Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού εκτέλεσης έργου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

 

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 4.600.000,00 EURO

 

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                               Ευρώ          3.709.366,29

β) Για τυχόν προμήθειες από Δήμο ή άλλες

   δαπάνες που δεν αφορούν τον εργολάβο     

γ) Αναθεώρηση                                                           Ευρώ                    311,13

δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)     Ευρώ             890.322,58

                                                                                      ——————————–

            Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                Ευρώ           4.600.000,00

 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: 4.600.000,00 από πόρους του Δημου Κορινθίων.

Κωδικός Κ.Α. : ….…………….

 

και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα.

 

Το εν λόγω αφορά την ανακατασκευή οδών & πεζοδρομίων στην Δημοτική Ενότητα Κορινθίων.

Ειδικότερα για την κατασκευή του έργου προβλέπεται να γίνει:

H ανακατασκευή πεζοδρομίων στην πόλη της Κορίνθου σε εμβαδό 5.000 τμ με πλάκες πεζοδρομίου και στις τοπικές κοινότητες (Αρχαία Κόρινθο, Σολωμό, Εξαμίλια, Ξυλοκέριζα) με σταμπωτό δάπεδο σε εμβαδό 4.000 τμ

Η συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου με εργασίες ισοπέδωσης / διαμόρφωσης του καταστρώματος και τμηματικών χαλικοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων.

Η διάνοιξη οδών σε εγκεκριμένα τμήματα του σχεδίου πόλεως της Κορίνθου με εργασίες  καθαιρέσεων, εκσκαφών, κατασκευής κρασπέδου, υπόβασης, βάσης και ασφαλτικής στρώσης.

Η συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων τόσο στην πόλη της Κορίνθου όσο και στις τοπικές κοινότητες με εργασίες: φρεζάρισμα, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης για την δημιουργία επικλίσεων, ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας και διαγράμμιση του οδοστρώματος

Σημειώνεται ότι οι μεταφορές των ασφαλτικών, αδρανών έχουν υπολογιστεί σε απόσταση 15km δια οδού καλής βατότητας και των εκσκαφών, καθαιρέσεων σε 10 km δια οδού καλής βατότητας.

Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης.

 

Κόρινθος 3 – 04 – 2018

Η συντάξας

 

 

 

Θεοδοσίου Αναστασία

Πολ/κός μηχ/κός

Leave a Comment