Απόφαση αριθμ. 1/6/2018

 

Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-02-2018

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων,  αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής  με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 2α Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3744/29-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

            Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Σταυρ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μιχ. Χατζή), 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη. 

 Α π ό ν τ ε ς

 1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Γεωργ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος.

 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        Απόφαση 6η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αποζημίωσης ελλείμματος γης της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029 ιδιοκτησίας» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 59737/5137/2017/20-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «αποζημίωση ελλείμματος γης της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029 ιδιοκτησίας».

 

Με την υπ’ αριθμ. 54394 / 4820 / 22-11-2017 νέας αιτήσεως με την οποία παραιτείται της προηγούμενης υπ’ αριθμ. 29835 / 06-07-2017 αιτήσεως της η κα Μαλακοδήμου Αναστασίας του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη, ζητά α) την αποζημίωση γης 71,35τμ (λόγω ελλείμματος γης) και β) την αποζημίωση γης 110,36τμ (λόγω προσκύρωσης προς τρίτους μέσω ΟΤΑ) σελ.5 γ) την αποζημίωση επικειμένων και δ) τον συμψηφισμό αυτών με την οφειλή εισφοράς σε χρήμα της ιδιοκτησίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029 στα ΟΤ.736, 792, 793 και ΚΧ.737 του σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου.

 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την ανωτέρω αναφερθείσα ως (β) περίπτωση αποζημίωσης της αιτούσας μέσω ΟΤΑ και λόγω ελλείματος γης που προέκυψε σε αυτήν από την προσκύρωση τμημάτων γης της ιδιοκτησίας της σε τρίτους.

 

Αναλύοντας τα δικαιώματα αποζημίωσης γης της κας Μαλακοδήμου Αναστασίας έχουμε ότι το συνολικό δεσμευμένο τμήμα γης (το οποίο αποτυπώνεται και στο διάγραμμα δεσμεύσεων γης της Πράξης Εφαρμογής και στο απόσπασμα διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου)  είναι Εδεσμ.=181,71τμ (ΚΑΕΚ 28055 5706003) το οποίο προκύπτει α) από (έλλειμμα γης) την υπέρμετρη ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας κατά 71,35τμ και β) από προσκυρώσεις τμημάτων γης προς τρίτους και συγκεκριμένα 35,02τμ προς την αρχική ιδιοκτησία με αρ.κτ.0607030, 33,22τμ προς την 0607080 και 42,49τμ προς την 0607031 δηλ. 110,73τμ ή τελικά όπως γράφεται στη στήλη (51) των πινάκων της Π.Ε.  110,36τμ.(η διαφορά των εμβαδών 110,73τμ και 110,36τμ είναι καθαρά λογιστικής φύσης και εντός επιτρεπομένων ορίων).

 

Στο διάγραμμα δεσμεύσεων γης της Πράξης Εφαρμογής εμφανίζεται το συνολικό έλλειμμα γης της ιδιοκτησίας της κας Αναστασίας Μαλακοδήμου δηλ. τα 181,71τμ ενώ στον Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής διακρίνει ποιο εμβαδό αποζημιώνεται λόγω ελλείμματος γης (στήλη (50) 71,35τμ) και ποιό λόγω προσκυρώσεων (στήλη (51) 110,36τμ).

 

Σε ότι αφορά λοιπόν τις προσκυρώσεις η Πράξη Εφαρμογής αφαίρεσε από την αρχική ιδιοκτησία με αρ.κτ.0607029 ως εισφορά γης τα προσκυρωτέα τμήματα γης (εκ των οποίων τα δύο πρώτα εντοπίζονται στο ΟΤ.792 και το τρίτο στο ΟΤ 793) και παρ’ ότι τα διαθέτει στους τρίτους ιδιοκτήτες (στήλες 28 & 29 των πινάκων της Π.Ε.) ως αναγκαστική προσκύρωση σε αυτούς στο τέλος γράφει στήλη (51) ότι η αποζημίωση λόγω προσκύρωσης αναλαμβάνεται από τον ΟΤΑ. Αντίστροφα στις εγγραφές των ιδιοκτησιών των τρίτων αυτές οι αναγκαστικές προσκυρώσεις γίνονται (εξαγοράζονται) κατ΄ ευθείαν από τον ΟΤΑ (στήλες 48 & 49). Στο ότι οι προσκυρώσεις των τμημάτων γης θα πρέπει να γίνουν από τον ΟΤΑ συνηγορεί και το γεγονός ότι αυτά τα τμήματα γης είναι ήδη για το λειτουργούν Κτηματολόγιο στην ιδιοκτησία του Δήμου και εντός του ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00022 γεωτεμαχίου.

 

Επιπλέον στην δικαστική απόφαση Εφετείου Ναυπλίου 81/2016 (στο φύλλο3) περιγράφεται ότι η συνολική αποζημίωση  71,35+ 110,36= 181,71τμ οφείλεται από τον Δήμο και “Περαιτέρω…ο Δήμος Κορινθίων θα αποζημιωθεί από τις ….ιδιοκτησίες” των τρίτων.

 

Από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής συμπεράσματα α) ότι το αίτημα της κας Αναστασίας Μαλακοδήμου – Παπαθεοφάνους να αποζημιωθεί από τον Δήμο Κορινθίων για όλο το ποσό που δικαιούται είναι εύλογο, σύμφωνο με την Πράξη Εφαρμογής και ορίζεται μάλιστα από την απόφαση του δικαστηρίου και β) ότι εάν γίνει η αποζημίωση μόνο των 71,35 τμ δεν θα είναι δυνατή η συντέλεση ολόκληρης της απαλλοτρίωσης δηλ. δεν θα είναι δυνατή η αποδέσμευση και των 181,71τμ εντός του ΚΧ.737 ούτε θα είναι δυνατή η καταχώρηση αυτής της απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 

Από μέρους μας λοιπόν προτείνεται ως ορθό να γίνει η αποζημίωση της ιδιοκτήτριας από τον Δήμο Κορινθίων σε όλο το ποσό που δικαιούται δηλαδή 181,71τμ*135/τμ= 24.530,85και η ταυτόχρονη επιβολή  των ανάλογων οφειλών στους τρίτους δηλαδή 35,02τμ*135/τμ= 4.727,70 προς την αρχική ιδιοκτησία με αρ.κτ.0607030, 33,22τμ*135/τμ= 4.484,70προς την 0607080 και 42,49τμ*135/τμ= 5.736,15προς την 0607031 ώστε να συντελεστούν οι αναγκαστικές προσκυρώσεις προς τις ιδιοκτησίες τους.

 

Το παρόν συντάξαμε και σας στέλνουμε με τα κάτωθι συνημμένα για τη δική σας απόφαση και την εν συνεχεία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

             Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

             Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την αποζημίωση της ιδιοκτήτριας του ακινήτου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607029, που βρίσκεται στα ΟΤ. 736, 792, 793 και ΚΧ. 737 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» της πόλης της Κορίνθου, κ. Μαλακοδήμου Αναστασίας του Χαράλαμπου και της Αικατερίνης συζ. Παπαθεοφάνους Ιωάννη από τον Δήμο Κορινθίων σε όλο το ποσό που δικαιούται δηλαδή 181,71τμ*135/τμ= 24.530,85και την ταυτόχρονη επιβολή των ανάλογων οφειλών στους τρίτους δηλαδή 35,02τμ*135/τμ= 4.727,70 προς την αρχική ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0607030, 33,22τμ*135/τμ= 4.484,70προς την ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0607080 και 42,49τμ*135/τμ= 5.736,15προς την ιδιοκτησία με αρ.κτ. 0607031, ώστε να συντελεστούν οι αναγκαστικές προσκυρώσεις προς τις ιδιοκτησίες τους, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την με αριθμό 81/2016 απόφαση Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.

       

           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/6/2018. 

Leave a Comment