93.567,87 € από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Κορινθίων για «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019»

Το Πράσινο Ταμείο ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι» όπως προβλέπεται στην περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17.

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019»  είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης με αριθμό 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου  και του αριθ. 16953/15.7.2021 Αιτήματος του Δήμου Κορινθίων,

το ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ θα χρηματοδοτήσει το Δήμο Κορινθίων με το ποσό των  93.567,87 €  (ποσό αποζημίωσης για τη γή 68.454,67 € και για τα επικείμενα 25.113,20 €) για την απόκτηση του Κ.Χ. 339  εντός σχεδίου πόλεως περιοχής «Αγιαννιώτικα» πόλης ΚΟΡΙΝΘΟΥ .

Leave a Comment