Απόφαση αριθμ. 3/36/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    

ΑΠΟΦΑΣΗ 36η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 2329/146/17-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Δικηγόρου

ΣΧΕΤΙΚΑ : Η με αριθμ. πρωτ. 54135/4819/2017 Αίτηση – Πρόταση Ανταλλαγής του κ. Ιωάννη Μπίζτα του Αναστασίου

Με την ανωτέρω σχετική αίτηση ο κ. Μπίζτας Ιωάννης του Αναστασίου, προτείνει στο Δήμο Κορινθίων την αμοιβαία ανταλλαγή τμημάτων ίσου εμβαδού 78,57 τ.μ μεταξύ της φερόμενης ιδιοκτησίας του με ΚΑΕΚ 280551102007/0/0 και του όμορου κοινοχρήστου χώρου με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00158/0/0, ως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού κ. Νικόλαου Κώτση κλίμακας 1:200 που επισυνάπτει.

Ο κ. Μπίζτας Ιωάννης απέκτησε το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280551102007/0/0 και εμβαδού 391,88μ2, με αγορά την 1η/8/2017 από την κα Μαρία Κυριακίδου του Παναγιώτη και τον κ Δημήτριο Κυριακίδη του Παναγιώτη με τον υπ’ αριθμ. 8533/01-08-2017 τίτλο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Κορίνθου Παναγούλας Παναγιώτου Μπίζτα, ενώ με την υπ’ αριθμ. 8564/ 19-10-2017 Πράξη Διόρθωσης της ιδίας Συμβολαιογράφου διορθώθηκε ο ανωτέρω τίτλος αγοραπωλησίας ως προς το εμβαδόν του πωλούμενου ακινήτου.

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΙΤΛΩΝ

 • Το 1928, με τον υπ’ αριθμ. 4680/1/11/1928 τίτλο πώλησης οικοπέδου του συμβολαιογράφου Κορίνθου Κωνσταντίνου Δημητρίου Παβέλλα, ο Δημήτριος Μάρκου Καραγιαννάκης αγόρασε από τον Παναγιώτη Αναστασίου Πλέστη οικόπεδο εμβαδού 390μ2 τμήμα μεγαλύτερης έκτασης.
 • Το 1987, με την υπ΄ αριθμ 8928/30-10-1987 Δήλωση Αποδοχής Κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζύγου Χρήστου Καλοξίδα , το γένος Χρ. Βραχνού ιδιοκτήτες του ακινήτου των 390μ2 καθίστανται εξ’ αδιαίρετου ο κ Ευάγγελος Καραγιαννάκης του Δημητρίου και της Αγγέλας και η κα Αναστασία Καραγιαννάκη του Παναγιώτη και της Αγγελικής σύζυγος Παναγιώτου Κυριακίδου.
 • Το 2004, με την υπ’ 8855/26-7-2004 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μακρίνας συζύγου Σώζοντος Μουρτζή το γένος Στεφάνου Χατζηστεφάνου, τα τέκνα της Αναστασίας Καραγιαννάκη, Μαρία Κυριακίδου και Δημήτριος Κυριακίδης του Παναγιώτη και της Αναστασίας, καθίστανται ιδιοκτήτες του μερίδιού της (50%), στο ανωτέρω ακίνητο των 390μ2 .
 • Το 2008, με την υπ’ αριθμ. 10412/5-3-2008 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μακρίνας συζύγου Σώζοντος Μουρτζή το γένος Στεφάνου Χατζηστεφάνου, η Μαρία Κυριακίδου και Δημήτριος Κυριακίδης του Παναγιώτη και της Αναστασίας καθίστανται ιδιοκτήτες εξ’ αδιεραίτου στο 100 % του ανωτέρω ακινήτου.
 • Το 2017, με τον υπ’ αριθμ. 8533/1-8-2017 τίτλο της συμβολαιογράφου Κορίνθου Παναγούλας Παναγιώτου Μπίζτα, ο αιτών, κος Μπίζτας Ιωάννης του Αναστασίου αγοράζει το ακίνητο. Τον τίτλο τον συνοδεύει το από 28-7-2017 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα του μηχάνικού Κώτση Νικολάου, όπου το εμβαδόν μετράται πλέον στα 391,88μ2.
 • Το 2017, με την υπ’ αριθμ. 8564/ 19-10-2017 Πράξη Διόρθωσης της συμβολαιογράφου Κορίνθου Παναγούλας Παναγιώτου Μπίζτα διορθώνονται οι πράξεις 8855/26-7-2004, 10412/5-3-2008 και 8533/1-8-2017 ως προς το εμβαδόν του ακινήτου, το οποίο από 390μ2 και 391,88μ2 μετράται σύμφωνα με το από 4-9-2017 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Κώτση Νικολάου στα 436,47μ2.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ

 • Το 1986 η 3η ΔΕΚΕ κατασκεύασε στην πρόσοψη του ακινήτου προς την ΠΕΟ Αθηνών Πατρών υπόγεια διάβαση καταλαμβάνοντας τμήμα 25μ2 του επίμαχου ακινήτου, σύμφωνα με την προσφυγή που έκαναν στο ειρηνοδικείο κατά του Δήμου Κορινθίων το 1996 οι τότε ιδιοκτήτες Ευάγγελος Καραγιαννάκης και Αναστασία Κυριακίδη, για αναγνώριση της κυριότητάς τους επί του τμήματος των 25μ2.
 • Με την 310/97 απόφασή του, το Ειρηνοδικείου Κορίνθου αναγνώρισε τους ενάγοντες συγκύριους του επίδικου τμήματος των 25μ2 και διέταξε “…. την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με δαπάνες του εναγόμενου….”.
 • Το 1998, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου μετά από έφεση του Δήμου Κορινθίων με την απόφαση 16/1998 (4540/ΤΠ 435/1997) απέρριψε την έφεση.
 • Στις 20-12-2012 επιδόθηκε στο Δήμο Κορινθίων η υπ’ αριθμ. 1429/2012 έκθεση αποβολής και εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΡΑ με τη σχετική αίτησή του, ο νυν ιδιοκτήτης κ. Μπίζτας Ιωάννης προτείνει την προαναφερόμενη ανταλλαγή τμήματος φερόμενης ιδιοκτησίας του στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 25μ2, με τμήμα κοινοχρήστου χώρου ομόρου με αυτή.

 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ:

 • Το εμβαδόν του οικοπέδου από 390μ2 με τη νεότερη καταμέτρηση το 2017 αυξήθηκε σε 436,47μ2.
 • Όπως διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο, τα όρια των οποίων οι διαστάσεις των οποίων μεταβλήθηκαν κατά τη νεότερη καταμέτρηση, δεν είναι υλοποιημένα, πέραν του πεζοδρομίου στο όριο με την ΠΕΟ.
 • Το ακίνητο συνορεύει ανατολικά, στο τμήμα που προτείνεται για ανταλλαγή, με κοινόχρηστη έκταση (πρώην ρέμα) και με ρέμα.

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος τόσο ως προς τα όρια όσο και ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κυρίως σε ότι αφορά το ρέμα, με παράλληλη έρευνα ως προς τις σχετικές εγγραφές που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία να ορίζεται δικηγόρος προκειμένου να διεξάγει την έρευνα και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση του κ. Μπίζτα Ιωάννη.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα και θα γνωμοδοτήσει επί της ως άνω αναφερομένης πρότασης ανταλλαγής του κ. Μπίζτα Ιωάννη, και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

 Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο Κορίνθου κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να διεξάγει έρευνα επί της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης αίτησης – πρότασης ανταλλαγής του κ. Ιωάννη Μπίζτα του Αναστασίου, ο οποίος προτείνει την αμοιβαία ανταλλαγή τμημάτων ίσου εμβαδού 78,57τ.μ. μεταξύ της φερόμενης ιδιοκτησίας του με ΚΑΕΚ 280551102007/0/0 και του όμορου κοινόχρηστου χώρου με ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00158/0/0, κάνοντας ενδελεχή έλεγχο τόσο ως προς τα όρια όσο και ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, κυρίως σε ότι αφορά το ρέμα, με παράλληλη έρευνα ως προς τις σχετικές εγγραφές που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου και γενικά όποιον άλλον έλεγχο θεωρήσει απαραίτητο, και να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του ως άνω αιτήματος του κ. Ιωάννη Μπίζτα, όπως ακριβώς και  αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν  καθώς  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/36/2018.-

Leave a Comment