Απόφαση αριθμ. 11/189/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς», θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την από 02-04-2018 αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Τ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

Του εδρεύοντος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Άσσου του Δήμου Κορινθίων Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμία «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου», νομίμως εκπροσωπούμενου.

 

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς μεταξύ υμών και του Δήμου Κορινθίων ως διαδόχου του κάποτε εδρεύοντος στο Περιγιάλι Κορινθίας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Άσσου – Λεχαίου», η οποία διαφορά απορρέει από την υπ΄ αριθμ. 12/2015 διαταγή πληρωμής του κου Δικαστού του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και στην οποία αφορά και η υπ΄ αριθμ. 491/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, στην οποία προτείνουμε να συμβιβαστούμε και μάλιστα άτοκα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ.10/156/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Τρυφωνοπούλου Ελισσάβετ, με την εντολή να γνωμοδοτήσει στον Δήμο επί του ως άνω και από 02-04-2018 αιτήματος του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Τ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων περί εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς αυτού με τον Δήμο Κορινθίων, που απορρέει από την με αριθμό 12/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την από 17-04-2018 (υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ.13172/19-04-2018) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

 

..Φρονώ λοιπόν πως η πρόταση του Ι.Ν., για συμβιβασμό στο συνολικό ποσό των (12.295,08-3.256,92=) 9.038,16 € άτοκα είναι συμφέρουσα για τον Δήμο, συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με την ρητή διάταξη της παρ.1 του 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, Ν.3463/2006) και γνωμοδοτώ υπέρ της αποδοχής της.

Εννοείται πως αν η Ο.Ε αποφασίσει υπέρ του συμβιβασμού θα δίδεται εντολή στον Δήμαρχο να υπογράψει, εκπροσωπώντας τον Δήμο, το ιδιωτικό συμφωνητικό του συμβιβασμού με τους εξής όρους:

α) Ο Δήμος θα δηλώνει ότι αποδέχεται την άνω πρόταση και συμβιβάζεται στο άνω ποσό καθώς και ότι παραιτείται από το δικόγραφο και το δικαίωμα των άνω ανακοπών, δίδοντας εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο να παραιτηθεί αυτών κατά τον προσήκοντα δικονομικό τρόπο και β) ο Ι.Ν. θα δηλώνει, δια του νομίμου εκπροσώπου του και αφού προηγουμένως έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Κανονισμός “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών” για την λήψη απόφασης για συμβιβασμό, ότι παραιτείται από το δικαίωμα εκτέλεσης της άνω διαταγής πληρωμής και από οποιοδήποτε δικαίωμα, αξίωση ή απαίτηση έναντι είτε του τέως Δήμου Άσσου-Λεχαίου είτε του Δήμου Κορινθίων, που ερείδεται στην οποιουδήποτε νομικού χαρακτηρισμού έννομη σχέση που δημιουργήθηκε εκ της χρήσεως του εν λόγω ακινήτου έως την απόδοσή του στον Ι.Ν., στις 30.4.2015.”

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του ως άνω αναφερομένου αιτήματος εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Τ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων, καθώς είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την από 17-04-2018 (υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ.13172/19-04-2018) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την από 02-04-2018 αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Τ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων, περί εξωδικαστικής επιλύσεως της διαφοράς μεταξύ αυτού του Ιερου Ναού και του Δήμου Κορινθίων ως διαδόχου του κάποτε εδρεύοντος στο Περιγιάλι Κορινθίας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Άσσου-Λεχαίου», η οποία διαφορά απορρέει από την υπ’ αριθμ. 12/2015 διαταγή πληρωμής του κου Δικαστού του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και στην οποία αφορά και η υπ΄ αριθμ. 491/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, δηλαδή την καταβολή από τον Δήμο Κορινθίων προς το Ν.Π.Δ.Δ. «Ιερός Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της Τ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων, του συνολικού ποσού των 9.038,16 € άτοκα, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του απαιτούμενου ιδωτικού συμφωνητικού του συμβιβασμού, με τους εξής όρους :

α)ο Δήμος θα δηλώνει ότι αποδέχεται την άνω πρόταση και συμβιβάζεται στο άνω ποσό καθώς και ότι παραιτείται από το δικόγραφο και το δικαίωμα των άνω ανακοπών, δίδοντας εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο να παραιτηθεί αυτών κατά τον προσήκοντα δικονομικό τρόπο και

β) ο Ι.Ν. θα δηλώνει, δια του νομίμου εκπροσώπου του και αφού προηγουμένως έχει τηρηθεί η διαδικασία που ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Κανονισμός “Περί Ιερών Ναών και Ενοριών” για την λήψη απόφασης για συμβιβασμό, ότι παραιτείται από το δικαίωμα εκτέλεσης της άνω διαταγής πληρωμής και από οποιοδήποτε δικαίωμα, αξίωση ή απαίτηση έναντι είτε του τέως Δήμου Άσσου-Λεχαίου είτε του Δήμου Κορινθίων, που ερείδεται στην οποιουδήποτε νομικού χαρακτηρισμού έννομη σχέση που δημιουργήθηκε εκ της χρήσεως του εν λόγω ακινήτου έως την απόδοσή του στον Ι.Ν., στις 30.4.2015.”

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/189/2018.-