Απόφαση αριθμ. 2/9/2018

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-02-2018

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 28η Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6880/23-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Παν. Λαμπρινός, 3)Κων. Ζήμος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Σταυρ. Κεφάλας.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 9η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεων για κοπή δέντρων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τρεις εισηγήσεις του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:

  1. Εισήγηση υπ. Αριθμ.πρωτ. 4534/15-02-2018

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤOY 4ου & 12ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙOY

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 4534 / 05-02-18 έγγραφο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου

 

Στoν προαύλιο χώρο των Δημοτικών Σχολείων (4ου & 12ου) στον Συνοικισμό Κορίνθου, φύεται ένα δέντρο (ευκάλυπτος) του οποίου εισηγούμαστε την κοπή. Το δέντρο αυτό εγκυμονεί κινδύνους και δημιουργεί προβλήματα που αναφέρονται και στο συνημμένο σχετικό έγγραφο. Συγκεκριμένα,φύεται σε περιορισμένο χώρο πολύ κοντά στις αίθουσες και τα κλαριά του εφάπτονται αλλά και περνούν επάνω από αυτές ενώ ταυτόχρονα γειτνιάζουν με τα καλώδια του δικτύου της ΔΕΗ όπως φαίνεται και στις σχετικές φωτογραφίες. Επίσης οι ρίζες του βουλώνουν την κεντρική αποχέτευση των σχολείων. Δεδομένου ότι οι ευκάλυπτοι είναι από τη φύση τους δέντρα μεγάλης ανάπτυξης, ακόμη κι ένα αυστηρό κλάδεμα στην κατώτερη διακλάδωση του δέντρου (μείωση ύψους), δεν θα έλυνε αλλά αντιθέτως θα έκανε πιο έντονο το πρόβλημα επαφής των κλαδιών με τις αίθουσες και τα καλώδια της ΔΕΗ. Όμως και η ελεύθερη ανάπτυξη του δέντρου σε μεγάλο ύψος θα αύξανε τον κίνδυνο ατυχήματος καθώς έχουμε παραδείγματα θραύσεων και πτώσεων κλάδων του συγκεκριμένου είδους δέντρου χωρίς προηγούμενη ένδειξη.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την κοπή του προαναφερόμενου δέντρου ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη από το νόμο άδεια σύμφωνα με το υπ. αριθ. 46794/4-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συν.: 1 σχετ. έγγραφο (φωτοαντίγραφο) & σχετ. φωτογραφίες(4)

 

  1. Εισήγηση υπ. Αριθμ.πρωτ. 5060/08-02-2018

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ

Σχετ.: α) το με αρ. πρωτ. 2307/17-01-18 έγγραφο του Γυμνασίου Λεχαίου

με συνημμένα αίτηση & υπεύθ. δήλωση της κ. Μάμαλη Αργυρώς

β) το με αρ. πρωτ. 2307 /25-01-18 εξερχόμενο έγγραφο του Δ.Κ

γ) το με αρ. πρωτ. 4768 /06-02-18 έγγραφο του Γυμνασίου Λεχαίου

 

Στο Λέχαιο, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου, φύεται ένα δέντρο (πεύκο) του οποίου εισηγούμαστε την κοπή. Το πεύκο αυτό λόγω της θέσης, της φύσης αλλά και του ύψους του εγκυμονεί κινδύνους και δημιουργεί προβλήματα που αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα σχετικά έγγραφα. Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την κοπή του προαναφερόμενου δέντρου ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη από το νόμο άδεια σύμφωνα με το υπ. αρ. 46794/4-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συν.: 3 σχετ. έγγραφα και 1 υπ. δηλ (φωτοαντίγραφα) & σχετ. φωτογραφίες

  1. Εισήγηση υπ. Αριθμ.πρωτ. 6459/21-02-2018

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤOY ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙOY ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Σχετ.: α) το με αρ. πρωτ. 6067/ 16-02-18 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου μετά της συνημμένης έκθεσης πραγματογνωμοσύνης

β) το με αρ. πρωτ. 5420 / 13-02-18 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου

γ) το με αρ. πρωτ. 49870 / 3010-17 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου

 

Στoν προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου, φύονται τέσσερα (4) δέντρα (πεύκα) των οποίων εισηγούμαστε την κοπή. Τα δέντρα αυτά εγκυμονούν κινδύνους και δημιουργούν προβλήματα που αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα σχετικά έγγραφα, ιδιαιτέρως και λεπτομερώς στην συνημμένη έκθεση πραγματογνωμοσύνης του κ. Γεωρ-γίου Κονδύλη (δασολόγου – περιβαλλοντολόγου).

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την κοπή των προαναφερόμενων δέντρων ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη από το νόμο άδεια σύμφωνα με το υπ. αριθ. 46794 / 4-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συν.: 3 σχετ. έγγραφα (φωτοαντίγραφα) & σχετ. φωτογραφίες (5)

 

Ο Πρόεδρος, κατόπιν προτείνει να χορηγηθεί η έγκριση κοπής των δέντρων, λόγω επικινδυνότητας και λοιπών προβλημάτων, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, το αρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, το υπ’ αριθμ.πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κοπή :

α. Ενός δέντρου (ευκαλύπτου) που φύεται στoν προαύλιο χώρο των Δημοτικών Σχολείων (4ου

& 12ου) στον Συνοικισμό Κορίνθου,

β. Ενός δέντρου (πεύκου ) που φύεται στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Λεχαίου, και

γ. Τεσσάρων δέντρων (πεύκων) που φύονται στoν προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου

της Αρχαίας Κορίνθου,

λόγω επικινδυνότητας και λοιπών προβλημάτων, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, στην οποία υπηρεσία δίνει εντολή για την εν λόγω κοπή δέντρων να αιτηθεί την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης, προσκοµίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/9/2018.

 

 

Leave a Comment