Απόφαση αριθμ. 30/426/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 426η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση της κ. Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου συζ. Δημ. Καββαδία περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης για τις ιδιοκτησίες με κ.α. 0613046 στα Κ.Χ. 849 – Κ.Χ. 850 – Κ.Χ. 852, με κ.α. 0613052 στα Ο.Τ. 851 – Κ.Χ. 852 και με κ.α. 0613055 στο Ο.Τ. 851 του σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 17604/03-04-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση της Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου σύζ. Δημ. Καββαδία περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης, για τις ιδιοκτησιές με κ.α. 0613046 στα Κ.Χ. 849- Κ.Χ. 850 – Κ.Χ. 852, με κ.α. 0613052 στα Ο.Τ. 851- Κ.Χ. 852 και με κ.α. 0613055  στο Ο.Τ. 851 του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου.

Σχετική: Η με αριθμ. πρωτ. 15791/27-3-2014 αίτηση της κας Αγγελικής Θωμάκη – Καββαδία

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη με αριθμ. πρωτ. 15791/27-3-2014 αίτηση της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Αγγελικής Θωμάκη του Γεωργίου συζ. Δημ. Καββαδία, με την οποία ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής της από το Δήμο, λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 207,79 τ.μ. προτείνοντας από πλευράς της τιμή μονάδος 120€/τμ για τις ιδιοκτησίες με κ.α. 0613046 στα Κ.Χ. 849 – Κ.Χ. 850 – Κ.Χ. 852, με κ.α. 0613052 στα Ο.Τ. 851 – ΚΧ 852 και με κ.α. 0613055 στο Ο.Τ. 851 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα διορθωτικής πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την αριθμ. πρωτ. 68025/2012/5-7-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου της υπ. αριθμ. 12/2013 διορθωτικής πράξης εφαρμογής της με αριθμό πρωτ. 3920/15-5-2009 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας κύρωσης της Πράξης εφαρμογής περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου.

 

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 9/205/2014 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Ελένη Πλέσσα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 15-05-2014 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Εν όψει των ανωτέρω η άποψή μου είναι ότι το αίτημα της κας Αγγελικής συζ. Δημητρίου Καββαδία, το γένος Γεωργίου και Κυριακής Θωμάκη, ως απολύτως εύλογο, δίκαιο και νόμιμο, δέον να γίνει δεκτό. …»

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Θωμάκη Αγγελικής του Γεωργίου συζ. Δημ. Καββαδία, φερόμενης ιδιοκτήτριας των ιδιοκτησιών με κ.α. 0613046 στα Κ.Χ 849 – Κ.Χ 850 – Κ.Χ 852, με κ.α. 0613052 στα Ο.Τ 851 – Κ.Χ 852 και με κ.α.  0613055 στο Ο.Τ 851 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου,  περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς της τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή της λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 207,79τ.μ., δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς την ανωτέρω του συνολικού ποσού των 24.934,80€ (207,79τ.μ. Χ 120€/.τμ. = 24.934,80€).

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 15-05-2014 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 26156/21-05-2014) γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Πλέσσα, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης, λόγω ελλείμματος γης, των ιδιοκτησιών με κ.α. 0613046 που περιλαμβάνεται στα Κ.Χ. 849 – Κ.Χ. 850 – Κ.Χ. 852, με κ.α. 0613052 στα Ο.Τ. 851 – Κ.Χ. 852 και με κ.α. 0613055 στο Ο.Τ. 851 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, φερόμενης ιδιοκτησίας της κ. Αγγελικής Θωμάκη του Γεωργίου σύζ. Δημ. Καββαδία με τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης επιφάνειας 207,79 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι 207,79τ.μ. Χ 120€/τ.μ. = 24.934,80€, δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στην ως άνω αιτούσα συνολικού ποσού 24.934,80€ για έλλειμμα γης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€.

 

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/426/2017.-

Leave a Comment