Απόφαση αριθμ. 30/425/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 425η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Νέα αίτηση των κ.κ. Κοκκιόπουλου Κων/νου του Βασιλείου και Βαλιμήτη Κων/νας του Σπυρίδωνος συζ. Κων/νου Κοκκιόπουλου, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0514039 στο Ο.Τ 680 εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 14045/18-03-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Νέα αίτηση των κ.κ. Κοκκιόπουλου Κων/νου του Βασιλείου και Βαλιμήτη Κων/νας του Σπυρίδωνος σύζ. Κων/νου Κοκκιόπουλου, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0514039 στο Ο.Τ 680 εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”

 

 

Ο κ. Κων/νος Κοκκιόπουλος του Βασιλείου και η κα Κων/να Βαλιμήτη του Σπυρίδωνος σύζ. Κων/νου Κοκκιόπουλου με την με αριθμ. πρωτ. 53638/30-9-2013 προηγούμενη αίτησή τους ζητούσαν εξώδικο συμβιβασμό ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης και επικειμένων, για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0514039 στο Ο.Τ 680 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και σύμφωνα με τον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Η αίτησή τους αυτή απορρίφθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα του υπ΄ αριθμ. 23/12/11-2013 πρακτικού της.

 

Εν συνεχεία υπέβαλαν νέα αίτηση εξώδικου συμβιβασμού με αριθμ. πρωτ. 11839/6-3-2014, στην οποία αναφέρουν ότι δέχονται για την αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης και απαλλοτρίωσης επικειμένων από το Δήμο τα εξής:

 

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος του δικαιώματος αποζημίωσής τους από το Δήμο ήτοι της αποζημίωσής τους λόγω ελλείμματος γης επιφάνειας 42,36 τ.μ σε έκαστο εξ΄ αυτών, ως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, με την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ), αποδεχόμενοι την υπ΄ αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

 

β) τον καθορισμό τιμής μονάδος των προς απαλλοτρίωση επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας με βάση τον κυρωμένο πίνακα επικειμένων με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τα οποία αποδέχονται ως τιμή μονάδος αποζημίωσης τους από το Δήμο τις ακόλουθες, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986:

  • για 1 μεγάλο καλλωπιστικό 15 €
  • για 2 μεγάλες λεμονιές 110 €/λεμονιά ήτοι συνολικά 220 €
  • για 2 μεγάλους φοίνικες 260 €/φοίνικα ήτοι συνολικά 520 €
  • για 2 μεγάλα κυπαρισσοειδή 50 €/κυπαρισσοειδές ήτοι συνολικά 100 €
  • για μάντρα 3,50 κ.μ με συρματόπλεγμα  [(3,50 κ.μ Χ 110 €/κ.μ = 385 €) + (14,50 τ.μ συρματόπλεγμα Χ 10 €/τ.μ = 145 €] = 530 €

 

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου του Δήμου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού για τις εν λόγω αποζημιώσεις γης και επικειμένων, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 8/166/2014 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου ο κ. Πετσίνης Μιχαήλ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 09-05-2014 σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι:

«…Ενόψει τούτων, λόγω της σημερινής επικρατούσας οικονομικής κρίσης και προκειμένου να εφαρμοστεί ταχύτερα το σχέδιο πόλης στην εν λόγω περιοχή, χωρίς ανυπέρβλητες καθυστερήσεις και εμπόδια, αλλά και για να αποφεύγονται οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες και δαπάνες, φρονών ότι η ως άνω προτεινόμενη τιμή των 120 ευρώ / τ.μ. είναι συμφέρουσα για τον Δήμο Κορινθίων, καθόσον εντάσσεται στο πλαίσιο της εν γένει οικονομικής συγκυρίας, της μειώσεως της εμπορικής αξίας των ακινήτων, αλλά και της ως άνω μείωσης των τιμών εισφοράς γης μετατρεπόμενης σε χρήμα, όπως αυτή αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων, κατά τα ανωτέρω. …

…Οι πίνακες επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου κυρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.  Οι υπό των ως άνω αιτούντων προτεινόμενες τιμές συμπίπτουν με τις τιμές που καθόρισε η Επιτροπή Εκτίμησης αξίας ακινήτων του Δήμου Κορινθίων, συνταχθέντος του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 Πρακτικού εκτίμησης αξίας επικειμένων πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης της ως άνω περιοχής.  Η εν λόγω Επιτροπή Εκτίμησης αξίας ακινήτων του Δήμου Κορινθίων καθόρισε ομόφωνα την αξία των ως άνω επικειμένων, αφού έλαβε υπόψη της διάφορα στοιχεία όπως την παλαιότητα, τον τρόπο κατασκευής, τη χρήση και τη σπουδαιότητα των επικειμένων, την εκτιμητική αξία των επικειμένων από την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Κορινθίας, την εκτιμητική αξία δένδρων και φυτών από γεωπόνο του Δήμου Κορινθίων, τον καθορισμό τιμής μονάδος επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα κ.λπ.  Ως εκ τούτου θεωρώ ότι οι ως άνω προτεινόμενες τιμές είναι συμφέρουσες για τον Δήμο Κορινθίων. …»

 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα των κ.κ. Κοκκιόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου και Βαλιμήτη Κωνσταντίνας του Σπυρίδωνος συζ. Κων/νου Κοκκιόπουλου, ιδιοκτητών της με κωδικό κτηματογράφησης 0514039 ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ 680 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς τους τιμή μονάδος τα 120,00€/τ.μ., για αποζημίωσή τους για έλλειμμα γης συνολικής επιφάνειας 84,72τ.μ., καθώς και τα  15€ για 1 μεγάλο καλλωπιστικό φυτό, τα 110€/λεμονιά για 2 μεγάλες λεμονιές, ήτοι συνολικά 220€, τα 260€/φοίνικα για 2 μεγάλους φοίνικες, ήτοι συνολικά 520€, τα 50€/κυπαρισσοειδές για 2 μεγάλα κυπαρισσοειδή, ήτοι συνολικά 100€, και το συνολικό ποσό των 530€ για μάντρα 3,50 κ.μ με συρματόπλεγμα  [(3,50 κ.μ Χ 110€/κ.μ = 385€) + (14,50 τ.μ συρματόπλεγμα Χ 10€/τ.μ = 145€) = 530€], δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων προς τους ανωτέρω του συνολικού ποσού των 11.551,40€ (84,72τ.μ. Χ 120€/.τμ. + συνολικό ποσό αποζημίωσης επικειμένων 1.385,00€).

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 09-05-2014 (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 29618/05-06-2014) γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Πετσίνη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για α)τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και β)αποζημίωσης επικειμένων, λόγω ελλείμματος γης για την ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0514039 που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ 680 του εγκεκριμένου σχεδίου  πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου ιδιοκτησίας των κ.κ. Κοκκιόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου και Βαλιμήτη Κωνσταντίνας του Σπυρίδωνος συζ. Κωνσταντίνου Κοκκιόπουλου, με α)τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ για έλλειμμα γης συνολικής επιφάνειας 84,72 τετραγωνικών μέτρων (42,36τ.μ. έκαστος), ήτοι (84,72τ.μ. Χ 120€/τ.μ. =) 10.166,40€ και β)τα 15€ για 1 μεγάλο καλλωπιστικό φυτό, τα 110€/λεμονιά για 2 μεγάλες λεμονιές, ήτοι συνολικά 220€, τα 260€/φοίνικα για 2 μεγάλους φοίνικες, ήτοι συνολικά 520€, τα 50€/κυπαρισσοειδές για 2 μεγάλα κυπαρισσοειδή, ήτοι συνολικά 100€, και το συνολικό ποσό των 530€ για μάντρα 3,50 κ.μ με συρματόπλεγμα  [(3,50 κ.μ Χ 110€/κ.μ = 385€) + (14,50 τ.μ συρματόπλεγμα Χ 10€/τ.μ = 145€) = 530€], δηλαδή την καταβολή αποζημίωσης από τον Δήμο Κορινθίων στους ως άνω αιτούντες α)συνολικού ποσού 10.166,40€ για έλλειμμα γης και β)συνολικού ποσού 1.385,00€ για επικείμενα, και, αθροιστικά, του ποσού των 11.551,40€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στους ΚΑ 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» ποσού 1.533.431,99€ και ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

  Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/425/2017.-

Leave a Comment