Απόφαση αριθμ. 11/182/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 35/507/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 79/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου, στους οποίους ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις στον Ν. 4412/2016, που επήλθαν με τον Ν. 4497/2017, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 25-01-2018, και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 01-02-2018. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68316.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 5/64/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 01-02-2018 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55874, με μέση έκπτωση 52,42% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 8715/12-03-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 02-04-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω Διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ υπέβαλλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επίσης ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ.10059/21-03-2018. Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 02-04-2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ, ως αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, με μέση έκπτωση 52,42% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού Έργων, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 02-04-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 68316, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ) (12ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους, Θέση “Γκα” Αθικίων Κορινθίας, Τ.Κ. 20005, Α.Φ.Μ.800474951, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 55874 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28277 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 52,42% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

 

Δ.– Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), η δε δαπάνη για το εν λόγω έργο θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017 με Κ.Α. 64/7333.0003 ποσού 350.000,00€ και τίτλο «Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» (Α.Ο.Ε. 3/18/2018, Α.Α.Υ. 485/2018).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/182/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 14-05-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 02-04-2018 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού:

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 2/4/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 60629/28-12-17

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002505009

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 68316

 

2o Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

 1. Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 350.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 2.  

 3. Στην Κόρινθο την 2/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 4. 1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

 5. 2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων &

 6. 3. Νικόλαος Βενετσάνος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

 7.  

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

 2. την αριθμ. 5/64/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 61ΨΧΩΛ7-Γ3Κ)

 3. την με αριθμό πρωτ. 8715/12-3-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» την 13/3/2018

 4. την από 20/03/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

 5. την από 21/03/2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 10059/21-3-2018 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 2/4/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 60629/28-12-17 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι Πίνακα :

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (διαχειριστής ΙΚΕ)

ΝΑΙ

3947/13-3-18

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

64312466/11-1-18

(λήξη ισχύος την 11-2-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

64436251/8-2-18

(λήξη ισχύος την 8/4/18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα

(την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

443353/5-10-17

(λήξη ισχύος την 4/4/18)

668/1-11-17

(λήξη ισχύος την 31/10/18)

 

 

362/3-10-17

(λήξη ισχύος την 28/2/18) &

498/5-12-17

(λήξη ισχύος την 5/6/18)

ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

ΤΕΩΣ ΤΣΜΕΔΕ

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα

(την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

76193/21-2-18

(λήξη ισχύος την 20/8/18)

668/1-11-17

(λήξη ισχύος την 31/10/18)

 

 

48/28-2-18

(λήξη ισχύος την 28/3/18)

498/5-12-17

(λήξη ισχύος την 5/6/18)

ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

ΤΕΩΣ ΤΣΜΕΔΕ

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ

ΝΑΙ

563/13-3-18, 561/13-3-18,

564/13-3-18, 562/13-3-18

 

Πρωτοδικείο Κορίνθου

 

 

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

Υ.Δ. νόμιμου εκπρόσωπου

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος (περίπτωση θ της παρ. Α4 του άρθρου 22 της διακήρυξης)

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

29810/55288/29-12-17 &

1293/29-12-17

 

αριθμ. 9151/12-3-2018 Ένορκη Βεβαίωση

 

Υ.Δ. νόμιμου εκπρόσωπου

ΤΕΕ

ΕΕΤΕΜ

 

Συμβολαιογράφος Δημ. Καβέτσου

Ανεκτέλεστες συμβάσεις

 

ΝΑΙ

Υ.Δ., Πίνακας ανεκτέλεστων έργων,

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων &

Βεβαίωση ανεκτέλεστου υπολοίπου

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/19735/6-9-16

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 16/09/2019)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ εταιρείας

ΝΑΙ

αριθμ. 140/24-1-18

 

Καταστατικό Σύστασης ΙΚΕ

ΝΑΙ

από 7/03/2013 Καταστατικό Σύστασης ΙΚΕ , που πρωτοκολλήθηκε στο Επιμ. Κορινθίας με αριθμό 4289/8-3-13

 

Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.

ΝΑΙ

555807.791124/13-3-18

Επιμελητήριο Κορινθίας/

Υπηρεσία ΓΕΜΗ

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ».

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

Κακάβας Νικόλαος Καραΐσκος Ιωάννης Βενετσάνος Νικόλαος