Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού εκτέλεσης έργου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 300.000,00 EURO

 

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                               Ευρώ         241.814,01

β) Για τυχόν προμήθειες από Δήμο ή άλλες

   δαπάνες που δεν αφορούν τον εργολάβο     

γ) Αναθεώρηση                                                           Ευρώ               121,47

δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)     Ευρώ          58.064,52

                                                                                      ——————————–

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                Ευρώ        300.000,00

 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: 300.000,00

Κωδικός Κ.Α. : 30/7322.0017…………….

 

και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα.

 

Το εν λόγω έργο αφορά την ολοκλήρωση της ανακατασκευής φθαρμένων τμημάτων πεζοδρομίων επί της οδού Νικηταρά στο Χιλιομόδι από την εκκλησία εως τις σιδηροδρομικές γραμμές με κύριες εργασίες την επίστρωση του πεζοδρομίου με κυβόλιθους / σταμπωτό δάπεδο και την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης.

 

Κόρινθος 1402 – 2018

Η συντάξας

 

 

 

Θεοδοσίου Αναστασία

Πολ/κός μηχ/κός

 

Leave a Comment