Απόφαση αριθμ. 3/38/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης) 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 38η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. Εισερχ.2581/19-01-2018 αίτηση της δικηγόρου κ.Μήτσουλα Παναγούλας προς την Οικονομική Επιτροπή, που έχει ως εξής:

 

Με την υπ’ αριθμ. 766/2014 τελεσίδικη πλέον απόφαση του Ειρηνοδικείου Κορίνθου απορρίφθηκε η από 30.06.2011 και με αριθμό κατ. 330/2011 αγωγή των Κωνσταντίνου Σαίνη και Ιωάννη -Στεργίου Μανιάτη κατά του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ζητούσαν αποδοχές υπερημερίας συνολικού ποσού 11.950,00 ο καθένας.

Επειδή σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.402/2011 απόφασης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και δυνάμει του από 31.10.2011 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων των άνω, έχει εισπραχθεί από καθένα από αυτούς το ποσό των 3.700,00€ από το Δήμο Κορινθίων.

Επειδή πλέον ο Δήμος Κορινθίων έχει δικαίωμα όπως αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα της άνω εκτελέσως κατάσταση, αξιώνοντας από τους Κων/νο Σαίνη και Ιωάννη Στέργιο Μαγιάτη τα άνω ποσά.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν ο Δήμος επιθυμεί να αξιώσει με αγωγή την επιστροφή του συνολικού ποσού των (3700+3700=) 7400,00€ από τους άνω τους Κων/νο Σαίνη και Ιωάννη Στέργιο Μαγιάτη, στην περίπτωση αυτή δε ζητώ να μου δοθει εντολή περί ασκήσεως της άνω αγωγής, καθόσον έχω ήδη ασχοληθεί με την άνω υπόθεση και γνωρίζω τα πραγματικά περιστατικά αυτής.

 

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 766/2014 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου θα αξιώσει με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, την επιστροφή του συνολικού ποσού των (3700+3700=) 7400,00€ από τους κ.κ. Κων/νο Σαίνη και Ιωάννη Στέργιο Μαγιάτη, που είχε εισπραχθεί από αυτούς από το Δήμο Κορινθίων, (3.700,00€ από καθένα ) σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.402/2011 απόφασης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και δυνάμει του από 31.10.2011 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων των άνω. Επίσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά την δικάσιμο που ήθελε οριστεί για την ως άνω Αγωγή ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εάν θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση την δικηγόρο Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα στην οποία δίνει εντολή σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.766/2014 τελεσίδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, να αξιώσει με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, την επιστροφή του συνολικού ποσού των (3700+3700=) 7400,00€ από τους κ.κ. Κων/νο Σαίνη και Ιωάννη Στέργιο Μαγιάτη, που είχε εισπραχθεί από αυτούς από το Δήμο Κορινθίων, (3.700,00€ από καθένα ) σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ.402/2011 απόφασης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και δυνάμει του από 31.10.2011 κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων των άνω. Επίσης, να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά την δικάσιμο που ήθελε οριστεί για την ως άνω Αγωγή ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο αυτής, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εάν θίγει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/38/2018.-

 

 

Leave a Comment