Απόφαση αριθμ. 1/4/2018

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-02-2018

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 2α Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3744/29-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Σταυρ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μιχ. Χατζή), 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Γεωργ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 4η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως για μετατόπιση περιπτέρου», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθμ. 2261/16-01-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: « Εισήγηση για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε νέα θέση και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ηλιοπούλου ύστερα από την 14/46/2017 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου»

 

Σχετικά έγγραφα τα οποία είναι και συνημμένα .:

 1. Η με αριθμ. πρωτ.:49698/2-12-2016 αίτηση της Παναγούλας Φόρτη περί μετατόπισης του περιπτέρου σε νέα θέση και συγκεκριμένα δίπλα στη στάση του ΚΤΕΛ

 2. Το αριθμ. πρωτ.:51081/13-12-2016 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε στην Τεχνική Υπηρεσία το αίτημα της δικαιούχου Παναγούλας Φόρτη.

 3. Η με αρ. Πρωτ. 52025/20-12-2016 Απόφαση διαπίστωσης εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του περιπτέρου

 4. Το αριθμ. πρωτ.: 2042/18-01-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσία με το οποίο μας γνώρισε ότι το περίπτερο δεν μπορεί να μετατοπιστεί στον κοινόχρηστο χώρο και συγκεκριμένα δίπλα στην στάση του ΚΤΕΛ έναντι Νοσοκομείου Κορίνθου (πρόταση της δικαιούχου άδειας περιπτέρου κ. Παναγούλας Φόρτη) . Επιπρόσθετα , με το παρόν έγγραφο της ΔΤΥ η υπηρεσία μας για πρώτη φορά έλαβε γνώση για τις έγγραφες διαμαρτυρίες περιοίκων και επιτηδευματιών, σχετικά με την ακαταλληλότητα της υφιστάμενης θέσης του περιπτέρου ,χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται από την αρμόδια ΤΥ για το αν ο χώρος είναι ακατάλληλος.

 5. Το αριθμ. πρωτ.: 4237/31-1-2017 έγγραφό μας προς της ΔΤΥ περί γνωμοδότησης για το αν ο υφιστάμενος χώρος είναι κατάλληλος να παραμείνει στην υπάρχουσα θέση το περίπτερο και αν δεν είναι, να μας υποδείξουν τους ενδεδειγμένους

 6. Με το αρ. 8878/28-02-2017 έγγραφό της η ΔΤΥ μας απέστειλε απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Κορίνθου με τους πλησιέστερους κοινόχρηστους χώρους ,το όποιο και διαβιβάσαμε στην Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου για την λήψη γνωμοδοτικής απόφασης μετατόπισης περιπτέρου

 7. Το με αρ. Πρωτ. 25670/09-06-2017 έγγραφο της ΔΤΥ μας ζήτησε να προτείνουμε εμείς συγκεκριμένο χώρο και μετά η ΔΤΥ θα γνωμοδοτήσει σχετικά.

 8. Το με αρ. Πρωτ. 16134//13-04-2017 έγγραφό μας όπου διαβιβάσαμε την αρ. 4/18/2017 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου στην ΔΤΥ

 9. Η αρ. 4/18/2017 Απόφαση της η Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου, η οποία γνωμοδοτεί για την μετατόπιση του περιπτέρου, σε μικρή απόσταση από την σημερινή θέση προκειμένου να μη θιγεί η αποδοτικότητά του. Επίσης γνωμοδοτεί, πως η μετατόπιση του περιπτέρου πρέπει να γίνει σε κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 112/2016 ΑΔΣ (τύπος – διαστάσεις περιπτέρου εξασφάλιση ελάχιστου ελεύθερου χώρου πλάτους 1,5μ. για την διέλευση των πεζών ,ο οποίος θα αποτυπωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .

 10. Το αριθμ. πρωτ.:16134/13-4-2017 έγγραφό μας αποστείλαμε στην ΔΤΥ την αριθμ. 4/18/2017 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.

 11. Το 25670/09-06-2017 έγγραφο της ΔΤΥ με το οποίο μας γνώρισε ότι η εξέταση του θέματος της εύρεσης και καθορισμού της νέας θέσης του περιπτέρου επί της οδού Λ. Αθηνών (έναντι Νοσοκομείου Κορίνθου), δύναται να γίνει μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης. βάση του άρθρου 4 της αρ. 112/2016 ΑΔΣ.

 12. Το με αρ. πρωτ. 30292/10-07-2017 έγγραφο που αποστείλαμε στη ΔΤΥ και προτείναμε δύο χώρους προκειμένου να διερευνήσει αν είναι δυνατή η μετατόπιση του περιπτέρου σε έναν από αυτούς.

 13. Το με αρ. πρωτ. 32900/26-07-2017 έγγραφο της ΔΤΥ με το οποίο μας ενημέρωσε ότι και οι δύο χώροι που προτείναμε είναι ακατάλληλοι.

 14. Το αριθμ. 35498/11-8-2017 έγγραφό μας που αποστείλαμε στην ΔΤΥ με το οποίο εισηγηθήκαμε την διερεύνηση καταλληλότητας δύο κοινόχρηστων χώρων για την μετατόπιση

 15. Το αριθμ. 36546/22-8-2017 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε φάκελο για την διερεύνηση και άλλων προτεινομένων θέσεων από την εκμισθώτρια CUKO ANA

 16. Την αριθμ. 47312/17-10-2017 απάντηση της ΔΤΥ περί αιτούμενων θέσεων μεταφοράς με την οποία απέρριπτε τις προτεινόμενες θέσεις στην πλατεία Κουντουριώτη, αλλά γνωμοδοτούσε θετικά για δύο θέσεις στην πλατεία Ηλιοπούλου.

 17. Το αριθμ. 50513/330-10-2017 έγγραφό μας προς την Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την δυνατότητα μετατόπισης στις συγκεκριμένες θέσεις.

 18. Την αριθμ. 14/46/2017 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την μετατόπιση του περιπτέρου στην πλατεία Ηλιοπούλου, στην θέση 2, αρκεί να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που αναπτύσσει στο σκεπτικό της.

 19. Την με αρ. Πρωτ.59786/19-12-2017 ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου λόγω θανάτου της; Παναγούλας Φόρτη, συζύγου του αποβιώσαντος αναπήρου πολέμου Χρήστου Φόρτη..(άρθρο 11 ΑΔΣ 112/2016)

 20. Το με αρ. πρωτ. Έγγραφό μας 60573/29-12-2017 προς την κληρονόμο της Παναγούλας Φόρτη ως απάντηση στο σχετικό αίτημά της ότι δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε αυτήν το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου καθώς αυτό είχε μεταβιβαστεί άπαξ στην μητέρα της Παναγούλα Φόρτη.

 

Το περίπτερο επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου βρίσκεται σε θέση ακατάλληλη .

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδότησε για την ακαταλληλότητα και τη επικινδυνότητα της θέσης αυτής.

Ύστερα από μια συνεχή και διαρκή αλληλογραφία της υπηρεσίας μας με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οι πλησιέστεροι κοινόχρηστοι χώροι που θα εξασφάλιζαν την αρχή της ¨ίσης αποδοτικότητας¨ κρίθηκαν επίσης ακατάλληλοι πλην δύο θέσεων στην Πλατεία Ηλιοπούλου.

Στόχος της υπηρεσίας μας ήταν να εισηγηθούμε την αναγκαιότητα μετατόπισης του περίπτερου σε εφαρμογή της ΑΔΣ 112/2016 και της της ΑΔΚΚ 04/18/2017, σε μικρή απόσταση από την σημερινή θέση προκειμένου να μη θιγεί η αποδοτικότητά του και επομένως να μην θιγεί η δυνατότητα της χήρας αναπήρου πολέμου να εξασφαλίζει μέσω της εκμίσθωσης του δικαιώματός εκμετάλλευσης, το επιθυμητό από αυτήν εισόδημα από το μίσθωμα και συγκεκριμένα των 200 ευρώ μηνιαίως.

Η Παναγούλα Φόρτη, χήρα αναπήρου πολέμου , απεβίωσε στις 08/12/2017 και οι κληρονόμοι αυτής δεν δικαιούνται μεταβίβαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ,καθώς το δικαίωμα είχε μεταβιβαστεί άπαξ σε αυτή ύστερα από τον θάνατο του συζύγου της, με την αρ. 2137/08-05-1998 απόφαση Νομάρχη .

Επομένως το μίσθωμα πλέον θα εισπράττεται από τον Δήμο Κορινθίων έως την λήξη του ή έως ότου η εκμισθώτρια Cuko Ana ζητήσει την λήξη της μισθώσεως .

Η αποδοτικότητα του περιπτέρου στην υφιστάμενη θέση καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:

Γειτνίαση με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Είναι επί της Λεωφόρου Αθηνών σε θέση μεγάλης επισκεψιμότητας

Γειτνιάζει με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και Φαρμακείο .

Έναντι του περιπτέρου υπάρχει η πλατεία Κουντουριώτη περιμετρικά της οποίας σταθμεύουν ΤΑΞΙ.

Είναι στην ίδια θέση από το 22-04-1996 με την υπ’ αρ. 1727,1428,864 /22-04-1996 απόφαση Νομάρχη, ύστερα από αίτημα του αναπήρου πολέμου Χρήστου Φόρτη ,ο οποίος ζητούσε να μετατοπιστεί το περίπτερό του στην συγκεκριμένη θέση, η οποία είναι πλησίον της οικείας του, για να το εκμεταλλευτεί ο ίδιος προσωπικά .

Οι κίνδυνοι παραμονής του περιπτέρου στην παρούσα θέση είναι οι εξής:

Εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ

Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος .

Είναι σε ακατάλληλη θέση σύμφωνα με την 112/2016 ,την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και η αναγκαιότητα μετατόπισης έχει διαπιστωθεί και από τις σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.

Η Δημοτική Κοινότητα της Κορίνθου, έκρινε πως είναι δυνατή η μετατόπιση του περιπτέρου στην πλατεία Ηλιοπούλου στην θέση 2 ,αρκεί να μην θίγεται η αποδοτικότητά του.

Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι πως η θέση 2 στην πλατεία Ηλιοπούλου, την οποία και προτείναμε, είναι η πλέον ενδεδειγμένη για τους κάτωθι λόγους :

Είναι η πλησιέστερη θέση η οποία πληροί τις προδιαγραφές της 112/2016 , σύμφωνα και με την σχετική γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Γειτνιάζει με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γειτνιάζει με παιδική χαρά

Η θέση της είναι σε πλατεία.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφαλή διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.

Δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος

Δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή .

Ο δήμος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων και εκπληρώνει επομένως τον σκοπό του ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η διασφάλιση της “ίσης κοινωνικής αποδοτικότητας” για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα που διαρκεί η μίσθωση .

 

Ο Πρόεδρος προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε νέα θέση και συγκεκριμένα στη θέση 2 στην Πλατεία Ηλιοπούλου της πόλης της Κορίνθου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο του θέματος, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου σε νέα θέση, και συγκεκριμένα στη θέση 2 στην Πλατεία Ηλιοπούλου της πόλης της Κορίνθου, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη θέση, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, καθώς:

– Είναι η πλησιέστερη θέση η οποία πληροί τις προδιαγραφές της 112/2016 , σύμφωνα και με την σχετική γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

– Γειτνιάζει με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– Γειτνιάζει με παιδική χαρά.

– Η θέση της είναι σε πλατεία.

– Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφαλή διέλευση πεζών και ΑΜΕΑ.

– Δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

– Δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή.

– Ο Δήμος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μεγιστοποιεί το κοινωνικό όφελος, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων και εκπληρώνει επομένως τον σκοπό του, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι η διασφάλιση της “ίσης κοινωνικής αποδοτικότητας” για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα που διαρκεί η μίσθωση.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/4/2018.-