Απόφαση αριθμ. 14/221/2018

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  18-05-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή   και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 221η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 28/365/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 67/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την  23-11-2017.  Ακολούθως, με την αριθμ. 8/108/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 23-11-2017, που μετά από διαδοχικές συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 23-02-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού, έγιναν δεκτές οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ  ΑΒΕΕ,  ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ και  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ, οι οποίες ορίστηκε πως προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.  Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10050/21-03-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.  Στη συνέχεια με τη αριθμ. 10/133/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 26-03-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ με συνολικό ποσό προσφοράς τα σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ (45.539,00€).  Ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος για την ως άνω προμήθεια κλήθηκε με το αριθμ. 13897/25-04-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο Δήμο κι έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15233/09-05-2018.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προέκυψε ότι ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 51600/2017 διακήρυξη διαγωνισμού, και η επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της εν θέματι προμήθειας στην εταιρεία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. ως εξής:

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μελέτης (€)

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ

Μερική Δαπάνη

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ANTIGRAFFITI

250

100,00

92,90

23.225,00

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 3,30m

150

26,00

24,00

3.600,00

3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 4,00m

150

32,00

29,00

4.350,00

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 5,00m

150

40,00

37,00

5.550,00

 

 

 

 

Σύνολο

36.725,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

8.814,00

 

 

 

 

Τελικό Σύνολο

45.539,00

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 14-05-2018 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εν θέματι προμήθεια της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα, καθώς και την έγκριση της πραγματοποίησης την εν λόγω δαπάνης και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης με ΚΑ 30/7135.0006 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών οδικής σήμανσης» ποσού 49.228,00€ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

  Β.- Εγκρίνει το από 14-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 49.228,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Γ.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την προμήθεια των ειδών της αριθμ. 67/2017 σχετικής μελέτης του Δήμου Κορινθίων στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. (Χαϊκάλι Ωλενίας Νομού Αχαΐας, ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Α.Φ.Μ. 999396647, Δ.Ο.Υ. Κάτω Αχαΐας),  με συνολικό ποσό προσφοράς τα ένα σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ (45.539,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής:

 

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μελέτης (€)

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ

Μερική Δαπάνη

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ANTIGRAFFITI

250

100,00

92,90

23.225,00

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 3,30m

150

26,00

24,00

3.600,00

3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 4,00m

150

32,00

29,00

4.350,00

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 5,00m

150

40,00

37,00

5.550,00

 

 

 

 

Σύνολο

36.725,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

8.814,00

 

 

 

 

Τελικό Σύνολο

45.539,00

 

  Δ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

  Ε.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δημοτικού προϋπολογισμού 2018 με Κ.Α.30/7135.0006 και τίτλο “Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών οδικής σήμανσης” (Α.Ο.Ε. 14/221/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/221/2018.-

 

                                                                     Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 23-05-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 14-05-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στην Κόρινθο, την 14η -5 -2018, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. πρωτ.: 51600/2017 και την με αρ. 67/2017 μελέτη του Δήμου Κορινθίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.228,00€.

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ», ο οποίος έλαβε αρ. πρωτ. 15233/22-2-2018, και παραδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής, κατά την ώρα  που ορίζεται στο  υπ’ αριθμ. 13898/25-4-2018 έγγραφο πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, δηλαδή στις 10:00 π.μ., διαπίστωσε ότι ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  με αρ. 51600/2017 διακήρυξη και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.

 

Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών με αρ.πρωτ.15233/09-5-2018:

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ:αρ.ΓΕΜΗ 48887

ΝΑΙ

2362/7-5-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ:ΓΕΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΝΑΙ

585101.833992/7-5-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ:ΓΕΜΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΩΣΟΠΗΣΗΣ

ΝΑΙ

585101.833993/7-5-2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ:ΓΕΜΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ  ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

ΝΑΙ

1395/2018/7-5-2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΑΙ

417/2018/8-5-2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΝΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΝΑΙ

1.421/8-5-2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

13964/7-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

13906/7-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΟΤΣΙΡΗ

ΝΑΙ

13964/7-5-2018

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

64064762/16-11-2017 ΛΗΞΗ 16-12-2017

ΑΑΔΕ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

64811501/4-5-2018 ΛΗΞΗ 4-6-2018

ΑΑΔΕ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

521169/16-11-2017 ΛΗΞΗ 15-12-2017

ΕΦΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΙ

205541/4-5-2018 ΛΗΞΗ 1-6-2018

ΕΦΚΑ

Υ.Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΑΙ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 8 Ν. 1599/1986

Υ.Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΝΑΙ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 8 Ν. 1599/1987

Υ.Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

ΝΑΙ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 8 Ν. 1599/1988

Υ.Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

ΝΑΙ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 8 Ν. 1599/1988

Υ.Δ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΝΑΙ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 8 Ν. 1599/1988

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 2852/10-5-2005

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 3323/26-5-2005

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 7324/11-7-2005

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7427/13-7-2006

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 7428/13-7-2006

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 11670/24-10-2006

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 10703/17-9-2007

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14137/17-12-2007

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3131/23-5-2008

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10362 9-9-2008

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ   Α.Ε. ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 10366/9-9-2008

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4599/24-7-2013

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 8899/27-8-2014

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΕΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 328/23-01-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ Α.Ε.

ΝΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ 11.142

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ:ΓΕΜΗ

 

 

Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ» και διαπίστωσε ότι κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η διακήρυξη με αρ. 51600/2017.

 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται στην οικονομική επιτροπή:

 

Α. Την κατακύρωση  της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»  «ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μελέτης (€)

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ

Μερική Δαπάνη

1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ II ΜΕ ANTIGRAFFITI

250

100,00

92,90

23.225,00

2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 3,30m

150

26,00

24,00

3.600,00

3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 4,00m

150

32,00

29,00

4.350,00

4

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 2 ½’’ ΜΗΚΟΥΣ 5,00m

150

40,00

37,00

5.550,00

 

 

 

 

Σύνολο

36.725,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

8.814,00

 

 

 

 

Τελικό Σύνολο

45.539,00

Β. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την οικονομική επιτροπή.

 

Η επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

Leave a Comment