Απόφαση αριθμ. 16/263/2018

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  12-06-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18892/08-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 263η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 33/491/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 70/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 10-01-2018. 

  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 10-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν πέντε φάκελοι προσφορών για τον εν θέματι διαγωνισμό, των οικονομικών φορέων: 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε., 2)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 3)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”, 4)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 5)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  Κατόπιν της αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η επιτροπή αξιολόγησης ζήτησε εγγράφως από τους οικονομικούς φορείς Smart Office Supplies Ε.Π.Ε., Ευθυμιάδης Δημήτριος και Παπαθανασίου Κωνσταντίνος να προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Εμπορικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  Κατόπιν του σχετικού εγγράφου προσκομίσθηκε εμπρόθεσμα από τον οικονομικό φορέα Ευθυμιάδης Δημήτριος το σχετικό πιστοποιητικό Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ενώ οι οικονομικοί φορείς Κωνσταντίνος Ν. Παπαθανασίου και Smart Office Supplies Ε.Π.Ε. δεν προσκόμισαν σχετικά πιστοποιητικά. Συνεπώς, η επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι προσφορές των οικονομικών φορέων 1)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES για τα τμήματα 7 και 8 της σχετικής μελέτης, 2)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” για τα τμήματα 1-8 της σχετικής μελέτης και 3)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για τα τμήματα 1-8 της σχετικής μελέτης πληρούν τους όρους της διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και προχωρούν στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών, ενώ οι οικονομικοί φορείς 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε. για τα τμήματα 7 και 8 της σχετικής μελέτης και 2)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τα τμήματα 3 και 4 της σχετικής μελέτης δεν προχωρούν στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών, διότι δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 1)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES για τα τμήματα 7 και 8 της σχετικής μελέτης, 2)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” για τα τμήματα 1-8 της σχετικής μελέτης και 3)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για τα τμήματα 1-8 της σχετικής μελέτης, κατόπιν του οποίου διαπίστωσε ότι οι προσφορές των ως άνω οικονομικών φορέων είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού και της αρ. 70/2017 μελέτης και προχωρούν στα στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών. 

  Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16992/23-05-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 25-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 2)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” και 3)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., οι οποίες συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού και στη σχετική μελέτη κι έχουν, συγκεντρωτικά για όλα τα τμήματα, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ

A & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. -EURO SUPPLIES

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α/Α

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

 

1

2.454,76

3.004,23

2

1.294,72

1.680,09

3

9.211,30

9.827,30

4

4.167,30

4.366,68

5

732,32

1.001,05

6

260,55

351,58

7

9.201,74

8.987,08

11.400,65

8

4.624,63

4.488,65

5.660,37

 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και η οικονομική προσφορά του είναι η χαμηλότερη.     

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των από 10-01-2018 και από 25-05-2018 πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την απόρριψη των προσφορών των οικονομικών φορέων 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε. και 2)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού με συνολικό ποσό προσφοράς τα 31.596,68€ προ Φ.Π.Α..

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τα α)από 10-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 25-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε. για τα τμήματα 7 και 8 της σχετικής μελέτης και 2)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τα τμήματα 3 και 4 της σχετικής μελέτης, διότι δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο, που τους ζητήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 10-01-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (31.596,68€) προ Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 25-05-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/263/2018.-

Leave a Comment