Απόφαση αριθμ. 30/427/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 427η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα αποζημίωσης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 47046/09-09-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Αίτημα αποζημίωσης με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το υπ. αριθμ. 47046/08-09-2014 αίτημα της η κ. Κουμπή Κωνσταντίνα του Παναγιώτη και της Ελένης συζ. Γράβανη Δημ. ιδιοκτήτρια του με αρ. κτ. 0603021 γεωτεμαχίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα Ο.Τ. 772 & 773 ζητά

α) τον εξώδικο συμβιβασμό αποζημίωσής της με 120€/τμ για έλλειμμα γης 29,11 τ.μ. και

β) την αποζημίωση 7 επτά μεγάλων ρυμοτομούμενων  ελαιόδενδρων με τιμή 210€/τεμ.

 

δηλαδή ζητούν την εξώδικη συμφωνία αποζημίωσής τους από τον Δήμο Κορινθίων :

α) για έλλειμμα γης                               29,11τμ* 120€/τμ      = 3.493,20 €

β) για επικείμενα ελιές μεγάλες                7 τεμ * 210€/τμ       = 1.470,00 €

και συνολικό ποσό                      3.493,20 € +1.470,00€      = 4.963,20 €

Οι προτεινόμενες από την ιδιοκτήτρια αξίες συμφωνούν για το έλλειμμα γης με την 512/2013 απόφαση Δ.Σ. Κορινθίων και για τα επικείμενα με την 1/2013 απόφαση της Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων του Π.Δ. 5/86.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 20/452/2014 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Θωμαΐδου Αγλαΐα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 28-12-2014 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Επί τη βάσει όλων των ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 47046/2014 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών φρονώ ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει δεκτή την αίτηση της αιτούσας και να αποδεχτεί την τιμή των 120,00€ ανά τ.μ., ήτοι να αποζημιώσει αυτήν με το συνολικό ποσό των 3.493,20€ (29,11 Χ 120€) και την τιμή των 210€ ανά μεγάλο ελαιόδενδρο, ήτοι με το ποσό των 1.470€ και να αποζημιώσει συνολικά την αιτούσα κα Κουμπή με το συνολικό ποσό των 4.963,20€ με τη σύνταξη πρακτικού συμβιβασμού….»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Κουμπή Κωνσταντίνας, ιδιοκτήτριας του με αρ. κτ. 0603021 γεωτεμαχίου, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 772 και 773 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς της τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή της για έλλειμμα γης επιφάνειας 29,11τ.μ., καθώς και τα 210€/μεγάλη ελιά για αποζημίωσή της για ρυμοτομούμενα επικείμενα – επτά (7) μεγάλα ελαιόδεντρα,  δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς την ανωτέρω του συνολικού ποσού των 4.963,20€ (29,11τ.μ. Χ 120€/.τμ. + 7 μεγάλες ελιές Χ 210€/ελιά).

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 28-12-2014 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 15002/17-04-2015) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Θωμαΐδου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για α)τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και β)αποζημίωσης επικειμένων, λόγω ελλείμματος γης, για το γεωτεμάχιο με αρ. κτ. 0603021 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 772 και 773 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, ιδιοκτησίας της κ. Κουμπή Κωνσταντίνας του Παναγιώτη και της Ελένης συζ. Γράβανη Δημ., με α)τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης επιφάνειας 29,11 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι (29,11τ.μ. Χ 120€/τ.μ. =) 3.493,20€ και β)τα 210,00€/ελιά για 7 μεγάλες ελιές, ήτοι (210€/ελιά Χ 7 μεγάλες ελιές =) 1.470,00€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στην ως άνω αιτούσα α)συνολικού ποσού 3.493,20€ για έλλειμμα γης και β)συνολικού ποσού 1.470,00€ για επικείμενα, και, αθροιστικά, του ποσού των 4.963,20€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/427/2017.-

Leave a Comment