Απόφαση αριθμ. 12/208/2018

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14722/03-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 208η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.) υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 25/312/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 61/2017 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 10-10-2017.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 2/7/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 10-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, έγιναν δεκτές οι προσφορές, για την προμήθεια ανταλλακτικών, της Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ και για την προμήθεια ελαστικών, της ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες του εν λόγω Πρακτικού, και προωθήθηκαν στο επόμενο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με σχετικους πίνακες ειδών, ορίστηκε δε η αποσφράγιση να γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη, 01-02-2018.

Κατόπιν, με την αριθμ. 4/43/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 01-02-2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη με α/α Μελέτης: 2-11, 21, 44, 51-54, 70-71, 73-77 και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς :

1.Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, με ποσοστό έκπτωσης τριάντα (30) % επί του προϋπολογισμού της μελέτης για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της 61/2017 μελέτης, και

2.ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, σύμφωνα με σχετικό πίνακα του εν λόγω πρακτικού και για τα είδη με αύξοντα α/α Μελέτης : 1,12-20, 22-43,45-50, 55-69, 72,78-95. Οι ανωτέρω προσωρινοί ανάδοχοι κλήθηκαν με την αριθμ.πρωτ. 8720/12-30-2018 έγγραφο πρόσκληση να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 43136/25-09-2017 αναλυτικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν των μελών το από 23-03-2018 Πρακτικό για την Αποσφράγιση και τον έλεγχο δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο, οι φάκελοι δικαιολογητικών υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 43136/25-09-2017 αναλυτική διακήρυξη και από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι οι προσωρινοί ανάδοχοι δεν κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, οπότε η Επιτροπή αξιολόγησης με το αριθμ. 11311/29-03-2018 έγγραφό της ζήτησε την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.

Ο προσωρινός ανάδοχος ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ κατέθεσε συμπληρωματικό έγγραφο και στο σύνολό τους τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έγιναν δεκτά από την Επιτροπή.

Ο προσωρινός ανάδοχος Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., δεν προσκόμισε μέσα στο χρονικό όριο των πέντε (5) ημερών τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά την καταβολή των φόρων, οπότε η Επιτροπή εισηγείται: α. την κατακύρωση της προμήθειας ελαστικών στον οικονομικό φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του από 23-03-2018 Πρακτικού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και β. τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την προμήθεια ανταλλακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 7.Β.β. και το άρθρο 11 της σχετικής διακήρυξης, διότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν καλύπτουν τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την έγκριση του από 23-03-2018, Πρακτικού Αρ.3 για την Αποσφράγιση και τον έλεγχο δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€, την κατακύρωση της προμήθειας ελαστικών στον οικονομικό φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του από 23-03-2018 Πρακτικού, τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την προμήθεια ανταλλακτικών, διότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε δεν καλύπτουν τους όρους της διακήρυξης, την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της αριθμ. 61/2017, την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη για τα οποία ο ως άνω διαγωνισμός υπήρξε άγονος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Βασ., διότι υπάρχει μόνο μια οικονομική προσφορά ανά κατηγορία )

Α. Εγκρίνει το από 23-03-2018 Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 10-10-2017, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 70.950,00€» (συμπ/μένου Φ.Π.Α.).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ελαστικών στον οικονομικό φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (Σοφικό Κορινθίας, ΑΦΜ 047383071, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 που ακολουθεί :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α/Α

A/A

Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

52,00

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

2

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

3

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

4

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

5

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

6

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

385,30

7

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

330

8

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

190

9

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

75

10

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

330

11

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

50

12

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

190

13

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

190

14

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

330

15

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

322,58

16

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

275

17

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

330

18

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

190

19

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

385,30

20

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

322,58

21

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

190

22

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

23

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

330

24

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

25

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

190

26

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

65

27

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

65

28

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

380

29

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

30

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

31

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

52

32

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

75

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

33

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

190

34

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

190

35

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

190

36

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

190

37

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

265*70*19.5

190

38

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

190

39

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

65

40

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

65

41

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

50

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

42

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

290

43

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

65

44

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

65

45

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

330

46

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

330

47

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

75

48

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

65

49

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

75

50

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

50

51

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

322,58

52

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

52

53

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

52

 

 

30/6672.0001

 

 

 

 

54

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

65

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

55

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

56

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

57

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

58

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

59

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

60

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

61

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

62

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

63

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

52

64

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

65

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

65

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

95

66

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

95

67

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

68

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

69

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

70

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

71

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

72

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*15

52

 

Γ. Αποκλείει τον οικονομικό φορέα Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την προμήθεια όλων των κατηγοριών ανταλλακτικών της 61/2017 μελέτης, διότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε δεν καλύπτουν τους όρους της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-03-2018 Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Δ. – Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για όλες τις κατηγορίες ανταλλακτικών της 61/2017 μελέτης.

Ε.- Ορίζει την επανάληψη του διαγωνισμού για τα είδη της με αριθμό 61/2017 μελέτης, για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος και ορίζει την κοινοποίηση της παρούσας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για τις ενέργειές της για την σύνταξη και αποστολή στην Οικονομική Επιτροπή σχεδίου διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για τα είδη της αριθμ. 61/2017 μελέτης, για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος.

ΣΤ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Ζ. – Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

 

Κ.Α.

τίτλος

ποσό

Α.Α.Υ.

10

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

2.000,00

503/2018

20

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

40.450,00

365/2018

20

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

10.000,00

383/2018

30

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

10.000,00

371/2018

30

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

2.000,00

385/2018

35

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

4.000,00

375/2018

35

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

2.000,00

387/2018

45

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

500,00

379/2018

 

(Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/208/2018.-

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 22-05-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Επισυνάπτεται το από 23-03-2018 πρακτικό Αρ.3 της Επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2017)»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στην Κόρινθο, την 23-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη 43136/25-09-2017 και την με αρ. 61/2017 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «Προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης των οικονομικών φορέων οι οποίοι παραδόθηκαν στα μέλη της επιτροπής κατά την ώρα που ορίζεται στο υπ’ αριθμ. 8720/12-3-2018 έγγραφο πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή στις 11:00 π.μ., ως εξής

α/α

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

10352/22-3-2018

2

ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ

10341/22-3-2018

Και αφού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 43136/2017 διακήρυξη προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών δεν παρέστη εκπρόσωπος των οικονομικών φορέων.

Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α. για την Γ.Δ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.:

 

Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ.4108/15-3-2018 για ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ

ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής για το προσωπικό της (αρ. πρωτ.: 90322/28-2-2018 ισχύος έως 27-3-2018).

ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής για ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ. πρωτ. : 411175/22-3-2018 ισχύος έως 30-4-2018).

ΑΑΔΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ προς το δημόσιο (αρ. πρωτ.: 24484/15–03-2018 ισχύος εως 15/4/2018)

ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο (αρ. πρωτ.: 63814237/20-09-2017 ισχύος έως 20-11-2017)

ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής για το προσωπικό της (αρ. πρωτ.: 429298/29-09-2017 ισχύος έως 27-10-2017)

ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής για ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αρ. πρωτ. : 1317797/05-103-2017 ισχύος έως 31-10-2017)

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ. 589/2018 περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού και παύσεως εργασιών και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ. 591/2018 περί μη έκδοσης απόφασης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης σύμφωνα με το αρθρ.99 του Πτωχευτικού κώδικα, καθώς και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ.592/2018 περί μη έκδοσης απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κορίνθου αρ.4590/2018 περί μη έκδοσης απόφασης θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

 

Β. για την ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ

Αντίγραφο Ποινικού μητρώου αρ.πρωτ. 4560/22-3-2018 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΤΣΑ

ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής για το προσωπικό της (αρ. πρωτ.: 397483/12-9-2017 ισχύος έως 9-3-2018).

ΕΦΚΑ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής για το προσωπικό της (αρ. πρωτ.: 132699/22-03-2018 ισχύος έως 21-9-2018).

ΑΑΔΕ αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο (αρ. πρωτ.: 63786357/12-09-2017 ισχύος έως 12-10-2017)

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ. 629/2018 περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού και παύσεως εργασιών και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ. 610/2018 περί μη έκδοσης απόφασης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης σύμφωνα με το αρθρ.99 του Πτωχευτικού κώδικα, καθώς και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου αρ.606/2018 περί μη έκδοσης απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης.

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Κορίνθου αρ.605/2018 περί μη έκδοσης απόφασης θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη κατάθεσης σχετικής αίτησης

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, και διαπίστωσε ότι οι προσωρινοί ανάδοχοι δεν κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η διακήρυξη με αρ. 43136/2017 και συγκεκριμένα:

  1. ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου Γ.Δ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. περιείχε ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ προς το δημόσιο (αρ. πρωτ.: 24484/15–03-2018 ισχύος εως 15/4/2018) και όχι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

  2. ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ δεν περιείχε αποδεικτικό ενημερότητας σε ισχύ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80.

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή λαμβάνοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 103 παρ. 2 στο άρθρο 73 και στο άρθρο 80 ζητήθηκε η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων προς απόδειξη των ελλείψεων αποδεικτικών μέσων, με το σχετικό έγγραφό της με αρ. 11311/29 Μαρτίου 2018.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου προσκομίσθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ την 30η Μαρτίου αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο (αρ. πρωτ.: 64628925/23-03-2018 ισχύος έως 23-04-2018).

 

Τα ανωτέρω υποβληθέντα δικαιολογητικά στο σύνολό τους του προσωρινού αναδόχου ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ γίνονται δεκτά από την Επιτροπή.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν προσκόμισε μέσα στο χρονικό όριο των πέντε (5) ημερών στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων είτε καταβάλλοντας τους φόρους είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό για την καταβολή τους διακανονισμό.

Συνεπώς η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 73 –ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 7.Β.β.και στο άρθρο 11 της σχετικής διακήρυξης, το οποίο στο σύνολο του αναφέρει τα εξής:

 

«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 (ειδικότερα : εδάφιο 7.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης .

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε  (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

  1. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που προσκομίστηκε, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

  2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 

προχωρά στον αποκλεισμό της προσφοράς του διότι δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά την καταβολή των φόρων.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε:

Α. Την κατακύρωση της προμήθειας ελαστικών ως σύμφωνα με την 61/2017 μελέτη και την σχετική διακήρυξη στον οικονομικό φορέα ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ως κάτωθι πίνακας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Α/Α

A/A

Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60-15

52,00

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

2

12

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

3

13

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

4

14

ΚΗΥ 2219

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

5

15

ΚΗΥ 2244

MAN

AΠΟΡΡΙΜ.

295*80*22,6

322,58

6

16

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*70R22.5

385,30

7

17

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

315*80R22.5

330

8

18

KHI 5499

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70*19.5

190

9

19

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205-16

75

10

20

YOX 1104

SCANIA

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80 22.5

330

11

22

Α.Α.Κ

(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

50

12

23

ΚΗΙ 5514

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

190

13

24

ΚΗΙ 5515

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ.

265*70-19.5

190

14

25

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

AΠΟΡΡΙΜ.

315*80*22.5

330

15

26

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

322,58

16

27

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

11*22.5

275

17

28

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*80*22.5

330

18

29

ΚΗΗ 5452

VOLVO

ΑΠΟΡΡΙΜ

265*70-19.5

190

19

30

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜ

315*70*22.5

385,30

20

31

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

295*80*22.5

322,58

21

32

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

190

22

33

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

23

34

KHH 2950

IVECO

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

330

24

35

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

25

36

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

265*70*19.5

190

26

37

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

65

27

38

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

195*70*15

65

28

39

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

13*22.5

380

29

40

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

30

41

ΚΗΗ 5467

ΜΕRCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

31

42

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

52

32

43

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

205*16

75

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

33

45

ΜΕ 92449

DULEVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

190

34

46

ΜΕ 37392

IVECO

ΣΚΟΥΠΑ

265*70*19.5

190

35

47

ΜΕ 92404

IVECO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

190

36

48

ΜΕ 70089

MAN

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

215*75*17.5

190

37

49

ΜΕ 117488

VOLVO

ΣΑΡΩΘΡΟ

265*70*19.5

190

38

50

ΜΕ 117487

BUCHER

ΣΑΡΩΘΡΟ

215*75*17.5

190

39

55

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

65

40

56

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

65

41

57

ΜΕ 117491

PIAGGIO

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

175*70*13

50

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

42

58

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

12*22.5

290

43

59

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

65

44

60

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

195*70*15

65

45

61

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

ΓΕΡΑΝΟΣ

315*80*22.5

330

46

62

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

315*80*22.5

330

47

63

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

75

48

64

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

195*70*15

65

49

65

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

205*16

75

50

66

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

175*70*13

50

51

67

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

295*80*22.5

322,58

52

68

ΚΗΗ 2914

OPEL

ΦΟΡΤΗΓΟ

185*60*15

52

53

69

KHY 2208

HYUNDAI

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

52

 

 

30/6672.0001

 

 

 

 

54

72

ME 80518

NISSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

195*70*15

65

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

55

78

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

56

79

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

57

80

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

58

81

KHH 2949

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

59

82

KHH 2942

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

60

83

KHH 2911

VOLVO

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

61

84

KHI 5517

SCANIA

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

315*80*22.5

330

62

85

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

205*16

75

63

86

KHI 5487

ΝΙSSAN

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

185*60*15

52

64

87

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

195*70*15

65

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

65

88

ΜΕ 113688

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

95

66

89

ME 104409

MAZDA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

235*75*15

95

67

90

ME 107054

LOADSTAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

68

91

ME 109636

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

69

92

Α.Α.Κ.

MULTICAR

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

70

93

NEO Α.Α.Κ.

DODGE DACOTA

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

71

94

ME 109644

NISSAN

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

205*16

75

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

72

95

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

185*60*15

52

 

Β) Τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα Γ.Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για την προμήθεια ανταλλακτικών διότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν καλύπτουν τους όρους της Διακήρυξης

Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.3 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

Η Επιτροπή

 

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

Leave a Comment