Απόφαση αριθμ.3/17/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-04-2018

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11315/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασ. Νανόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργ. Φαρμάκης, 3) Χαρ.Καμπούρης, 4)Κων. Ζήμος, 5)Θεμ.Κουτσογκίλας,

Α π ό ν τ ε ς

1)Αλεξ.Πνευματικός, Πρόεδρος 2) Μιχ. Χατζής, 3)Σταυρ. Κεφάλας, 4)Μαρ. Καραμαλίκη.

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 17η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως για κοπή δέντρου», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ (ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΕΧΡΙΕΣ

Σχετ.: α) Η με αρ. Πρωτ. 3973/31-01-18 αίτηση του κ.Κουτσούκου Χρήστου

β) η εισήγηση του γεωπόνου του τμήματος κ.Παντελέων Ιωάννη που συνοδεύεται από δύο συνημμένα (συμβόλαιο & τοπογραφικό διάγραμμα )

 

Στις Κεχριές επί της οδού Εσπερίδων στο ύψος του αριθμού 8, φύεται ένα δέντρο (χαρουπιά) του οποίου εισηγούμαστε την κοπή. Το δέντρο αυτό δημιουργεί προβλήματα που αναφέρονται στην σχετική εισήγηση του γεωπόνου του τμήματος κ.Παντελέων Ιωάννη η οποία συνοδεύεται από σχετικά συνημμένα (συμβόλαιο & τοπογραφικό διάγραμμα )

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την κοπή του προαναφερόμενου δέντρου ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη από το νόμο άδεια σύμφωνα με το υπ. αριθ. 46794/4-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συν.: 2 σχετ. έγγραφα (φωτοαντίγραφα) & σχετ. φωτογραφία

 

Ο Προεδρεύων κατόπιν προτείνει να χορηγηθεί η έγκριση κοπής του δέντρου, λόγω προβλημάτων που δημιουργεί, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, το αρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, το υπ’ αριθμ.πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κοπή ενός δέντρου (χαρουπιάς ) που φύεται στις Κεχριές, επί της οδού Εσπερίδων στο ύψος του αριθμού 8, λόγω προβλημάτων που δημιουργεί, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, στην οποία υπηρεσία δίνει εντολή, για την εν λόγω κοπή δέντρου, να αιτηθεί την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης, προσκοµίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/17/2018.

Leave a Comment