Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κόρινθος, 07-06-2018

 

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 18642

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                        Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την χαμηλότερη προσφορά σε ΕΥΡΩ (€), η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2018)» προϋπολογισμού μελέτης 58.260,80(συμπ/νου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως του Ν. 4412/2016, του Π.Δ.80/2016, του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του N.3861/2010, του Ν.4013/2011, του Ν.4250/2014, του Ν.4270/2014, του Ν.4053/2012, του Ν.4308/2014, του Ν.2362/1995, του Ν.2198/1994, του Ν. 4472 /2017.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από πόρους Δήμου.

Η παρούσα αφορά την Προμήθεια Φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2018, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 27/2018).

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Επιμελητήριο αν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και για τις άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, οι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής.

Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος, τηλ. : 27410-23132). Ο χρόνος παράδοσης, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα (50) εργάσιμες ημέρες.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για οκτώ (8) μήνες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Περιγραφή με όρους CPVS: [30199230-1]Φάκελοι.

Η πρωτοκολλημένη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα έχει διάρκεια ενός έτους ή και νωρίτερα, μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού 2018 με ΚΑ 00/6621.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» ποσού 58.260,80€.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, στην Γραμματεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλέφωνο: 27413 62819,800,821, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στην ανωτέρω Γραμματεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment