Απόφαση αριθμ. 3/14/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-04-2018

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11315/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασ. Νανόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργ. Φαρμάκης, 3) Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Θεμ.Κουτσογκίλας,

Α π ό ν τ ε ς

1)Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος 2) Μιχ. Χατζής, 3)Σταυρ. Κεφάλας, 4)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 14η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο» υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ.9/63/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επί της υπ’ αριθμ.πρωτ. 51233/06-11-2017 εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία είχε ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί αιτούμενης χορήγησης άδειας για είσοδο -έξοδο οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο »

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 39570/05-09-2017 αίτηση

 

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης, η Παναγιώτα Μαρδίκη του Δημητρίου, διαχειρίστρια της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Νοταρά 17 στην Κόρινθο, αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου–εξόδου οχημάτων σε χώρους στάθμευσης στο υπόγειο πολυκατοικίας στην άνω διεύθυνση.

Η ανωτέρω, κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση (χορηγούμενη από την υπηρεσία), αντίγραφο πρακτικού συνέλευσης της πολυκατοικίας στην άνω διεύθυνση, αντίγραφο της κάτοψης υπογείου θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή του ακινήτου, σχέδιο κάτοψης και τομής της αιτούμενης εισόδου-εξόδου συνταχθέντα από την μηχανικό Ν.Γιάννου, αντίγραφο της αρ. 60/2008 οικοδομικής άδειας καθώς και συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης (αρ. 5556/11-04-2008) των ιδιόκτητων χώρων στάθμευσης του άνω ακινήτου.

Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας, η υπηρεσία μας συναινεί να δοθεί άδεια για την είσοδο–έξοδο οχημάτων σε συγκεκριμένο υπόγειο χώρο στάθμευσης στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο, εντός των ορίων της πρόσοψης του άνω ακινήτου, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων, σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

1.Θα γίνει προσαρμογή του υπάρχοντος κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας και την επίβλεψη της υπηρεσίας.

Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου(π.χ., εκσκαφή, υπερύψωση ) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου.

2.Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-39) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3γ) η οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-39) και θα ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 3,5 μ. από τη θέση τοποθέτησής τους και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

Η απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος ισχύει και για τα οχήματα των ιδιοκτητών ή των εχόντων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των θέσεων στάθμευσης.

3.Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ., όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Η πινακίδα (Ρ-39) θα αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………». Οι δύο πινακίδες (Ρ-39) και (Πρ-3γ) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα των ενδιαφερόμενων κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

4.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

5.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα: αρ.39570/05-09-2017 αίτηση

Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας λέει ότι, σύμφωνα με την αριθμ.9/63/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος με τοπογραφικό σχέδιο του εν λόγω ακινήτου, να διευκρινιστεί από την αρμόδια υπηρεσία ότι δεν έχει χορηγηθεί έτερη άδεια εισόδου–εξόδου οχημάτων για το ίδιο ακίνητο και να επανεξεταστεί το πλάτος της προτεινόμενης από την υπηρεσία, εισόδου-εξόδου καθώς, προκειμένου για την είσοδο-έξοδο Ι.Χ. οχημάτων σε οικιακό χώρο στάθμευσης, είναι επαρκές πλάτος 2,5 μ. .

Ακολούθως, ο Προεδρεύων θέτει υπ’όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. 8606/09-03-2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «διευκρινήσεις επί εισήγησης για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο»

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 2351/17-01-2018 έγγραφο

2.αρ. 51233/6-11-2017 έγγραφό μας

 

Κατόπιν του άνω αρ. 1 σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Νοταρά 17 στην Κόρινθο, όπου αιτείται η χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε χώρους στάθμευσης στο υπόγειο πολυκατοικίας κατέθεσε μεταξύ των άλλων όπως αναφέρεται στο αρ. 2 σχετικό, σχέδιο κάτοψης του πεζοδρομίου και κρασπέδου στην υπόψη θέση στο οποίο δείχνεται εύρος εισόδου τρία και είκοσι επτά εκατοστών (3,27 μ.) επί του κρασπέδου του πεζοδρομίου της οδού για την είσοδο –έξοδο του παρκινγκ με πλάτος εισόδου δύο και ογδόντα τρία (2,83 μ.) στην όριο της πρόσοψης του κτιρίου.

Η υπηρεσία μας μετά από επανέλεγχο του θέματος και λαμβάνοντας υπ’ όψη, ότι δεν έχει δοθεί σχετική άδεια εισόδου-εξόδου για το υπ’ όψη ακίνητο, τα τεχνικά στοιχεία του φακέλου (οικοδομική άδεια αρ.60/2008 του υπόψη ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα-διάγραμμα κάλυψης οικόπεδου, κάτοψη θέσεων στάθμευσης), τα κυκλοφοριακά δεδομένα της υπ’ όψη οδού (πλάτος πεζοδρομίου 2,4 μ.-πλάτος οδοστρώματος 7,0 μ. με στάθμευση και στις πλευρές του οδοστρώματος), θεωρεί ότι, και πρέπει να δοθεί για τη συγκεκριμένη θεση ως ελάχιστο πλάτος εισόδου-εξόδου οχημάτων τα τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (1,75 +1,75 =3,5 μ.) όπως δείχνεται στο σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας για την ασφαλή είσοδο –έξοδο οχημάτων.

Σας επισημάνουμε ότι, η υπηρεσία μας εξετάζει και εισηγείται θέματα χορήγησης ή μη αδειών εισόδου-εξόδου οχημάτων, μετά από έλεγχο του τηρούμενου αρχείου των εκδιδομένων από τη Δημοτική αρχή αδειών εισόδου-εξόδου στην πόλη της Κορίνθου και από επί τόπου αυτοψία στις θέσεις έλεγχου για τη διαπίστωση των κυκλοφοριακών συνθηκών (πλάτος οδοστρώματος-πεζοδρομίου, παρόδια στάθμευση κλπ).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το σχετικό φάκελο συμπληρωμένο με τα ζητούμενα στοιχεία (τοπογραφικό σχέδιο-διάγραμμα κάλυψης-σχεδιάγραμμα υπηρεσίας) για την προώθηση του παρόντος θέματος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Συνημμένα : φάκελος αρ. 51233/6-11-2017 εισήγησης

 

Ο Προεδρεύων, αφού μελέτησε με προσοχή τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο, ωστόσο δεν συμφωνεί με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ως προς το πλάτος αυτής, καθώς θεωρεί ότι για την είσοδο-έξοδο Ι.Χ. οχημάτων σε οικιακό χώρο στάθμευσης, είναι επαρκές πλάτος 2,5 μ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Νοταρά 17 στην Κόρινθο, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.Το πλάτος της αιτούμενης εισόδου -εξόδου θα είναι 2.50 μ.

2.Θα γίνει προσαρμογή του υπάρχοντος κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας και την επίβλεψη της υπηρεσίας. Επίσης απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου(π.χ., εκσκαφή, υπερύψωση ) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου.

3.Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-39) παντός οχήματος, καθώς και μια πρόσθετη πινακίδα (Πρ-3γ) η οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-39) και θα ορίζει το τέλος ισχύος της. Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 2,50 μ. από τη θέση τοποθέτησής τους και προς την κατεύθυνση του βέλους.

Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι, τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι πλήρη και ορθά και ανακαλείται εφόσον από μελλοντικό έλεγχο προκύψει ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά.

Η απαγόρευση στάθμευσης επί του οδοστρώματος ισχύει και για τα οχήματα των ιδιοκτητών ή των εχόντων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης των θέσεων στάθμευσης.

4.Οι δύο πινακίδες θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ., όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη.

Η πινακίδα (Ρ-39) θα αναγράφει τη φράση: «ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ. Αποφ. Δήμου……………………». Οι δύο πινακίδες (Ρ-39) και (Πρ-3γ) προμηθεύονται και τοποθετούνται με έξοδα των ενδιαφερόμενων κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

5.Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.

6.Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/14/2018.

 

 

Leave a Comment