Απόφαση αριθμ. 14/222/2018

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 222η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 79.232,78€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 14/184/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 17-07-2017, καθώς και την αριθμ. 28/360/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-07-2017, το οποίο σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 19-09-2017, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.», και «Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, για την οποία ορίστηκε ημερομηνία η 14-11-2017. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 31/439/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 14-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι ανά είδος του ανωτέρω διαγωνισμού οι α)«Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», β)«Β. Καυκάς Α.Ε.» και γ)«Παπαθανασίου Κων/νος του Νικολάου», οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω διαγωνισμός για ορισμένα είδη της αρ. 13/2017 μελέτης, ορίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τα είδη για τα οποία ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης και ενσωμάτωση σε αυτούς των τροποποιήσεων στο Ν.4412/2016, που επήλθαν με τον Ν.4497/2017, επανεγκρίθηκαν τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του άγονου τμήματος της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 79.232,78€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και επανακαθορίστηκαν οι όροι διαγωνισμού. Ορίστηκε δε, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 02/01/2018 και ώρα 14:00. Ο ως άνω επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 50419. Στην συνέχεια με την αριθμ. 8/107/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 08-01-2018, που κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων ολοκληρώθηκε στις 05-03-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού, αποκλείστηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Τσιβελέκας Α.Ε.» στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, για τα είδη που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, και κηρύχθηκε άγονος ο ως άνω διαγωνισμός για την προμήθεια των ειδών με α/α του επαναληπτικού τμήματος της αρ. 13/2017 μελέτης 5, 6, 7, 9, 13 και 31, διότι δεν κατατέθηκε προσφορά για αυτά. Οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν μέσω του συστήματος για την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών με το αρ. 14423/30-04-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 03-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαγωνισμού κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλων οικονομικών προσφορών, των οικονομικών φορέων «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου», «Β. Καυκάς Α.Ε.» και «Τσιβελέκας Α.Ε.», ενώ η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα: «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» παρέμεινε σφραγισμένη, καθώς η προσφορά αυτού αποκλείστηκε κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

Ακολούθως η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη πίνακα όπου καταγράφηκαν όλες οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και ανά προμηθευτή, από τον οποίο προέκυψε η ανάδειξη:

 

α) του οικονομικού φορέα “Β.Καυκάς Α.Ε.” ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 17 και 19, με σύνολο ανάθεσης ποσού 90,30€ προ ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ.

 

Πίνακας ΙΙ

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Β. Καυκάς Α.Ε.

Μερικό σύνολο

17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

1,80

54,00

19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

3,63

36,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

90,30

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

21,67

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

111,97

 

 

  1. β) του οικονομικού φορέα “Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου” ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 11 και 12 με σύνολο ανάθεσης ποσού 12.954,00€ προ ΦΠΑ σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ.

 

Πίνακας ΙΙΙ

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μερικό σύνολο

11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

43,80

3.504,00

12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

37,80

9.450,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

12.954,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.108,96

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.062,96

 

 

 

γ) του οικονομικού φορέα “ Τσιβελέκας Α.Ε.” ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 και δεδομένου ότι για το είδος με α/α 19 είχε αποκλειστεί η προσφορά του καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης (σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής) και σύνολο ανάθεσης ποσού 16.092,80 € προ ΦΠΑ σύμφωνα με τον Πίνακα ΙV.

 

Πίνακας ΙV

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Τσιβελέκας Α.Ε.

Μερικό σύνολο

1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

4,75

47,50

2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

13,40

134,00

3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

18,50

92,50

4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

9,70

48,50

8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W (Ε27)

τεμ

5181

5,00

2,20

11.398,20

10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

13,80

690,00

14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

23,75

1.662,50

15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

2,70

351,00

16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

2,00

20,00

18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

11,50

115,00

20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

40,00

320,00

21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

30,00

240,00

22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

20,00

160,00

23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

3,60

72,00

24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

3,95

39,50

25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

5,90

59,00

26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

5,90

300,90

27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

0,80

48,00

28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

0,82

49,20

29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

0,85

85,00

30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

16,00

160,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.092,80

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.862,27

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

19.955,07

 

 

Η επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη των οικονομικών φορέων, «Β. Καυκάς Α.Ε.», «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου» και «Τσιβελέκας Α.Ε.» ως προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» ανά είδος σύμφωνα με τους ανωτέρω Πίνακες ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 03-05-2018 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, την ανάδειξη των οικονομικών φορέων: α. «Β. Καυκάς Α.Ε.», β. «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου» και γ.«Τσιβελέκας Α.Ε.» ως προσωρινών αναδόχων της εν λόγω προμήθειας ανά είδος, σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες που συνέταξε η επιτροπή, καθώς και την ματαίωση του διαγωνισμού για τα είδη με α/α 5, 6, 7, 9,13 και 31, για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το 03-05-2018 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 79.232,78€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού, των οποίων η προσφορά τους ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως εξής:

α) τον οικονομικό φορέα “Β.Καυκάς Α.Ε.” ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας των ειδών με α/α 17 και 19, με σύνολο ανάθεσης ποσού 90,30€ προ ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ.

Πίνακας ΙΙ

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Β. Καυκάς Α.Ε.

Μερικό σύνολο

17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

1,80

54,00

19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

3,63

36,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

90,30

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

21,67

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

111,97

 

  1. β) τον οικονομικό φορέα “Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου” ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας των ειδών με α/α 11 και 12 με σύνολο ανάθεσης ποσού 12.954,00€ προ ΦΠΑ σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ.

 

Πίνακας ΙΙΙ

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μερικό σύνολο

11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

43,80

3.504,00

12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

37,80

9.450,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

12.954,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.108,96

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.062,96

 

 

γ) τον οικονομικό φορέα “ Τσιβελέκας Α.Ε.” ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 και δεδομένου ότι για το είδος με α/α 19 είχε αποκλειστεί η προσφορά του επειδή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης, (σύμφωνα με το Πρακτικό Αρ.1 της επιτροπής) και σύνολο ανάθεσης ποσού 16.092,80 € προ ΦΠΑ σύμφωνα με τον Πίνακα ΙV.

 

Πίνακας ΙV

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Τσιβελέκας Α.Ε.

Μερικό σύνολο

1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

4,75

47,50

2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

13,40

134,00

3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

18,50

92,50

4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

9,70

48,50

8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W (Ε27)

τεμ

5181

5,00

2,20

11.398,20

10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

13,80

690,00

14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

23,75

1.662,50

15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

2,70

351,00

16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

2,00

20,00

18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

11,50

115,00

20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

40,00

320,00

21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

30,00

240,00

22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

20,00

160,00

23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

3,60

72,00

24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

3,95

39,50

25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

5,90

59,00

26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

5,90

300,90

27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

0,80

48,00

28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

0,82

49,20

29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

0,85

85,00

30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

16,00

160,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.092,80

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.862,27

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

19.955,07

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο εν λόγω Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ. – Ματαιώνει τον διαγωνισμό για τα είδη με α/α 5, 6, 7, 9, 13 και 31 του επαναληπτικού τμήματος της αρ. 13/2017 μελέτης, για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος.

Δ. Γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/222/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 07-06-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 03-05-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 03-5-2018

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 03-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.02/6/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 50419 ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 56401/30-11-2017 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 56401/30-11-2017 σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Λαμβάνοντας υπόψη της η επιτροπή την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 8/107/2018 με την οποία εγκρίθηκε το αρ. 1 πρακτικό της επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, οι οικονομικές προσφορές που αποσφραγίστηκαν ήταν των οικονομικών φορέων με μοναδικό α/α συστήματος:

 

α/α

Οικονομικός φορέας

Αριθμός Συστήματος

1

Β. Καυκάς Α.Ε

85055

2

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

84655

3

Τσιβελέκας Α.Ε.

85519

 

Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα: Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. παρέμεινε σφραγισμένη, καθώς η προσφορά αυτού αποκλείστηκε κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1)

Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:57 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη τον πίνακα Ι, όπου φαίνονται όλες οι προσφερόμενες τιμές ανά είδος και ανά προμηθευτή.

 

Πίνακας Ι

 

Τμήμα

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Β. Καυκάς Α.Ε.

Μερικό σύνολο

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μερικό σύνολο

Τσιβελέκας Α.Ε.

Μερικό σύνολο

 

1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

#

 #

#

 #

4,75

47,50

 

2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

#

 #

#

 #

13,40

134,00

 

3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

#

 #

#

 #

18,50

92,50

 

4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

#

 #

#

 #

9,70

48,50

 

5

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

0,70

#

 #

#

 #

#

 #

 

6

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

300

0,85

#

 #

#

 #

#

 #

 

7

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

1,10

#

 #

#

 #

#

 #

 

8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W (Ε27)

τεμ

5181

5,00

2,85

14.765,85

3,21

16.631,01

2,20

11.398,20

 

9

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

τεμ

50

4,80

#

 #

#

 #

#

 #

 

10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

#

 #

#

 #

13,80

690,00

 

11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

#

 #

43,80

3.504,00

#

 #

 

12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

#

 #

37,80

9.450,00

#

 #

 

13

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

 τεμ

 20

 88,00

#

 #

#

 #

#

 #

 

14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

#

 #

#

 #

23,75

1.662,50

 

15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

#

 #

#

 #

2,70

351,00

 

16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

#

 #

#

 #

2,00

20,00

 

17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

1,80

54,00

#

 #

2,30

69,00

 

18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

12,86

128,60

#

 #

11,50

115,00

 

19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

3,63

36,30

#

 #

#

 #

 

 #

20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

#

 #

#

 #

40,00

320,00

 

21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

#

 #

#

 #

30,00

240,00

 

22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

#

 #

#

 #

20,00

160,00

 

23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

3,61

72,20

#

 #

3,60

72,00

 

24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

#

 #

#

 #

3,95

39,50

 

25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

#

 #

#

 #

5,90

59,00

 

26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

#

 #

#

 #

5,90

300,90

 

27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

#

 #

#

 #

0,80

48,00

 

28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

#

 #

#

 #

0,82

49,20

 

29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

#

 #

#

 #

0,85

85,00

 

30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

#

 #

#

 #

16,00

160,00

 

31

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

τεμ

32

250,00

#

 #

#

 #

#

 #

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

15.056,95

 

29.585,01

 

16.161,80

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.613,67

 

7.100,40

 

3.878,83

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

18.670,62

 

36.685,41

 

20.040,63

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάδειξη:

 

  1. της Καυκάς Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 17 και 19 γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Το σύνολο της ανάθεσης για την Καυκάς Α.Ε. ανέρχεται στα 90,30€ προ ΦΠΑ (βλέπε Πίνακα ΙΙ).

 

Πίνακας ΙΙ

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Β. Καυκάς Α.Ε.

Μερικό σύνολο

17

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

1,80

54,00

19

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

3,63

36,30

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

90,30

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

21,67

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

111,97

 

 

  1. του κου Ρουμελιώτη Θεόδωρου του Αθανασίου ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 11 και 12 γιατί η προσφορά του ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Το σύνολο της ανάθεσης στον κο Ρουμελιώτη Θεόδωρο του Αθανασίου ανέρχεται στα 12.954,00€ προ ΦΠΑ (βλέπε Πίνακα ΙΙΙ).

 

Πίνακας ΙΙΙ

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου

Μερικό σύνολο

11

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

43,80

3.504,00

12

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

37,80

9.450,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

12.954,00

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.108,96

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.062,96

 

 

 

 

 

  1. της Τσιβελέκα Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30 γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη αυτό και δεδομένου ότι για το είδος με α/α 19 είχε αποκλειστεί η προσφορά του καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης (βλ. Πρακτικό Αρ.1). Το σύνολο της ανάθεσης για την Τσιβελέκας Α.Ε. ανέρχεται στα 16.092,80 € προ ΦΠΑ (βλέπε Πίνακα ΙV).

 

Πίνακας ΙV

 

Είδος

Μονάδα

Ποσό

τητα

Τιμή (€) μελέτης

Τσιβελέκας Α.Ε.

Μερικό σύνολο

1

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

4,75

47,50

2

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

13,40

134,00

3

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

18,50

92,50

4

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

9,70

48,50

8

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W (Ε27)

τεμ

5181

5,00

2,20

11.398,20

10

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

13,80

690,00

14

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

23,75

1.662,50

15

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

2,70

351,00

16

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

2,00

20,00

18

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

11,50

115,00

20

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

40,00

320,00

21

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

30,00

240,00

22

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

20,00

160,00

23

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

3,60

72,00

24

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

3,95

39,50

25

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

5,90

59,00

26

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

5,90

300,90

27

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

0,80

48,00

28

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

0,82

49,20

29

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

0,85

85,00

30

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

16,00

160,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

16.092,80

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

3.862,27

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

19.955,07

 

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

 

(Α) Την ανάδειξη των οικονομικών φορέων, «Β. Καυκάς Α.Ε.», «Ρουμελιώτης Θεόδωρος του Αθανασίου» και «Τσιβελέκας Α.Ε.» ως προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» ανά είδος σύμφωνα με τους Πίνακες ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του παρόντος πρακτικού.

 

(Β) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τα είδη με α/α 5, 6, 7, 9,13 και 31 και για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και δεν προέκυψε ανάδοχος.

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. Η απόφαση επικύρωσης του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς.

 

 

 

Η Επιτροπή

 

 

Γιαβάση Άννα Σαββανού Ελένη Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

Leave a Comment