Απόφαση αριθμ. 11/186/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, πρόταση για συμψηφισμό απαίτησης και καταβολής υπολοίπου απαίτησης», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 1479/2018/οικ.588/ 16-02-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, πρόταση για συμψηφισμό απαίτησης και καταβολής υπολοίπου απαίτησης”

 

Με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 1479 / 11-01-2018 ΑΙΤΗΜΑ της η κα Αργυρώ Μιχ. Αντωνίου συζ. Ιωάννη Τζελέπη ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% των αρχικών γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0603010 & 0603073 εντός των ΟΤ. 707 & ΚΧ. 770 στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης της πόλης της Κορίνθου για την οποία περιοχή έχει κυρωθεί η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) με αρ.πρωτ. 3920/15-05-2009 Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ τον συμψηφισμό της οφειλόμενης από αυτήν μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, υπολογιζόμενη με την αξία γης που καθορίζει η 512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με το δικαίωμα αποζημίωσης επικειμένων όπως αυτό υπολογίζεται από τον καθορισμό τιμής μονάδος στην 197/2017 οριστική απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.

Κατ’ αρχήν λοιπόν η αίτηση- πρόταση αφορά τον εξώδικο συμβιβασμό και τον καθορισμό τιμής μονάδος στα 120€/τμ για την οφειλή 105,73τμ μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

Η πρόταση τιμής μονάδος της αιτούσας ανέρχεται στην αξία των 120€/τμ. και συμφωνεί με τις 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων έτσι κατά την πρότασή της θα πρέπει να εισφέρει στον Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 105,73τμ*120€/τμ= 12.687,60€. Η πρόταση της αιτούσας είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Μετά τις δικές σας αποφάσεις θα εισηγηθούν οι οικονομικές υπηρεσίες σχετικά με τον αιτούμενο συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.7/98/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Παυλίνα – Ιωάννα Φιλιππίδη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την από 13-04-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

λαμβανομένων υπόψη τόσο της υπ’ αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (αρχικής) όσο και της υπ’ αρίθμ. 5/82/2016 τοιούτης (επικαιροποιημένης), φρονώ ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να αποδεχθεί το αίτημα της αιτούσας, το οποίο άλλωστε, είναι απολύτως σύμφωνο με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης κατά μετατροπή ειφοράς γης σε χρήμα για τα 105,73 τ.μ., που οφείλει η αιτούσα ως αποκλειστική κυρία των με κ.α.κ.: 0603010 και 0603073 αρχικών ιδκοκτησιών στο ΟΤ 767 και ΚΧ 770 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων και να προχωρήσει στην σύνταξή πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού.

Περαιτέρω η αιτούσα δικαιούται αποζημιώσεως από το Δήμο Κορινθίων για το σύνολο των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ως άνω αρχικών ιδιοτησιών της, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα επικειμένων που συνοδεύει την πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης για τις άνω αρχικές ιδιοκτησίες, η οποία (αποζημίωση) έχει καθοριστεί οριστικά με την υπ’ αριθμ. 197/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου και ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ (66.663,00 ευρώ).

Τέλος, στην ως άνω αίτησή της η κ.Αργυρώ σύζ. Μιχαήλ Αντωνίου συμπεριλαμβάνει και πρόταση να συμψηφισθεί μέρος της απαιτήσεως που διατηρεί έναντι του Δήμου Κορινθίων, όσον αφορά την ήδη καθορισθείσα αποζημίωση που οφείλει ο Δήμος Κορινθίων σε αυτήν για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα των ως άνω αρχικών ιδιοκτησιών της, συνολικού ύψους 66.663,00 ευρώ, με την απαίτηση που διατηρεί ο Δήμος Κορινθίων, κατά τα ανωτέρω, έναντι αυτής, όσον αφορά την οφειλόμενη προς τον Δήμο αποζημίωση, κατά μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα (συνολικού ύψους 12.687,60 ευρώ) και έτσι μετά τον ως άνω συμψηφισμό να επέλθει ολοσχερής απόσβεση της απαιτήσεως του Δήμου Κορινθίων έναντι αυτής, για την αποζημίωση κατά μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, ύψους 12.687,60 ευρώ και εν μέρει απόσβεση της απαιτήσεως της αιτούσας, έναντι του Δήμου Κορινθίων για την αποζημίωση για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα των ως άνω ιδιοκτησιών της, συνολικού ύψους 66.663,00 ευρώ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 12.687,60 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΞ ΕΥΡΩ 53.975,40 ΕΥΡΩ [66.663,00 ΕΥΡΩ -12.687,60 ΕΥΡΩ=53.975,40 ΕΥΡΩ].

Ως προς την πρόταση αυτή, θεωρώ ότι θα πρέπει πρώτα να γίνει αποδεκτό και να εγκριθεί το αίτημά της περί εξώδικου συμβιβασμού και να προχωρήσει ο Δήμος Κορινθίων στην σύνταξη του πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού και μεταγενέστερα, να εξετάσουν οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων εάν είναι δυνατός ο συμψηφισμός των αμοιβαίων απαιτήσεών τους.”

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του ως άνω αναφερομένου αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την οφειλή 105,73 τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου της κ.Αργυρώς Μιχ. Αντωνίου συζ. Ιωάννη Τζελέπη, ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% των αρχικών γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0603010 και 0603073 εντός των ΟΤ 707 & ΚΧ 770 στην περιοχή Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου με προτεινόμενη από μέρους της τιμή μονάδος 120€ ανά τ.μ. επιφάνειας γης, δηλαδή η αιτούσα να καταβάλει στον Δήμο το συνολικό ποσό των 105,73 τμ*120€/τμ= 12.687,60€, ενώ το αίτημα περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων, προτείνει να μην εξεταστεί επί του παρόντος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 13-04-2018 (υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ.12907/17-04-2018) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Φιλιππίδη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης, για την οφειλή 105,73 τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου της κ. Αργυρώς Μιχ. Αντωνίου συζ. Ιωάννη Τζελέπη, ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% των αρχικών γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0603010 και 0603073 εντός των ΟΤ 707 & ΚΧ 770 στην περιοχή Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου με προτεινόμενη από μέρους της τιμή μονάδος 120€ ανά τ.μ. επιφάνειας γης, δηλαδή την καταβολή από την αιτούσα προς τον Δήμο Κορινθίων του συνολικού ποσού των 105,73τ.μ.*120€/τ.μ.= 12.687,60€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

Γ. Το αίτημα της ανωτέρω αιτούσας περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων δεν εξετάζεται επί του παρόντος.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/186/2018.-