Απόφαση αριθμ. 11/180/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 180η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 13/169/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 26-06-2017. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 42544. Ακολούθως, με την αριθμ. 22/265/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30-06-2017, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 19-07-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, αποκλείστηκαν οι προσφορές και των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, κηρύχθηκε άγονος ο εν λόγω διαγωνισμός, ορίστηκε η επανάληψη αυτού και επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Ορίστηκε δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30-10-2017. Ο ως άνω επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44879.

Ακολούθως με την αριθμ. 4/42/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 03-11-2017, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 31-01-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού, αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα Παρκοτεχνική Α.Ε. με μοναδικό αριθμό προσφοράς συστήματος 78066, διότι δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης και έγινε δεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα Παπακυριάκη Μερόπη με μοναδικό αριθμό προσφοράς συστήματος 78056, η οποία προχώρησε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.

Κατόπιν, με την αριθμ. 9/116/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 13-03-2018 πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 78056, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 152.079,80€, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ.11647/02-04-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στηv συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 18-04-2018, το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 27-04-2018, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ υπέβαλλε εμπρόθεσμα, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και έλαβε αριθμό πρωτ.13044/18-04-2018. Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας στον προσωρινό ανάδοχο ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.”

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 18-04-2018 το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 27-04-2018, πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.” σε ανάδοχο της εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με προσφερόμενη τιμή κατά 35,83% χαμηλότερη από την τιμή προϋπολογισμού της μελέτης και με συνολικό ποσό προσφοράς τα 152.079,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 18-04-2018 το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 27-04-2018, Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 44879, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52€».

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.” ( Θηβών 277, Αιγάλεω, Α.Φ.Μ.118747520, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω ), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 78056, με προσφερόμενη τιμή κατά 35,83% χαμηλότερη από την τιμή προϋπολογισμού της μελέτης και με συνολικό ποσό προσφοράς τα 152.079,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως εξής:

 

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης

Τιμή προσφοράς

Μερική δαπάνη

1

Κούνια ξύλινη φωλιά

τεμ

2,00

2.750,00

1.500,00

3.000,00

2

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

1.000,00

800,00

2.400,00

3

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

800,00

700,00

2.100,00

4

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

τεμ

10,00

500,00

350,00

3.500,00

5

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

τεμ

3,00

650,00

650,00

1.950,00

6

Τραμπάλα ξύλινη 2θεσια

τεμ

4,00

2.230,00

500,00

2.000,00

7

Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα και δύο πατάρια

τεμ

1,00

3.300,00

2.600,00

2.600,00

8

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.700,00

4.600,00

9.200,00

9

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.300,00

4.400.00

8.800,00

10

Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο

τεμ

1,00

2.000,00

1.400,00

1.400,00

11

Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση

τεμ

2,00

2.550,00

1.700,00

3.400,00

12

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

τεμ

3,00

1.250,00

850,00

2.550,00

13

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

μμ

445,00

34,00

34,00

15.130,00

14

Περίφραξη ξύλινη

μμ

154,00

52,00

40,00

6.160,00

15

Πόρτα ξύλινης περίφραξης

τεμ

2,00

300,00

200,00

400,00

16

Φωτιστικό δίφωτο

τεμ

4,00

900,00

800,00

3.200,00

17

Bρύση hpl

τεμ

5,00

350,00

230,00

1.150,00

18

Παγκάκι απλό

τεμ

8,00

190,00

140,00

1.120,00

19

Τραπεζοπάγκος

τεμ

1,00

450,00

350,00

350,00

20

Κάδος απορριμμάτων

τεμ

16,00

140,00

90,00

1.440,00

21

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

τεμ

11,00

280,00

200,00

2.200,00

22

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1300mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

1.065,00

63,00

35,00

37.275,00

23

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2000mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

65,00

75,00

40,00

2.600,00

24

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2400mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

140,00

84,00

48,00

6.720,00

25

Διάφορες Εργασίες (επιδιόρθωση, συντήρηση ή αποξήλωση περίφραξης, πόρτας, συντήρηση υφιστάμενων καθιστικών, αποξήλωση και επανατοποθέτηση καθιστικών, αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση οργάνων σε νέες θέσεις, συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

4.120,00

2.000,00

2.000,00

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

191.148,00

 

122.645,00

 

 

 

ΦΠΑ 24%

45.875,52

 

29.434,80

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

237.023,52

 

152.079,80

 

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

 

 

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

Α.Α.Υ.

30

7135.0001

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Κορίνθου

79.993,64

437/2018

30

7135.0002

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου

39.505,16

438/2018

30

7135.0003

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Τενέας

39.894,52

439/2018

30

7135.0004

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Σαρωνικού

39.916,84

441/2018

30

7135.0005

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Σολυγείας

37.713,36

442/2018

 

(Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/180/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 11-05-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 18-04-2018 το οποίο κατόπιν διαδοχικών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 27-04-2018, πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

Στην Κόρινθο, την 18-4-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 44879 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 44844/03-10-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη:

 1. της κας Παπακυριάκη Μερόπη

ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 9/116/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο, πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν η 17-4-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 18-4-2018 και ώρα 10:00.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 44879 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από όλους τους προσωρινούς αναδόχους.

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

 

Η επιτροπή σε επόμενες διαδοχικές συνεδριάσεις και έως τις 27-4-2018 προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

 

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης με ημερομηνία υποβολής 16-4-2018 είναι τα εξής:

 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13044/18-4-2018

 • ΑΑΔΕ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) αρ. πρωτ. 64645312 27-3-2018 λήξη 27-5-2018

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΚΗΣ αρ.πρωτ. 7674/9-1-2018

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ αρ. πρωτ. 9918/10-1-2018

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ αρ. πρωτ. 27333/23-1-2018

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ(

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΜΗ ΑΠΑΙΤΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ αρ.πρωτ. 1357331 /16-10-2018 λήξη 31-10-2017

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ αρ.πρωτ. 432194/29-9-2017 λήξη 28-3-2018

 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΑΔΕ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚ ΜΕΡΟΠΗ αρ.πρωτ. 63922030/16-10-2018 λήξη 16-11-2018

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΦΚΑ ΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ αρ.πρωτ. 1574113/4-12-2017 λήξη 4-6-2018

 • Βεβαίωση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΦΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρ.πρωτ.139239/27-3-2018 λήξη 26-9-2018

 • ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ αρ.πρωτ.8379/28-12-2017

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤUV HELLAS ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ισχύει από 7-7-2016 μέχρι 14-9-2018

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 ισχύει από 7-7-2016 μέχρι 14-9-2018

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001: ισχύει 7-7-2016 μέχρι 6-7-2019

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ισχύει μέχρι 12-04-2018 αρ.πιστ.16167/2018

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ισχύει μέχρι 12-4-2018 αρ.πιστ.16169/2018

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ισχύει μέχρι 12-4-2018 αρ.πιστ. 16172/2018

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ισχύει μέχρι 3-4-2018 αρ.πιστ.3693/2018

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ για την εταιρεία ΑΡ.ΓΕΜΗ 144751002000 αρ.πρωτ.2519/16-4-2018

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ για την ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΑΡ.ΓΕΜΗ 5871/23-8-2017

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 13044/18-4-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.

 

Σημειώνεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος κα Παπακυριάκη Μερόπη ενημέρωσε το Δήμο Κορινθίων εγκαίρως και προσηκόντως μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 27-3-2018 και ώρα 18:24 μμ και πριν από την έκδοση της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (έγγραφο με αρ. πρωτ.: 11647/02-4-2018), όπως ορίζεται στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης, τη μεταβολή της ατομικής επιχείρησης της κας Παπακυριάκη Μερόπης σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.».

 

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τον προσωρινό ανάδοχο, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της οικονομικής επιτροπής με αρ. 9/116/2018, εισηγείται:

 

(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

(Β) την κήρυξη

 

της «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» σε ανάδοχο της προμήθειας και την κατακύρωση σε αυτήν των ειδών σύμφωνα με τον Πίνακα:

 

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μελέτης

Τιμή προσφοράς

Μερική δαπάνη

1

Κούνια ξύλινη φωλιά

τεμ

2,00

2.750,00

1.500,00

3.000,00

2

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

1.000,00

800,00

2.400,00

3

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

800,00

700,00

2.100,00

4

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

τεμ

10,00

500,00

350,00

3.500,00

5

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

τεμ

3,00

650,00

650,00

1.950,00

6

Τραμπάλα ξύλινη 2θεσια

τεμ

4,00

2.230,00

500,00

2.000,00

7

Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα και δύο πατάρια

τεμ

1,00

3.300,00

2.600,00

2.600,00

8

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.700,00

4.600,00

9.200,00

9

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.300,00

4.400.00

8.800,00

10

Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο

τεμ

1,00

2.000,00

1.400,00

1.400,00

11

Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση

τεμ

2,00

2.550,00

1.700,00

3.400,00

12

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

τεμ

3,00

1.250,00

850,00

2.550,00

13

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

μμ

445,00

34,00

34,00

15.130,00

14

Περίφραξη ξύλινη

μμ

154,00

52,00

40,00

6.160,00

15

Πόρτα ξύλινης περίφραξης

τεμ

2,00

300,00

200,00

400,00

16

Φωτιστικό δίφωτο

τεμ

4,00

900,00

800,00

3.200,00

17

Bρύση hpl

τεμ

5,00

350,00

230,00

1.150,00

18

Παγκάκι απλό

τεμ

8,00

190,00

140,00

1.120,00

19

Τραπεζοπάγκος

τεμ

1,00

450,00

350,00

350,00

20

Κάδος απορριμμάτων

τεμ

16,00

140,00

90,00

1.440,00

21

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

τεμ

11,00

280,00

200,00

2.200,00

22

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 1300mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

1.065,00

63,00

35,00

37.275,00

23

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2000mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

65,00

75,00

40,00

2.600,00

24

Δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης 2400mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

140,00

84,00

48,00

6.720,00

25

Διάφορες Εργασίες (επιδιόρθωση, συντήρηση ή αποξήλωση περίφραξης, πόρτας, συντήρηση υφιστάμενων καθιστικών, αποξήλωση και επανατοποθέτηση καθιστικών, αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση οργάνων σε νέες θέσεις, συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

4.120,00

2.000,00

2.000,00

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

191.148,00

 

122.645,00

 

 

 

ΦΠΑ 24%

45.875,52

 

29.434,80

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

237.023,52

 

152.079,80

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

 


 

Leave a Comment