Απόφαση αριθμ. 36/527/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 527η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση αίτησης εξώδικου συμβιβασμού», υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 28/383/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, με την εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του υπ’ αριθμ. 21995/1831/22-05-2017 αιτήματος της κ.Μπενέκου – Νέζη Ευαγγελίας του Γεωργίου και της Δωροθέας, ως φερόμενης ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 50% γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603013 στα ΟΤ. 765, 767 & ΚΧ. 766, 771 του σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, η οποία ζητά εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης γης και αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας που της αναλογούν, να συντάξει το πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης όταν αυτή συντελεστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου.

Ο Πρόεδρος κατόπιν θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56982/4892/20-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Ανάκληση αίτησης εξώδικού συμβιβασμού”

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 56982/4892/04-12-2017 αίτημά της η κα Μπενέκου Ευαγγελία το γένος Νέζη Γεωργίου ζητά την ανάκληση του προγενέστερου αιτηματός της με αρ.πρωτ.21995/1831/22-05-2017 με το οποίο ζητούσε να καθοριστούν εξωδίκως οι τιμές μονάδος για τις αποζημιώσεις που δικαιούται λόγω ελλείματος γης και λόγω απαλλοτρίωσης επικειμένων της εξ ημισείας ιδιοκτησίας της με αρ.κτ. 0603013 που βρίσκεται στα ΟΤ 753, 754, 756, 766, 767, ΚΧ 771 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” διότι θα ακολουθήσει την δικαστική οδό.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση ούτως ή άλλως εκκρεμεί η εκδίκασή της στο Εφετείο Ναυπλίου από την οποία διαδικασία εκδίκασης η ιδιοκτήτρια δεν έχει παραιτηθεί.

Κατόπιν τούτων και εφόσον είναι δυνατό, δέον όπως αποσύρετε την υπ’ αριθμ.πρωτ. 21995/1831/01-06-2017 εισήγησή μας για εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης καθώς εξαλείφεται και το γενεσιουργό αίτημα αυτής.

Συνημμένα: Φωτ/φο του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56982/4892/4-12-2017 αιτήματος της κ.Μπενέκου-Νέζη Ευαγγελίας.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση ορισμού της δικηγόρου Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνας – Ιωάννας, με την εντολή να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του υπ’ αριθμ. 21995/1831/22-05-2017 αιτήματος της κ.Μπενέκου – Νέζη Ευαγγελίας του Γεωργίου, διότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος, για τον οποίο εδόθη η εντολή αυτή.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την εντολή που εδόθη με την αριθμ. 28/383/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προς την δικηγόρο Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, για να γνωμοδοτήσει στο Δήμο Κορινθίων επί του υπ’ αριθμ. 21995/1831/22-05-2017 αιτήματος της κ.Μπενέκου – Νέζη Ευαγγελίας του Γεωργίου και της Δωροθέας, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό για το δικαίωμα αποζημίωσης γης και αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας που της αναλογούν, διότι δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο εδόθη η εντολή αυτή, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/527/2017.-

 

 

Leave a Comment