Απόφαση αριθμ. 6/74/2018

Αριθμός Πρακτικού 6

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-02-2018

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Φεβρουαρίου 2018,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 6135/16-02-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οχτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Φαρμάκης Γεωρ., 8)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ 74η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

 

      Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 15-02-2018, σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα  προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την  υπ΄ αριθ.   25/504/19-12-2017 απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 16079/23-1-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις  παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2018 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

30

6234.0004

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας

12.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017

 

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

30.000,00

 

 

 

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

35.000,00

 

 

30

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

5.000,00

 

 

30

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

189,72

 

 

35

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

3.000,00

 

 

35

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

1.000,00

 

 

20

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

496,00

 

 

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

310,00

 

 

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

150,04

 

 

00

 

6733.0002

Επιχορήγηση  για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών

8.405,00

 

 

00

 

6718.0001

Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ

38.000,00

 

 

20

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου

1.500,95

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

ΑΜ: 8/ 2015

 

00

 

8261.0001

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

15.000,00

 

 

00

 

8111.0001

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

115.200,00

 

 

00

 

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.500,00

 

 

10

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.930,79

 

 

15

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

39.084,16

 

 

20

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

181.401,96

 

 

30

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

21.104,78

 

 

35

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

22.394,32

 

 

45

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

9.791,41

 

 

00

 

8112.0001

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )

8.000,00

 

 

30

8112.0001

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )

6.000,00

 

 

00

 

8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

15.641,40

 

 

20

8112.0006

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

463,60

 

 

30

8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )

24.600,00

 

 

00

 

8113.0001

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

5.498,55

 

 

00

 

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

4.028,26

 

 

10

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.113,51

 

 

15

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.986,16

 

 

20

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

19.902,75

 

 

30

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

6.430,36

 

 

35

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.615,81

 

 

40

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

5.180,00

 

 

60

8113.0002

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.133,55

 

 

00

 

8114.0006

Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

19,50

 

 

00

 

8115.0001

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων  ( ΚΑ 8115 )

978,42

 

 

15

8115.0001

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων  ( ΚΑ 8115 )

3.411,00

 

 

00

 

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

10.748,66

 

 

10

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.127,20

 

 

15

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

15.898,08

 

 

20

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

48,14

 

 

30

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

47,70

 

 

40

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

28,00

 

 

60

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

138.377,70

 

 

10

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.225,12

 

 

20

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

14.724,29

 

 

30

8116.0006

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

27.388,11

 

 

35

8116.0006

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

4.870,45

 

 

45

8116.0006

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.279,93

 

 

00

 

8117.0001

Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010

10.930,20

 

 

00

 

8117.0002

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

608.334,43

 

 

10

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

20.875,43

 

 

30

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

3.653,04

 

 

35

8121.0006

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

2.198,52

 

 

30

8122.0004

Έργα Δήμου Σαρωνικού  ( ΚΑ 8122 )

200.710,38

 

 

30

8122.0006

Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

110.512,69

 

 

30

8123.0001

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων   ( ΚΑ 8123 )

45.978,91

 

 

10

8123.0006

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

12.917,36

 

 

30

6266

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

1.071,36

Συνεχιζόμενο

έτους 2017

 

30

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

1.133,21

Συνεχιζόμενο

 

35

 

6041.0003

 

Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου

3.300,00

 

 

35

6054.0007

Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου

1.800,00

 

 

35

6041.0004

Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ  Υπηρεσίας Πρασίνου

3.169,44

 

 

35

6054.0001

ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου

181,80

 

 

20

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

30.000,00

 

 

20

6142.0001

Αμοιβή για έλεγχο και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

558,00

 

 

30

7322.0017

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Χιλιομοδίου

300.000,00

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ002676009 Α.Μ. 5/2018

 

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

19.815,20

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ002679083 Α.Μ. 6/2018

 

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

4.953,80

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ002679083 Α.Μ. 6/2018

 

35

7131.0001

Προμήθεια υποβρυχίων συγκροτημάτων – αντλιών κ.λ.π.

657,20

 

 

15

6117.0003

Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λπ.)

3.378,00

Συνεχιζόμενο

 

10

6615.0001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π

7.000,00

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ002682843

 

30

6615.0001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (φωτοτυπίες)

17.000,00

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ002682843

 

10

6142.0030

Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση -αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

9.800,00

Πρωτογενές Αίτημα 18REQ002682733

 

30

7134.0002

Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας

500,00

 

 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.16079/23-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. με αρνητική ψήφο)

 

       Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους  2018,  όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/74/2018.-

Leave a Comment