Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού εκτέλεσης έργου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  5/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ

 

 

ΔΑΠΑΝΗ : 300.000,00 €

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

1.      Τεχνική Έκθεση

2.      Προμέτρηση

3.      Προϋπολογισμός μελέτης

4.      Τιμολόγιο Μελέτης

5.      Ειδική – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6.      ΣΑΥ – ΦΑΥ

7.      Σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας

8.      Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

9.      Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς