Απόφαση αριθμ. 11/184/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  02-05-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 184η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΙΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 33/490/2017 απόφασή της, με την οποία ματαιώθηκε ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 66968 για την εκτέλεση του ως άνω έργου, ορίστηκε επανάληψή του με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης, στους οποίους ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 68/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις  02-01-2018, ημέρα Τρίτη και ημερομηνία  αποσφράγισης των προσφορών στις 10-01-2018, ημέρα Τετάρτη. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 67743.  Ακολούθησε η σε ορθή επανάληψη αριθμ. 31/446/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία  συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το εν θέματι έργο.  Με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 3/14/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 10-01-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το εν θέματι έργο, απορρίφθηκαν οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων: 1)ΑΝΑΞ ΤΕΧΝΙΚΗ, 2)ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 3)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΛΕΤΗ Ε.Π.Ε., 4)ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 5)Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. και 6)ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.,διότι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο στην κατηγορία Οικοδομικών έργων, και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. με μέση έκπτωση  55,59% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 6950/26-02-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Κατόπιν του από 12-03-2018 εγγράφου του προσωρινού αναδόχου εταιρείας GEOGENESIS A.E. περί χορήγησης παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και με το αριθμ. 9165/14-03-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, χορηγήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο εταιρεία GEOGENESIS A.E. παράταση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ως άνω διαγωνισμό έως και τις 10-04-2018.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 17-04-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας GEOGENESIS A.E. υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού GEOGENESIS A.E., κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 10985/28-3-2018.  Ακολούθως υπέβαλλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή συμπληρωματικά στοιχεία δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης  και πήρε αριθμό πρωτ. 11938/04-04-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο GEOGENESIS A.E..

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 17-04-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 55,59% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 17-04-2018 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 2.360.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 67743, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία GEOGENESIS A.E. (Θεσσαλονίκης 16, Χολαργός, Αττική, Α.Φ.Μ. 099364380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 53696 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης με μέση έκπτωση  55,59% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

  Δ.-  Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από Πόρους του Δήμου με το ποσό των 2.160.000,00€ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με το ποσό των 200.000,00€, η δε δαπάνη για το εν λόγω έργο θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 20/7336.0001 ποσού 2.360.000,00€ και τίτλο «Μονάδα επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» (Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/184/2018.-

 

Επισυνάπτεται το από 17-04-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης;


 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων            

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος  17/04/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 57441/5-12-2017

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002362531

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 67743

 

 

2o Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού 2.360.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 17η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της Ε.Δ.

2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

3. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

4. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

5. Καμπούρης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος ΟΤΑ, τακτικό μέλος

6. Τσιλιμπάρης Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ, τακτικό μέλος &

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 31/446/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 57441/5-12-17 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1)              τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(2)              την αριθμ. 3/14/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : 6ΒΗ1ΩΛ7-ΡΦ6]

(3)              την με αριθμό πρωτ. 6950/26-2-18 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «GEOGENESIS A.E.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 8/3/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(4)              την από 12/03/2018 αίτηση του προσωρινού αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από τον οικονομικό φορέα «GEOGENESIS A.E.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή

(5)              το με αριθμό πρωτ. 9165/14-3-18 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής στην «GEOGENESIS A.E.» για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 14/3/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(6)              την από 26/03/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «GEOGENESIS A.E.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την από 27/03/2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «GEOGENESIS A.E.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 10985/28-3-18 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] &

(7)              την από 3/04/2018 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον οικονομικό φορέα «GEOGENESIS A.E.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή & την από 4/04/2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «GEOGENESIS A.E.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος συμπληρωματικών στοιχείων δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 11938/4-4-18 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] :

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (για μέλη ΔΣ)

ΝΑΙ

1683/9-3-18,

93654/9-3-18 &

93654/9-3-18

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

64116275/28-11-17

(λήξη ισχύος την 28-1-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

64634770/26-3-18

(λήξη ισχύος την 26-4-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

430/2-1-18 ((λήξη ισχύος την 29-6-18)

 

446/9-1-18 (λήξη ισχύος την 31/3/18) & 3154/2018 (λήξη ισχύος την 15/8/18)

ΕΦΚΑ

 

 

ΤΕΩΣ ΤΣΜΕΔΕ

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ

ΝΑΙ

14061/28-3-18, 14084/28-3-18,

14057/28-3-18 & 14059/28-3-18

2711/13-3-18 & 6227/19-3-18

Πρωτοδικείο Αθηνών

 

 

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

 

ΝΑΙ

4114/73933/9-2-18,

4114/47810/9-2-18 &

4114/79314/9-2-18

 

αριθμ. 3978/26-3-18 Ένορκη Βεβαίωση

 

Υ.Δ. νόμιμου εκπρόσωπου

ΤΕΕ

 

 

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Ανεκτέλεστες συμβάσεις

 

ΝΑΙ

Υ.Δ.& Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/5515/4-4-17

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 3-10-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Ενημερότητα Πτυχίου

ΝΑΙ

ΔΜ/7735/26-4-17

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 31-3-18)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Καταστατικό Εταιρείας

ΝΑΙ

Αριθμ. 3242/1-6-2001 ΦΕΚ

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ εταιρείας

ΝΑΙ

από 29/12/2017 Πρακτικό

 

Ανακοίνωση ΓΕΜΗ

ΝΑΙ

Αριθμ. πρωτ. 1047802/6-11-17 Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Επιμελητήριο Αθηνών/

Υπηρεσία ΓΕΜΗ

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «GEOGENESIS A.E.».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Κακάβας Νικόλαος                                                                                         Καραΐσκος Ιωάννης

 

 

Θεοδοσίου Αναστασία                                                                                 Βενετσάνος Νικόλαος

 

 

Καμπούρης Χαράλαμπος                                                                             Τσιλιμπάρης Ευθύμιος

 

 

Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος