ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


                         
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κόρινθος, 14 Μαίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 15876
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          

 

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                           

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                           
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                                                            Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                               
                             
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η  Μαΐου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1.  Υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για “Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
2.   Κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Β’ Κατανομή)
3.   Πρόσληψη προσωπικού για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες έτους 2018
4.   Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Γαλατακίου»
5.   Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
7.   Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας»
8.   Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σολυγείας
9.   Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Τενέας»
10. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
11. Συζήτηση για τα προβλήματα Διοίκησης του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
13.  Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου
14.  Παραχώρηση της αρμοδιότητας της ελεγχόμενης στάθμευσης στη ΔΑΕΚ
15.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (άρθρο 219 παρ. 5 Ν.4412/2016)
16.  Διαγραφή μέρους των μισθωμάτων του περιπτέρου στην οδό Κολιάτσου 49-51, στη Κόρινθο.
17.  Διαγραφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος Προνοιακού επιδόματος
18.  Διαγραφή οφειλών -προσαυξήσεων
19.  Αίτημα καταβολής σε δόσεις (με προκαταβολή 30%) για κοινόχρηστο χώρο 2018 επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων
20.  Διάθεση πιστώσεων (Δικηγόροι , συμβολαιογράφοι κ.λ.π)
21.  Διάθεση πιστώσεων (προμήθεια αναμνηστικών δώρων κ.λ.π.)
22. Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΠΙΚ – ΝΙΚ στη περιοχή Ποσειδωνίας από Ελληνική Λέσχη Φίλων FIAT 500 & ΣΥΝΑΦΗ
23.   Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων –Σωματείων
24.  Έγκριση οδοιπορικών κ.λ.π.  των μετακινήσεων Δημάρχου
 

                                                                                                                                

 

                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ