Απόφαση αριθμ. 15/248/2018

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 17369/25-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων.), 7)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 248η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 4/51/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8096/06-03-2018 αναλυτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8098/06-03-2018 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν εκδήλωσαν ενδιαφέρον, α) η κ.Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή με την υπ’ αριθμ.11378/30-03-2018 αίτηση-προσφορά προς τον Δήμο Κορινθίων και β) η κ.Ραυτοπούλου Ελένη χα.Αργυρίου με την υπ’ αριθμ.11487/30-03-2018 αίτηση-προσφορά προς τον Δήμο Κορινθίων.

Στην συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, συνέταξε τα από 27-04-2018 σχετικά πρακτικά, σύμφωνα με τα οποία, α) το ακίνητο της κ.Ραυτοπούλου Ελένη χας. Αργυρίου κρίθηκε ως ακατάλληλο για μίσθωση και λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8096/06-03-2018 αναλυτικής Διακήρυξης, ενώ β) το ακίνητο της κ.Λογοθέτη Αικατερίνης του Παναγή κρίνεται ως κατάλληλο για την μίσθωση και λειτουργία του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8096/06-03-2018 αναλυτικής Διακήρυξης.

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 21η Μαΐου 2018 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.16146/16-05-2018 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε η ανωτέρω προσφέρουσα κ.Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή, της οποίας το ακίνητο είναι ισόγειο κατάστημα εμβαδού 115,45 τ.μ., με διάδρομο προς τον ακάλυπτο χώρο εμβαδού 14,25 τ.μ., αύλειο χώρο που διατίθεται για τον αυλισμό των νηπίων εμβαδού 120,00 τ.μ., έχει την υπ’ αρ. 705/80 οικοδομική άδεια και βρισκεται επί της οδού Αγίου Όρους 24, στην πόλη της Κορίνθου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 21-05-2018 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια ανακηρύχθηκε η κ.Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή, η οποία δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητο ιδιοκτησίας της που βρισκεται επί της οδού Αγίου Όρους 24, στην πόλη της Κορίνθου, για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου για δώδεκα έτη (12) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την ημέρα της εγκατάστασης του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8096/06-03-2018 αναλυτική Διακήρυξη, το 27-04-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 21-05-2018 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.- Επικυρώνει το από 21-05-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, το οποίο είναι ισόγειο κατάστημα εμβαδού 115,45 τ.μ., με διάδρομο προς τον ακάλυπτο χώρο εμβαδού 14,25 τ.μ., αύλειο χώρο που διατίθεται για τον αυλισμό των νηπίων εμβαδού 120,00 τ.μ., έχει την υπ’ αρ. 705/80 οικοδομική άδεια και βρισκεται επί της οδού Αγίου Όρους 24, στην πόλη της Κορίνθου, ιδιοκτησίας της κ.Λογοθέτη Αικατερίνης του Παναγή.

 

2.- Ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ.Λογοθέτη Αικατερίνη του Παναγή ιδιοκτήτρια, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στην οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό της, το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την ημέρα της εγκατάστασης του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

 

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6236.0002 ποσού 164.345,82€ και τίτλο «Μισθώματα σχολικών κτιρίων»(Α.Α.Υ.134/2018, Α.Ο.Ε. 2/3/2018 ).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/248/2018.-

 

 

 

Leave a Comment