Απόφαση αριθμ. 11/183/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 183η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 31/455/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 28-12-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 3/19/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 28-12-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, προέκυψε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας “ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ” με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης, με έκπτωση 43% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, και ως προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7354/28-02-18 Πρόσκληση του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον εν λόγω διαγωνισμό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 16-03-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας “ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ” υπέβαλε εμπρόθεσμα την υπ’ αριθμ. 8917/13-03-2018 αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο “ΙΑΚΩΒΟ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ”.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από16-03-2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ” ως αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού, με έκπτωση 43% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού Έργων, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 16-03-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, που διενεργήθηκε στις 28-12-2017.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμίαΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε.” (Περιάνδρου 32, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, Α.Φ.Μ. 015917693, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης, με έκπτωση 43% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου θα γίνει από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με Κ.Α. 30/7322.0003 και τίτλο «Ανάπλαση Κ.Χ. Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη» ποσού 74.000,00€ (Α.Ο.Ε. 11/174/2018, Α.Α.Υ.738/2018).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/183/2018.-

 

Leave a Comment