Απόφαση αριθμ. 9/68/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-12-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 22α Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59367/18-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Γεώρ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Στ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό, πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έλεγχος ακινήτων της πόλεως Κορίνθου για τυχον ύπαρξη διπλών εισόδων -εξόδων οχημάτων» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι είναι πολλά τα σχετικά αιτήματα των δημοτών προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά είναι μεγάλη και η ανάγκη για θέσεις στάθμευσης και θα πρέπει άμεσα να υπάρξει ενημέρωση των μελών για το θέμα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

Απόφαση 68η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έλεγχος ακινήτων της πόλεως Κορίνθου για τυχόν ύπαρξη διπλών εισόδων-εξόδων οχημάτων», λέει ότι υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τίθενται πολλές εισηγήσεις του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, επί αιτούμενων αδειών Εισόδου-Εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, ωστόσο σε αυτές τις εισηγήσεις δεν διευκρινίζεται αν κατά την αυτοψία έχει ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη έτερης εισόδου- εξόδου για το ίδιο ακίνητο. Επίσης, σε κάποιες εισηγήσεις προτεινεται πλάτος 2,5 μ., ενώ σε άλλες μεγαλύτερο. Ο Πρόεδρος θεωρεί ότι για την είσοδο-έξοδο Ι.Χ. οχημάτων σε οικιακό χώρο στάθμευσης, είναι επαρκές πλάτος 2,5 μ., ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήστες αυτής, χωρίς όμως να καταλαμβάνεται επιπλέον χώρος που μπορεί να εξυπηρετήσει την στάθμευση άλλων οχημάτων. Προτείνει δε, για τους λόγους αυτούς :

  1. Όσον αφορά στις ήδη χορηγηθείσες Άδειες εισόδου- εξόδου οχημάτων, να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος κατόπιν αυτοψίας, σε όλα τα σχετικά ακίνητα στην πόλη της Κορίνθου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη δεύτερης Άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων, αυτή άμεσα να ανακληθεί.

  2. Όσον αφορά τις νέες και τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου, κατά την σχετική αυτοψία η αρμόδια υπηρεσία να ελέγχει την τυχόν ύπαρξη άλλης εισόδου-εξόδου για το ίδιο ακίνητο και σε αυτή την περίπτωση το σχετικό αίτημα να απορρίπτεται.

  3. Εφεξής, να προστεθεί ως όρος στις σχετικές εισηγήσεις και στην Απόφαση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων, ότι “Αποκλείεται η χορήγηση δεύτερης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο”.

  4. Το πλάτος της χορηγούμενης άδειας εισόδου- εξόδου Ι.Χ. οχημάτων σε οικιακό χώρο στάθμευσης, να οριστεί αυστηρά στα 2, 5 μ..

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος κατόπιν αυτοψίας, σε όλα τα ακίνητα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στην πόλη της Κορίνθου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη δεύτερης Άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων, αυτή άμεσα να ανακληθεί.

2. Όσον αφορά τις νέες και τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου, κατά την σχετική αυτοψία η αρμόδια υπηρεσία να ελέγχει απαραίτητα, την τυχόν ύπαρξη άλλης εισόδου-εξόδου για το ίδιο ακίνητο και στην περίπτωση αυτή, το σχετικό αίτημα να απορρίπτεται.

3. Εφεξής, να προστεθεί ως όρος στις σχετικές εισηγήσεις και στην σχετική Απόφαση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων, ότι “Αποκλείεται η χορήγηση δεύτερης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο”.

4. Εφεξής, το πλάτος των χορηγούμενων αδειών εισόδου-εξόδου Ι.Χ. οχημάτων σε οικιακό χώρο στάθμευσης, ορίζεται αυστηρά στα 2, 5 μ.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/68/2017.-

 

Leave a Comment