Απόφαση αριθμ. 3/16/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-04-2018

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11315/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασ. Νανόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργ. Φαρμάκης, 3) Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Θεμ.Κουτσογκίλας,

Α π ό ν τ ε ς

1)Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος 2) Μιχ. Χατζής, 3)Σταυρ. Κεφάλας, 4)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 16η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Αγιαννιώτικα” για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337 σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ή επανεπιβολής της», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών εφαρμογών και μελετών, του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Αγιαννιώτικα” για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337 σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ή επανεπιβολή της.

Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 5704/558/14-02-2018 αίτηση των κ. Μπράϊλα Μαρίνας του Αθανασίου και κ. Μπράϊλα Χρυσοπηγής του Αθανασίου.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • Με το προεδρικό διάταγμα Π.Δ 17.8/2.10.1989 (Φ.Ε.Κ 602/Δ/1989) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής ‘’Αγιαννιώτικα’’ του Δήμου Κορινθίων με την οποία καθορίστηκε ο κοινόχρηστος χώρος Κ.Χ 336.

 • Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 19379/1207/16-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 255/ ΑΑΠ/ 2013) στο οποίο το Κ.Χ 336 απεικονίζεται ως κοινόχρηστος χώρος.

 • Με την αριθμ. πρωτ. 3624/18-04-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στο τόμο 540 με αριθμό 395, έχει κυρωθεί Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής στα Κ.Χ 336 – Ο.Τ 315 – Ο.Τ 335 – Ο.Τ 337 (πίνακες πράξης εφαρμογής, πίνακες αναλογισμού και πίνακες επικειμένων).

Με την εν λόγω Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής έχει ήδη συντελεστεί η απαλλοτρίωση τμήματος του κοινοχρήστου χώρου Κ.Χ 336 επιφάνειας 503,99 τ.μ αυτού, ενώ δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση του υπολοίπου τμήματος του κοινοχρήστου χώρου που αφορά την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 021420 των κυριών Μπράϊλα Μαρίνας του Αθανασίου και Μπράϊλα Χρυσοπηγής του Αθανασίου δηλαδή η αποζημίωσή τους για συνολική επιφάνεια 177,50 τ.μ και τα ρυμοτομούμενα εντός αυτής επικείμενα που είναι μία (1) ισόγεια κατοικία ρυμοτομούμενου όγκου 384 κ.μ πολύ καλής κατάστασης, μία (1) αποθήκη ρυμοτομούμενου όγκου 37 κ.μ. μέτριας κατάστασης, εννέα (9) μεγάλα εσπεριδοειδή, μία (1) μεταλλική συρόμενη αυλόπορτα μήκους 4,00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι η απαλλοτριωτέα επιφάνεια των 177,50 τ.μ αποζημιώνεται κατά 76,44 τ.μ από το Δήμο και κατά τα υπόλοιπα 101,06 τ.μ από όμορους ιδιοκτήτες.

 • Με την υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου μετά από αίτηση των κ. Μαρίνας Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου και κ. Χρυσοπηγής Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου, βεβαιώθηκε αυτοδικαίως η επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας τους.

 • Με την αριθμ. πρωτ. 5704/558/14-02-2018 αίτηση οι κυρίες Μπράϊλα Μαρίνα του Αθανασίου και Μπράϊλα Χρυσοπηγή του Αθανασίου, ζητούν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για την ιδιοκτησία τους με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 (ΚΑΕΚ 280552803015/0/0) που περιλαμβάνεται στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337, όπως αποτυπώνεται στο από Φεβρουάριο 2018 προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Μιχαήλ Γκέλη κλίμακας 1:200 και για τους λόγους που αναφέρει στην από 08/02/2018 τεχνική του έκθεση.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα και με το άρθρο 32 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2014), η Διοίκηση πρέπει να αποφανθεί, είτε περί της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, είτε περί της επανεπιβολής της με την αναλυτική τεκμηρίωση περί της οικονομικής δυνατότητας του Δήμου να εγγράψει στον προϋπολογισμό του τρέχοντος και του επόμενου οικονομικού έτους την προσήκουσα αποζημίωση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας.

 

Ι) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στην περίπτωση συμμόρφωσης με την υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ήτοι αποδοχής της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των κ. Μαρίνας Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου και κ. Χρυσοπηγής Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου και άρα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Φεβρουάριο 2018 προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Μιχαήλ Γκέλη κλίμακας 1:200, θα γίνουν δεκτές οι ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις.

Καταργούνται:

α) το τμήμα του Κ.Χ 336 υπό στοιχεία Ξ-Τ11-Τ10-Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ13-Τ12-Ν-Ξ

β) το τμήμα του κοινοχρήστου διαδρόμου υπό στοιχεία Τ3-Τ2-Τ1-Τ15-Τ5-Τ4-Τ3 μεταξύ του Ο.Τ 337 και του Κ.Χ 336

γ) τα τμήματα των ΟΓ-ΡΓ του ΟΤ 337 υπό στοιχεία Τ15-Τ1, Τ1-Τ2,Τ2-Τ3 και

Δημιουργούνται νέοι οικοδομήσιμοι και κοινόχρηστοι χώροι ως εξής:

α) Το τμήμα υπό στοιχεία Τ3-Τ2-Τ1-Τ17-Τ16-Τ15 όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο σχέδιο, χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος προσαρτώμενος στο Ο.Τ 337

β) Το τμήμα υπό στοιχεία Ν-Τ16-Τ5-Τ13-Τ12-Ν χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος διάδρομος μεταξύ Ο.Τ 337 και Κ.Χ 336

γ) Δημιουργείται πεζόδρομος συνολικού πλάτους 2,00 μ. μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων Ο.Τ 335 και Ο.Τ 337 και σε τμήμα μεταξύ των Ο.Τ 337 και Κ.Χ 336 και συγκεκριμένα μεταξύ των τμημάτων Ν-Τ3(Ο.Τ 335)-Τ2(Ο.Τ 335) και Τ1-Τ17-Τ16 του νέου Ο.Τ 337

Από την ανωτέρω πρόταση ρυμοτομικού σχεδίου δεν θα δημιουργούνται τυφλά ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα και δεν θα ρυμοτομούνται νομίμως υφιστάμενα κτίρια, όπως είναι και η ισόγεια κατοικία της ιδιοκτησίας Μπράιλα όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμ. 694/1996 άδεια οικοδομής προσθήκης ισογείου και τη με αριθμ. πρωτ. 6997/29-11-1996 απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας περί εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983.

Επίσης, η εισφορά σε γη που αναλογεί στο οικόπεδο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 (ΚΑΕΚ 280552803015/0/0) των κ. Μαρίνας Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου και κ. Χρυσοπηγής Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου είναι 19,15 τ.μ με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-α-Τ3-Τ2-Β), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2508/1997 όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να δοθεί η εντολή για την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάρτησης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Π.Δ/τος 14/27-7-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και η προώθηση της προτεινόμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις περαιτέρω εγκρίσεις και την έκδοση σχετικού ΦΕΚ.

 

ΙΙ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Στην περίπτωση επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, όπως αυτή προκύπτει από τη Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την αριθμ. πρωτ. 3624/18-04-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 540 με αριθμό 395 και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 223/2009 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου με την οποία είχαν καθορισθεί οι οριστικές τιμές μονάδος της αποζημίωσης της απαλλοτριωτέας γης και των επικειμένων της εν λόγω ιδιοκτησίας των Μπράϊλα Μαρίνας & Χρυσοπηγής, θα πρέπει ο Δήμος να προβεί στην συντέλεση της απαλλοτρίωσης καταβάλλοντας την συνολική προσήκουσα αποζημίωση για την απαλλοτριωτέα γη με το ποσό των 44.375 € και για τα απαλλοτριωτέα επικείμενα με το ποσό των 1.850€ για δέντρα και αυλόπορτα και περίπου 62.165€ για τα κτίσματα (οικία και αποθήκη).

Εν προκειμένω, για την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης, θα πρέπει να διατυπώνεται η πολεοδομική και περιβαλλοντική αναγκαιότητα διατήρησής της και να βεβαιώνεται η διασφάλιση της αποζημίωσης των ιδιοκτητών για την επικείμενη απαλλοτρίωση και κατά συνέπεια να συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις της αριθμ. 141/86 εγκυκλίου της Δ/νσης Κανονιστικών Ρυθμίσεων, τμήμα νομικό ΥΠΕΧΩΔΕ και της παρ.3 του άρθρο 32 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε σχετικό ερώτημά μας απάντησε με το αριθμ. πρωτ. 11174/29-03-2018 έγγραφό της ότι δεν έχει διατεθεί μέχρι σήμερα σχετική πίστωση και δύναται αυτή να ζητηθεί με ανάληψη υποχρέωσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Επίσης ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για τις αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων (εδαφικών εκτάσεων, επικειμένων και δικαστικών εξόδων).

 

Με βάση τα παραπάνω

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

 

α) Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 (ΚΑΕΚ 280552803015/0/0) που περιλαμβάνεται στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337 των φερόμενων ιδιοκτητριών κ. Μαρίνας Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου και κ. Χρυσοπηγής Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

β) την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Αγιαννιώτικα” στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337, όπως φαίνεται στο από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Μιχαήλ Γκέλη κλίμακας 1:200 με τις εξής πολεοδομικές ρυθμίσεις:

Καταργούνται

το τμήμα του Κ.Χ 336 υπό στοιχεία Ξ-Τ11-Τ10-Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ13-Τ12-Ν-Ξ

το τμήμα του κοινοχρήστου διαδρόμου υπό στοιχεία Τ3-Τ2-Τ1-Τ15-Τ5-Τ4-Τ3 μεταξύ του Ο.Τ 337 και του Κ.Χ 336

τα τμήματα των ΟΓ-ΡΓ του ΟΤ 337 υπό στοιχεία Τ15-Τ1, Τ1-Τ2,Τ2-Τ3 και

Δημιουργούνται νέοι οικοδομήσιμοι και κοινόχρηστοι χώροι ως εξής:

Το τμήμα υπό στοιχεία Τ3-Τ2-Τ1-Τ17-Τ16-Τ15 όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο σχέδιο, χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος προσαρτώμενος στο Ο.Τ 337

Το τμήμα υπό στοιχεία Ν-Τ16-Τ5-Τ13-Τ12-Ν χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος διάδρομος μεταξύ Ο.Τ 337 και Κ.Χ 336

Δημιουργείται πεζόδρομος συνολικού πλάτους 2,00 μ. μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων Ο.Τ 335 και Ο.Τ 337 και σε τμήμα μεταξύ των Ο.Τ 337 και Κ.Χ 336 και συγκεκριμένα μεταξύ των τμημάτων Ν-Τ3(Ο.Τ 335)-Τ2(Ο.Τ 335) και Τ1-Τ17-Τ16 του νέου Ο.Τ 337

Δεν θα δημιουργούνται τυφλά ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα και δεν θα ρυμοτομούνται νομίμως υφιστάμενα κτίρια.

Επιβάλλεται στο ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420, εισφορά σε γη επιφάνειας 19,15 τ.μ με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-α-Τ3-Τ2-Β), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2508/1997, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, είτε περί της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου, είτε περί της επανεπιβολής της με την αναλυτική τεκμηρίωση περί της οικονομικής δυνατότητας του Δήμου να εγγράψει στον προϋπολογισμό του τρέχοντος και του επόμενου οικονομικού έτους την προσήκουσα αποζημίωση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας.

 

Συνημμένα:

 1. Η με αριθμ. πρωτ. 5704/558/14-02-2018 αίτηση των κ. Μπράϊλα Μαρίνας του Αθανασίου και Μπράϊλα Χρυσοπηγής του Αθανασίου

 2. Η υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

 3. Η από 08/02/2018 τεχνική έκθεση του ιδιώτη μηχανικού κ. Μιχαήλ Γκέλη

 4. Το από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Μιχαήλ Γκέλη κλίμακας 1:200

 5. Η από 9/11/2017 έκθεση ελέγχου τίτλων των δικηγόρων κ. Δημήτριου Νανόπουλου και κ. Κων/νας Πέππα – Νικολάου

 6. Το ΦΕΚ 602/Δ/1989 έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης περιοχής Αγιαννιώτικα

 7. Απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αγιαννιώτικα κλίμακας 1:1000

 8. Απόσπασμα εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) Κορίνθου κλίμακας 1:5000 (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013)

 9. Η με αριθμ. πρωτ. 3624/18-04-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στα Κ.Χ 336 – Ο.Τ 315 – Ο.Τ 335 – Ο.Τ 337

 10. Πίνακας πράξης εφαρμογής της Μ.Π.Ε για την ιδιοκτησία 021420

 11. Πίνακας πράξης αναλογισμού της Μ.Π.Ε για την ιδιοκτησία 021420

 12. Πίνακας επικειμένων της Μ.Π.Ε για την ιδιοκτησία 021420

 13. Η υπ΄ αριθμ. 223/2009 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου

 14. Το στέλεχος της υπ΄ αριθμ. 694/1996 άδειας οικοδομής με το διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:200

 15. Η με αριθμ. πρωτ. 6997/29-11-1996 απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας

 16. Το με αριθμ. πρωτ. 11174/29-03-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.

 

 

 

Ο Προεδρεύων, αφού μελέτησε με προσοχή την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τον φάκελο δικαιολογητικών αυτής, προτείνει την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Αγιαννιώτικα” για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337 σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 231/2013 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας :

α) Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420 (ΚΑΕΚ 280552803015/0/0) που περιλαμβάνεται στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337 των φερόμενων ιδιοκτητριών κ. Μαρίνας Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου και κ. Χρυσοπηγής Μπράϊλα θυγ. Αθανασίου, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 231/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

β) την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Αγιαννιώτικα” στα Κ.Χ 336 και Ο.Τ 337, όπως φαίνεται στο από Φεβρουάριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Μιχαήλ Γκέλη κλίμακας 1:200 με τις εξής πολεοδομικές ρυθμίσεις:

Καταργούνται

το τμήμα του Κ.Χ 336 υπό στοιχεία Ξ-Τ11-Τ10-Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ13-Τ12-Ν-Ξ

το τμήμα του κοινοχρήστου διαδρόμου υπό στοιχεία Τ3-Τ2-Τ1-Τ15-Τ5-Τ4-Τ3 μεταξύ του Ο.Τ 337 και του Κ.Χ 336

τα τμήματα των ΟΓ-ΡΓ του ΟΤ 337 υπό στοιχεία Τ15-Τ1, Τ1-Τ2,Τ2-Τ3 και

Δημιουργούνται νέοι οικοδομήσιμοι και κοινόχρηστοι χώροι ως εξής:

Το τμήμα υπό στοιχεία Τ3-Τ2-Τ1-Τ17-Τ16-Τ15 όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο σχέδιο, χαρακτηρίζεται ως οικοδομήσιμος χώρος προσαρτώμενος στο Ο.Τ 337

Το τμήμα υπό στοιχεία Ν-Τ16-Τ5-Τ13-Τ12-Ν χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος διάδρομος μεταξύ Ο.Τ 337 και Κ.Χ 336

Δημιουργείται πεζόδρομος συνολικού πλάτους 2,00 μ. μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων Ο.Τ 335 και Ο.Τ 337 και σε τμήμα μεταξύ των Ο.Τ 337 και Κ.Χ 336 και συγκεκριμένα μεταξύ των τμημάτων Ν-Τ3(Ο.Τ 335)-Τ2(Ο.Τ 335) και Τ1-Τ17-Τ16 του νέου Ο.Τ 337

Δεν θα δημιουργούνται τυφλά ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα και δεν θα ρυμοτομούνται νομίμως υφιστάμενα κτίρια.

Επιβάλλεται στο ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021420, εισφορά σε γη επιφάνειας 19,15 τ.μ με στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-α-Τ3-Τ2-Β), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2508/1997, όπως έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/16/2018.

 

 

Leave a Comment