Απόφαση αριθμ. 16/264/2018

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 12-06-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 12η Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18892/08-06-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση Λούτα Δημητρίου του Αθανασίου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κ.α.0607039 στο Ο.Τ. 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ.Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8156/816/07-03-2018 εισήγηση της της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση κ.Λούτα Δημήτριου του Αθανασίου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με κ.α 0607039 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. 6830/693/2018 αίτηση του κ.Δημητρίου Λούτα του Αθανασίου

 

Με την αριθμ. πρωτ. 6830/693/2018 αίτηση ο κ.Δημήτριος Λούτας του Αθανασίου και της Αναστασίας, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό της τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς το Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 18,98 τ.μ, για την αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607039 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 11 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Την ιδιοκτησία αυτή ο κ. Δημήτριος Λούτας του Αθανασίου την απέκτησε με το υπ’ αριθμ. 5689/9-2-2018 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβ/φου Κορίνθου Παναγιώτας Φιλιππίδη (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 201/13-02-2018).

Η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και η εν λόγω ιδιοκτησία διορθώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 02/2017 διορθωτική πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 239642/4017/25-09-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 1469/2-11-2017).

Ο αιτών προτείνει με εξώδικο συμβιβασμό ως τιμή μονάδος, την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τμ), οπότε η οφειλή του προς το Δήμο σε περίπτωση αποδοχής της, θα ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (δηλ. 18,98 τμ Χ 120,00 €/τμ = 2.277,60 €)

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Συνημμένα:

  • Η με αριθμ. πρωτ. 6830/693/2018 αίτηση του κ.Δημητρίου Λούτα του Αθανασίου

  • H με αριθμ. πρωτ. 239642/4017/25-09-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 1469/2-11-2017).

  • Αντίγραφα των πινάκων της κυρωμένης διορθωτικής πράξης εφαρμογής (σελίδες 453α-1, 453β-1 και 454α-1, 454β-1)

  • Απόσπασμα διαγράμματος κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Το υπ΄ αριθμ. 5689/9-2-2018 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβ/φου Κορίνθου Παναγιώτας Φιλιππίδη (αρ. καταχώρισης κτηματολογίου 201/13-02-2018).

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι, με την υπ’ αριθμ. 8/113/2018 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της ως άνω αναφερόμενης αίτησης εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ.16169/16-05-2018 σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία συμπεραίνει ότι:

..λαμβανομένων υπόψη τόσο της υπ’ αριθμ. 24/512/13-11-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (αρχικής) όσο και της υπ’ αριθμ. 5/82/2016 τοιούτης (επικαιροποιημένης), σύμφωνα με την οποία καθορίζει την τιμή μονάδος στο ποσό των 120 / τ.μ., σε ότι αφορά εξώδικους συμβιβασμούς ή δικαστική παράσταση για την μετατροπή εισφοράς γης σε εισφορά σε χρήμα καθώς και σε ότι αφορά την αποζημίωση ελλείματος γης για το σύνολο της εντός σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Κορίνθου Δήμου Κορινθίων, με την εξαίρεση ελλειμμάτων, που στο άθροισμά τους για την ίδια ιδιοκτησία ξεπερνούν τον κανόνα της αρτιότητας (400 τ.μ.) τα οποία θα πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση, γνωμοδοτώ και εισηγούμαι να γίνει δεκτή η υπ’ αριθμ. Πρωτ.6830/693/2018 αίτηση του κ.Δημητρίου Λούτα από τον Δήμο Κορινθίων, καθότι είναι σύμφωνη και με τις ανωτέρω αναφερομένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού και να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης κατά μετατροπή εισφοράς γης, επιφάνειας 18,98 τ.μ., σε χρήμα στο ποσό των 120 / τ.μ., που οφείλει ο αιτών ως ιδιοκτήτης της αρχικής ιδιοκτησίας με κ.α.κ.: 0607039 με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 11 στο Ο.Τ.793 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων και να προχωρήσει στην σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Λούτα Δημητρίου ιδιοκτήτη της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607039 αρχικής ιδιοκτησίας, με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 11 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς τον Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 18,98τ.μ., σύμφωνα με τον Πίνακα της πράξης εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, δηλαδή την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8156/816/07-03-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 16169/16-05-2018 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ.Πλέσσα Ελένης, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα του κ.Λούτα Δημητρίου του Αθανασίου, ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607039, με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 11 στο Ο.Τ 793 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 18,98τ.μ., δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (δηλ. 18,98 τμ Χ 120,00 €/τμ = 2.277,60 €) προς τον Δήμο Κορινθίων προκειμένου να εκπληρώσει την σχετική υποχρέωση του.

 

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/264/2018.-