Απόφαση αριθμ. 36/535/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.    

      ΑΠΟΦΑΣΗ 535η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 30/401/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Σούκουλη Αικατερίνη με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά την δικάσιμο της 31-03-2016 ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 275/2015 ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου του Δημητρίου Νικολάου προς τους Δήμο Κορινθίων και λοιπούς σε υπόθεση αγωγής του ανωτέρω κατά Χαρίκλειας Μαζιώτη για κατάληψη μέρους της κοινοχρήστου οδού, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.  Η κ. Σούκουλη σε εκτέλεση της ως άνω εντολής ενημέρωσε το Δήμο ότι η ανωτέρω υπόθεση ανεβλήθη για την δικάσιμο της 01-02-2018 και ότι ο Δήμος δύναται να παρέμβει υπέρ του Δημητρίου Νικολάου όσον αφορά στον κοινόχρηστο δρόμο, διότι, παρόλο που στα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων δεν αναφέρεται κατάληψη της κοινοχρήστου οδού όσον αφορά στον ασφαλτοτάπητα, η κατάληψη αφορά στο πρανές, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 209/1998, αποτελεί κοινόχρηστο.

  Ο Πρόεδρος λέει πως προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει σε συνέχεια της αριθμ. 30/401/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και συμπληρωματικά αυτής να δοθεί εντολή στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Σούκουλη Αικατερίνη να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου υπέρ του Δημητρίου Νικολάου για την ως άνω υπόθεση.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Σε συνέχεια και συμπληρωματικά της με αριθμό 30/401/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επαναλαμβάνει την δοθείσα με την απόφαση αυτή εντολή στην δικηγόρο κ. Σούκουλη Αικατερίνη και εξειδικεύει αυτήν ως εξής: δίνει εντολή στην ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του Δημητρίου Νικολάου στην ως άνω υπόθεση αγωγής του περί προσβολής προσωπικότητας – κατάληψης οδού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά της Χαρίκλειας Μαζιώτη, να παρασταθεί κατά την εξ αναβολής δικάσιμο της 01-02-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.    

    Η αμοιβή της  ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/535/2017.-

Leave a Comment