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 75041, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., με αριθμό προσφοράς συστήματος 74235, για τα είδη της Ομάδας Β της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, που ορίστηκε για τις 29-01-2018.  Στη συνέχεια με την αριθμ. 3/13/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74235, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Κατόπιν, με την αριθμ. 5/58/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπώθηκαν οι απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως αναθέτουσας αρχής της προμήθειας, επί της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο οικονομικός φορέας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με δ.τ. W.A.T.T. A.E..  Με την αριθμ. 7/92/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-01-2018, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 14-02-2018, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης/βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τις Ομάδες Γ και Ε των ειδών της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό η προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. για την Ομάδα Γ των ειδών της αρ. 58/2017 μελέτης, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη της Ομάδας Γ της αριθμ. 58/2017 μελέτης, και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ για τα είδη της Ομάδας Ε της αριθμ. 58/2017 μελέτης, η οποία προχωράει στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.  Ο προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του εν λόγω διαγωνισμού ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κλήθηκε με το αριθμ. 6953/26-02-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Με την αριθμ. 10/128/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 15-03-2018, που σε διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 22-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα είδη της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της Ομάδας Β΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου Κορινθίων στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.  με συνολικό ποσό προσφοράς τα 1.696.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Τέλος, με την αριθμ. 10/134/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 29-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας Ε΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης του Δήμου, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ με συνολικό ποσό προσφοράς τα 177.320,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 13419/20-04-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση ματαίωσης επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και εκκίνηση νέας διαδικασίας.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 12660/16-04-2018 έγγραφό σας.

 

Σε συνέχει του ανωτέρω σχετικού εγγράφου εισηγούμαστε την ματαίωση του επαναληπτικού διαγωνισμού των ομάδων 1, 3 & 4 της υπ΄ αριθμ. 58/2017 μελέτης της Υπηρεσίας μας, μετά την άγονη έκβασή του για τα είδη αυτά, καθώς έχουν εντοπιστεί κάποιες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών των ανωτέρω ομάδων, που «δυσκολεύουν» την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων προμηθευτών.  Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία μας θα αποστείλει άμεσα α)προς το Δημοτικό Συμβούλιο νέα μελέτη προμήθεια των προαναφερόμενων ειδών και β)προς την Οικονομική Επιτροπή στη συνέχεια, νέα διακήρυξη, προκειμένου να παρθούν οι σχετικές Αποφάσεις.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τη ματαίωση του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530 για τα είδη των Ομάδων Α΄, Γ΄ και Δ΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, για τις οποίες ο εν λόγω διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος και καθώς έχουν εντοπιστεί ορισμένες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 58/2017 μελέτης για τα εν λόγω υπό προμήθεια είδη, που «δυσκολεύουν» την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων προμηθευτών.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Ματαιώνει τον διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 45530 μόνο όσον αφορά στα είδη των Ομάδων Α΄, Γ΄ και Δ΄ της αριθμ. 58/2017 μελέτης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.246.880,00€ για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/178/2018.-