Απόφαση αριθμ. 30/428/2017

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-10-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 49230/26-10-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 6)Φαρμάκης Γεωργ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 428η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήματος εξώδικου προσδιορισμού τιμής μονάδος επικειμένων» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 14-05-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση για εξωδικαστικό προσδιορισμό τιμής μονάδος επικειμένων”

 

  Με την υπ. αριθμ. 22349/30-04-2014 αίτηση του ο κ. Κανάκης Ιωάννης ως φερόμενος ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 212 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 218 του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου, περιοχή “Αγ. Γεωργίου” επανέρχεται στο θέμα προγενέστερης (αρ. πρωτ. 46121/26-08-2013) αίτησής του για «εξωδικαστική επίλυση προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος επικείμενων» η οποία και είχε απορριφθεί με την 86/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

  Με το 22349/30-04-2014 αίτημά του συντάσσεται με τη γνωμοδότηση της εντεταλμένης για το θέμα από το Δήμο Κορινθίων δικηγόρου Χρ. Ψωμά και ζητά όπως προσδιοριστεί η αποζημίωσή του για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα της ιδιοκτησίας του σύμφωνα με τις τιμές που προτείνονται σε αυτή (δηλ. τη γνωμοδότηση) δηλαδή στο συνολικό ποσό των 40.326,92 Ευρώ.

  Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το αίτημα εξώδικου συμβιβασμού καθώς και τον φάκελο με τις προγενέστερες αποφάσεις επί του θέματος για τις αποφάσεις σας.

 

     Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 16/359/2013 απόφασή της, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Ψωμά Χριστίνα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος, την αριθμ. 24/502/2013 απόφασή της, με την οποία το αρχικό αίτημα παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση απόρριψής του, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 61872/06-11-2013 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, και θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 86/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:

«…Απορρίπτει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 46121/26-08-2013 αίτηση του κ. Κανάκη Ιωάννη, ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 212, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 218 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου, περιοχή «Αγ. Γεωργίου», με την οποία ζητά να αποζημιωθεί για τα ρυμοτομούμενα επικείμενα σύμφωνα με τις τιμές που ο ίδιος προτείνει με την αίτησή του με το συνολικό ποσό των 65.326,37€μ διότι η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κα Χριστίνα Ψωμά, με την υπ΄ αριθμ. 61872/06-11-2013 γνωμοδότησή της, πρότεινε ως αποζημίωση το ποσό των 40.326,92€. …»

 

  Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος επισημαίνει πως το συνολικό ποσό των 40.326,92€, που αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, στην Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στην με αριθμό 502/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, είναι λανθασμένο εκ παραδρομής και το ορθό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 40.846,54€.

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος λέει πως επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, θα πρέπει το θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει επ’ αυτού.

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 30-10-2013 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. 61872/06-11-2013) σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Ψωμά, την με αριθμό 86/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    

    Παραπέμπει το θέμα του ως άνω αιτήματος του κ. Κανάκη Ιωάννη περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος, που αφορά αποζημίωση ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησίας του με αριθμό κτηματογράφησης 212, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 218 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Αγίου Γεωργίου» Κορίνθου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού, επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.00,00€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 στον ΚΑ 30/7111.0008 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως» ποσού 153.620,50€.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/428/2017.-