Απόφαση αριθμ. 11/181/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 181η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 €» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 31/458/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 50/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου, στους οποίους ενσωματώθηκαν οι τροποποιήσεις στον Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 24-01-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-01-2018. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68279.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 5/65/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 07-02-2018 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα» με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 58297 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 5795 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 53,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 10601/26-03-2018 Πρόσκληση του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 17-04-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω Διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα» υπέβαλλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επίσης ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα με αιτήσεις του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμούς πρωτ. 11000/28-03-2018 και 11523/02-04-2018. Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο «Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα».

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 17-04-2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα» ως αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, με μέση έκπτωση 53,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού Έργων, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 17-04-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 68279, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

 

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα, Ε.Δ.Ε.» (Ιωάννου Βλάχου 17- Πάτρα, Τ.Κ. 26222, Α.Φ.Μ. 025513878, Δ.Ο.Υ. Πατρών) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 58297 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 5795 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 53,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

 

Δ.– Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από Πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων, η δε δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7322.0023 ποσού 100.000,00€ και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου». (Α.Ο.Ε. 3/18/2018, Α.Α.Υ. 457/2018 ).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/181/2018.-

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 15-05-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 17-04-2018 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού:

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 17/04/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 60407/27-12-17

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 17PROC002494750

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :68279

2o Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

 

 1. Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 100.000,00 {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 2.  

 3. Στην Κόρινθο την 17/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

 4. 1. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός, κλάδου ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος,

 5. 2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

 6. 3. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος,

 7. που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 2/4/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 60407/27-12-17 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων,

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

 2. την αριθμ. 5/65/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΧΗ8ΩΛ7-ΓΗΓ)

 3. την με αριθμό πρωτ. 10601/26-3-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στον ΕΔΕ «Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ την 26/3/2018

 4. τις από 27/03/2018 & 29/03/2018 υποβολές από τον οικονομικό φορέα «Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

 5. τις αιτήσεις του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Τρίγκα Βασίλειου του Ανδρέα», με τις οποίες υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελοι πρωτότυπων δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήραν αριθμούς πρωτ. 11000/28-3-18 & 11523/2-4-18 αντίστοιχα [εμπρόθεσμα από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]

 

συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι Πίνακα :

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (φυσικό πρόσωπο)

ΝΑΙ

3667/5-2-18

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

64296655/8-1-18

(λήξη ισχύος την 8-2-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

64642237/26-3-18

(λήξη ισχύος την 26-4-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα

(την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. Κατακύρωσης)

ΝΑΙ

3607/28-11-17

(λήξη ισχύος την 25/5/18)

 

 

4236/4-12-17, 4225/4-12-17 & 4239/4-12-17

(λήξη ισχύος την 4/06/18) &

ΕΦΚΑ

 

 

 

ΤΕΩΣ ΤΣΜΕΔΕ

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ

ΝΑΙ

109/5-2-18, 286/5-2-18,

285/5-2-18

Πρωτοδικείο Πατρών

 

 

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ. νόμιμου εκπρόσωπου

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

 

ΝΑΙ

80/134603/8-1-18

2/9-1-18 & 3/9-1-18

 

αριθμ. 21.272/29-3-18 Ένορκη Βεβαίωση

 

Υ.Δ.

ΤΕΕ

ΕΕΤΕΜ

 

Συμβολαιογράφος Αν. Κωνσταντίνου – Καφέζα

Ανεκτέλεστες συμβάσεις

 

ΝΑΙ

Υ.Δ., Πίνακας ανεκτέλεστων έργων,

Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων &

Φορολογική Ενημερότητα για Κ/Ξ

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/20546/27-9-2016

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 26/09/2019)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Τρίγκα Βασίλειο του Ανδρέα», με αριθμό προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ 58297.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 1. Κακάβας Νικόλαος Καραΐσκος Ιωάννης Βενετσάνος Νικόλαος

Leave a Comment