ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ για διαγωνισμό “ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Δημοκρατίας 1,                                                                         Κόρινθος, 09 -05-2018

Τ. Κ.: 20131, Κόρινθος                                                                                  Αριθμ. πρωτ. : 15334

Πληροφορίες : Χρήστος Ζαφειρόπουλος

Τηλ.: 27413 62835

email : c.zafeiropoulos@korinthos.gr


ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ –

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ :

Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό περιθωρίου φερεγγυότητας της υπ’ αρ. πρωτ. 14067/26-4-2018 διακήρυξης με τίτλο “ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”

 

Δεδομένου ότι πιστοποιητικά περιθωρίου φερεγγυότητας και επένδυσης ασφαλιστικής τοποθέτησης δεν υπάρχουν, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προσκομίσουν Βεβαίωση λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ