Απόφαση αριθμ. 2/8/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-02-2018

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 28η Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6880/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Παν. Λαμπρινός, 3)Κων. Ζήμος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Σταυρ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 8η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης-επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων της επιχείρησης «Υιοί Κ. Μαρμαρά Ε.Π.Ε.» στη θέση «Μαγούλα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδος αποθήκευσης –επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων της επιχείρησης ‘ ΥΙΟΙ K. ΜΑΡMΑΡΑ Ε.Π.Ε.’ στην θέση ‘ΜΑΓΟΥΛΑ’ Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δήμου Κορινθίων»

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 3953/31-1-2018 αίτηση

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης της επιχείρησης με τίτλο «ΥΙΟΙ K.ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε» με την οποία αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδος αποθήκευσης-επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων στην θέση ‘ΜΑΓΟΥΛΑ’ Δ.E. ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δήμου Κορινθίων και, έχοντας υπ’ όψη:

 1. Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.

 2. Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

 3. Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

 4. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07, Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

 5. Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

 6. Την αρ. πρωτοκ. 3953/31-1-2018 αίτηση της ΥΙΟΙ Κ. ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε’

 7. Την από 15-01-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 της ‘ΥΙΟΙ Κ. ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε’ (συνοδεύει την αρ. πρωτοκ. 3953/31-1-2018 προαναφερόμενη αίτηση) με την οποία δηλώνει:

1. έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

2. η εγκατάσταση θα έχει χρήση βιομηχανικό κτίριο διαλογής αποθήκευσης νωπών προϊόντων –ψυκτικοί χώροι αποθήκευσης κτλ

3. σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.

4. θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.

5. με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση θα φροντίσω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου.

6. με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

7. ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι μικρότερος των 10 οχημάτων

8. σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.

9. όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν( ή θα πληρούν μετά από έκδοση αδείας) τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

10. δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης.

 1. Το από Ιανουάριο 2018 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέν από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου

 2. Την από Ιανουάριο 2018 τεχνική έκθεση συνταχθείσα από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου

 3.  Το υπόψη  αγροτεμάχιο έχει πρόσωπο σε δημοτική, ασφαλτοστρωμένη οδό και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006

 4. Δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της προβλεπόμενης απόστασης των 70μ. κι επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.118/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

 5. Η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι μεγαλύτερη των 50μ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1189/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

 

η υπηρεσία μας εισηγείται

να δοθεί η αιτούμενη άδεια διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της μονάδος αποθήκευσης –επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων της επιχείρησης ‘ ΥΙΟΙ K. ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε.’ στην θέση ‘ΜΑΓΟΥΛΑ’ Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ του Δήμου Κορινθίων όπως απεικονίζονται στο Ιανουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/500 συνταχθέν από τον Πολιτικό Μηχανικό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 

 1. Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου θα είναι δώδεκα (12,00) μέτρων . Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων, της διέλευσης βαρέων οχημάτων (φορτηγά 25 τόνων ) καθώς και του μέσου πλάτους πέντε (5μ.) της δημοτικής οδού, κρίνεται σκόπιμη η οπισθοχώρηση της δημιουργούμενης εισόδου και εξόδου και η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη είσοδος-έξοδος των οχημάτων όπως δείχνονται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 2. Θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου οι απαιτούμενες εργασίες για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου καθώς και στο αρδευτικό κανάλι που βρίσκεται έμπροσθεν και κατά μήκος της πρόσοψης του γηπέδου της μονάδας ή και όποιων επιπλέον εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή απορροή των όμβριων και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 3. Η είσοδος- έξοδος θα γίνεται μόνο από τη δημιουργούμενη θέση εισόδου – εξόδου που βρίσκεται στην δημοτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και η δημιουργία άλλης θέσης για την είσοδο -έξοδο οχημάτων δεν επιτρέπεται.

 4. Θα κατασκευαστεί η είσοδος -έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις μονάδας αποθήκευσης –επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ, Πολιτικού Μηχανικού.

 9. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με τις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης , στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αυτοψία.

Σας αποστέλλουμε σχετικά την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ) .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. H αρ. 3953/31-1-2018 αίτηση με τα συνημμένα

 

Ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης-επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων της επιχείρησης «Υιοί Κ. Μαρμαρά Ε.Π.Ε.» στη θέση «Μαγούλα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αιτούσης εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας αποθήκευσης-επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων της επιχείρησης «Υιοί Κ. Μαρμαρά Ε.Π.Ε.» στη θέση «Μαγούλα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου θα είναι δώδεκα (12,00) μέτρων. Λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων, της διέλευσης βαρέων οχημάτων (φορτηγά 25 τόνων ) καθώς και του μέσου πλάτους πέντε (5μ.) της δημοτικής οδού, κρίνεται σκόπιμη η οπισθοχώρηση της δημιουργούμενης εισόδου και εξόδου και η κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη είσοδος-έξοδος των οχημάτων όπως δείχνονται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 2. Θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου οι απαιτούμενες εργασίες για την απορροή των ομβρίων υδάτων του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου καθώς και στο αρδευτικό κανάλι που βρίσκεται έμπροσθεν και κατά μήκος της πρόσοψης του γηπέδου της μονάδας ή και όποιων επιπλέον εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή απορροή των όμβριων και την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 3. Η είσοδος- έξοδος θα γίνεται μόνο από τη δημιουργούμενη θέση εισόδου – εξόδου που βρίσκεται στην δημοτική οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα και η δημιουργία άλλης θέσης για την είσοδο-έξοδο οχημάτων δεν επιτρέπεται.

 4. Θα κατασκευαστεί η είσοδος -έξοδος με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

 5. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο ιδιοκτήτης δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των ευρισκόμενων εντός του γηπέδου κατασκευών, ως εγκαταστάσεις μονάδας αποθήκευσης –επεξεργασίας-συντήρησης και διάθεσης νωπών προϊόντων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΙΝΗ, Πολιτικού Μηχανικού.

 9. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με τις αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις.

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τρία (3) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά τον επανέλεγχο, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης, στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα και μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν την έγκριση εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από σχετική αυτοψία.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/8/2018.

 

Leave a Comment