Απόφαση αριθμ. 15/247/2018

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  29-05-2018

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 17369/25-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων.), 7)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 247η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση  πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 10/129/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 19/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 10-05-2018.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 18-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δύο (2) φάκελοι προσφορών και  ακολούθησε η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην  αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον  έλεγχο  ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε μία από τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι αποδεκτές και έχουν ως εξής:

 

Σειρά Προσέλευσης

Διαγωνιζόμενοι

1

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

2

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

      Ακολούθησε ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές.  Κατόπιν των ανωτέρω, κι αφού η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού επικοινώνησε με τους εκδότες των υποβληθέντων  εγγυητικών επιστολών και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 9117 για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης με έκπτωση  3%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 18-05-201 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 18-05-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 10-05-2018, για την εκτέλεση του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 12.000,00€»  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

    Β.-   Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού  τον ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ  με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 9117 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης Τάξης, με έκπτωση 3% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 18-05-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

   

            Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/247/2018.-

Leave a Comment