Απόφαση αριθμ. 3/11/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-04-2018

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο , 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11315/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασ. Νανόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργ. Φαρμάκης, 3) Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Θεμ.Κουτσογκίλας,

Α π ό ν τ ε ς

1)Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος 2) Μιχ. Χατζής, 3)Σταυρ. Κεφάλας, 4)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Προεδρεύων πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου- συνεργείου αυτ/των επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία της επιχείρησης το συντομότερο δυνατό.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

Απόφαση 11η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου- συνεργείου αυτ/των επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου- συνεργείου αυτ/των επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 8052/6-3-2018 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης ο Πέτρος Μπαχαντούρης του Αντωνίου, αιτείται την χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου –εξόδου συνεργείου αυτ/των στην οδό Αγίας Άννας 85 στην πόλη της Κορίνθου, έχοντας υπ’ όψη:

 1. Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93 και Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 19, 21 και 39 αυτού.

 2. Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

 3. Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

 4. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07, Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

 5. Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

 6. Την αρ. πρωτοκ. 8052/2018 αίτηση

 7. Την προσκομιζόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου (συνοδεύει την αρ. προαναφερόμενη αίτηση) με την οποία δηλώνει:

1. έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

2. η εγκατάσταση θα έχει χρήση Συνεργείο – Βαφείο Αυτοκινήτων

3. σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη τη είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.

4. θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.

5. με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση θα φροντίσω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου.

6. με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

7. ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι της τάξης των 2 οχημάτων ανά ημέρα

8. δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης

9. σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.

10. όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν ( ή θα πληρούν μετά από έκδοση αδείας) τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 1. Το από Φεβρουάριο 2018 Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/100 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη που συνοδεύει την προαναφερόμενη αίτηση

 2. Την από Φεβρουάριο 2018 τεχνική έκθεση συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη που αφορά την αιτουμένη άδεια –εισόδου

 3.  Το υπόψη  γήπεδο έχει πρόσωπο σε δημοτική, ασφαλτοστρωμένη οδό (οδός Ιφιγένειας) και επομένως η χορήγηση της έγκρισης εισόδου – εξόδου άπτεται της αρμοδιότητας του φορέα που έχει την ευθύνη συντήρησης της οδού δηλαδή του Δήμου Κορινθίων βάσει του Π.Δ. 118/2006

 4. Δεν υπάρχει εμπόδιο εντός της προβλεπόμενης απόστασης των 70μ. κι επομένως εξασφαλίζεται το απαιτούμενο μήκος ορατότητας των 70μ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.118/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

 5. Η απόσταση του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται η εγκατάσταση και άλλης οδού είναι μεγαλύτερη των 50μ. όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1189/06 για Δημοτική ή Κοινοτική οδό

 

 1. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της αίτησης (οικοδ. άδεια, κλπ)

 

η υπηρεσία μας εισηγείται

 

να δοθεί η αιτούμενη άδεια διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε βαφείο- συνεργείο αυτ/των επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο» όπως απεικονίζεται στο Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/100 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 

 1. Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου θα είναι πέντε και πενήντα (5,50 ) μέτρων όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 2. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων (βαφείο- συνεργείο αυτ/των) είναι υπεύθυνος για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων έμπροσθεν και κατά μήκος της πρόσοψης του γηπέδου της μονάδας ώστε να αποφεύγονται λιμνάζοντα ύδατα στην ασφαλτοστρωμένη οδό.

 3. Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την είσοδο –έξοδο στην ασφαλτοστρωμένη οδό (οδός Ιφιγένειας) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 4. Η είσοδος-έξοδος θα κατασκευαστεί με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων για τις οποίες δίνεται η παρούσα άδεια ως βαφείο – συνεργείο αυτ/των οχημάτων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων.

 9. Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκειας της ημέρας.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τέσσερα (4) έτη για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Σας αποστέλλουμε σχετικά την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

 1. H αρ. 8052/6-3-2018 αίτηση με τα συνημμένα.

 

Ο Προεδρεύων, αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας εισόδου-εξόδου βαφείου – συνεργείου αυτ/των επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου βαφείου- συνεργείου αυτ/των επί της οδού Ιφιγένειας και Αγίας Άννας με αρ. 85 στην Κόρινθο, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Το πλάτος της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου θα είναι πέντε και πενήντα (5,50 ) μέτρων όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 2. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων (βαφείο- συνεργείο αυτ/των) είναι υπεύθυνος για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων έμπροσθεν και κατά μήκος της πρόσοψης του γηπέδου της μονάδας ώστε να αποφεύγονται λιμνάζοντα ύδατα στην ασφαλτοστρωμένη οδό.

 3. Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την είσοδο–έξοδο στην ασφαλτοστρωμένη οδό (οδός Ιφιγένειας) όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

 4. Η είσοδος-έξοδος θα κατασκευαστεί με δαπάνες του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 6. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης, όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 7. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων για τις οποίες δίνεται η παρούσα άδεια ως βαφείο – συνεργείο αυτ/των οχημάτων. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 8. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια διαμόρφωσης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων.

 9. Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκειας της ημέρας.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει για τέσσερα (4) έτη για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/11/2018.

 

Leave a Comment