Απόφαση αριθμ. 3/18/2018

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 3743/29-01-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας συζήτησης του 4ου θέματος ημερησίας διάταξης) 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 25-01-2018, σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

 

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 16079/23-1-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 :

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

00

6421.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

3.500,00

 

 

00

6423.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων

1.000,00

 

10

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών

1.000,00

 

 

15

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

 

1000,00

 

 

20

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

1.000,00

 

 

30

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

2.500,00

 

 

35

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

500,00

 

 

40

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

1.500,00

 

 

45

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

250,00

 

 

60

6422.0001

Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών

 

750,00

 

 

15

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)

9.220,80

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:16/2017

 

20

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)

33.922,60

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:16/2017

 

30

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)

13.379,20

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:16/2017

 

35

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)

8.487,60

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:16/2017

 

45

6063.0001

Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)

1.356,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:16/2017

 

10

6063.0002

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)

1.084,80

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:16/2017

 

15

6063.0002

Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)

295,12

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002124158, Συνεχιζόμενο ΑΜ 63/2017.

 

20

6063.0002

Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)

29.858,70

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002124158, Συνεχιζόμενο ΑΜ 63/2017.

 

30

6063.0002

Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)

13.492,44

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002124158, Συνεχιζόμενο ΑΜ 63/2017.

 

35

6063.0002

Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)

3.999,87

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002124158, Συνεχιζόμενο ΑΜ 63/2017.

 

45

6063.0002

Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)

2.696,26

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002124158, Συνεχιζόμενο ΑΜ 63/2017.

 

35

6063.0004

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους”

2.280,36

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002124158, Συνεχιζόμενο ΑΜ 63/2017.

 

00

 

6073.0001

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

1.000,00

 

 

00

 

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

40.000,00

Συνεχιζόμενο

 

00

 

6111.0001

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

39.928,00

 

 

00

 

6113.0001

Αμοιβές μεταφραστών

500,00

 

 

00

 

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

1.000,00

Συνεχιζόμενο

 

00

 

6116.0001

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

4.997,20

 

 

60

6117.0001

Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016

28.426,34

 

 

60

6117.0002

Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

21.067,02

 

 

00

 

6117.0003

Αμοιβή γιατρού εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου

6.950,00

 

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002433817

 

20

6142.0001

Αμοιβή για έλεγχο και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων

500,00

Συνεχιζόμενο

 

10

6142.0030

Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση -αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

14.991,6

Συνεχιζόμενο

 

60

6234.0001

Μίσθωση εξοπλισμού-οχημάτων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

3.107,25

Συνεχιζόμενο

 

30

6234.0002

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού

43.412,40

Συνεχιζόμενο ΑΜ:53/2015

 

30

6234.0003

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας

39.692,40

Συνεχιζόμενο ΑΜ:52/2015

 

30

6234.0004

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας

13.676,20

Συνεχιζόμενο ΑΜ:51/2015

 

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου

558,00

Συνεχιζόμενο

 

30

6261.0032

Συντήρηση -επισκευή εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Κορίνθου

1.264,80

Συνεχιζόμενο

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002088616

 

35

6262.0003

Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων

15.000,00

Συνεχιζόμενο

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002385942

 

20

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

492,00

Συνεχιζόμενο

 

10

6266.0001

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

37.200,00

Συνεχιζόμενο

Πρωτογενές Αίτημα 17REQ001877041, ΑΜ 59/2017

 

10

6271.0001

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

1.000,00

 

 

40

6271.0001

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

500,00

 

 

20

6277.0001

Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

186.000,00

Συνεχιζόμενο

 

10

6278.0001

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)

400,00

Συνεχιζόμενο

 

10

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

600,00

 

 

30

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

600,00

 

 

40

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

600,00

 

 

10

6461.0001

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

1.000,00

 

 

10

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

1.000,00

 

 

20

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

1.000,00

 

 

30

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

1.000,00

 

 

35

6462.0001

Δημοσίευση προκηρύξεων

1.000,00

 

 

00

 

6463.0001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

1.000,00

 

 

60

6474.0001

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ -ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016

3.435,37

 

 

15

6474.0002

Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων

750,00

Συνεχιζόμενο

 

15

6474.0002

Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων

24.713,20

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002130844, ΑΜ 64/2017

 

60

6474.0002

Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

12.978,45

 

 

60

6481.0001

ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016

593.291,81

Συνεχιζόμενο, ΑΜ 47/2016

 

15

6481.0002

Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου

96.964,60

Συνεχιζόμενο, Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002374327, ΑΜ 16/2017

 

15

6481.0003

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου

89.659,00

Συνεχιζόμενο, Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002374327, ΑΜ 16/2017

 

15

6481.0003

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου

43.833,50

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342004

 

00

 

6491.0001

Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

1.000,00

 

 

00

 

6492.0001

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

300.000,00

 

 

00

 

6492.0003

Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα, λόγω κακής κατάστασης οδοστρωμάτων με βάση δικαστικές αποφάσεις

10.000,00

 

 

 

00

 

6492.0004

Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις

10.000,00

 

 

10

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

4.495,98

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342761, ΑΜ 70/2017

 

30

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

2.490,30

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342761, ΑΜ 70/2017

 

10

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

1.992,18

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342761, ΑΜ 70/2017

 

30

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

698,78

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342761, ΑΜ 70/2017

 

20

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.157,60

Συνεχιζόμενο

 

10

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

13.485,12

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342761, ΑΜ 70/2017

 

60

8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

9.580,43

 

 

10

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

7.099,10

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

20

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

246.736,52

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

30

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

38.615,87

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

35

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

42.724,70

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

45

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

15.599,10

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

10

6643.0001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

20.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

20

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

121.356,83

 

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

30

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

104.995,74

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

35

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

47.465,74

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:48/2017

 

10

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

15.998,6

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342761, ΑΜ 70/2017

 

30

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

7.982,75

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002342761, ΑΜ 70/2017

 

20

6661.0001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων

3.850,52

Συνεχιζόμενο έτους 2015 ΑΜ:3/2015

 

20

6661.0001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων

19.999,53

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:13/2017

 

30

6661.0001

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων

1.668,09

Συνεχιζόμενο

 

30

6661.0005

Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων

3.390,04

Συνεχιζόμενο

 

30

6661.0005

Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων

1.074,67

Συνεχιζόμενο

 

30

6662.0001

Προμήθεια υλικών περίφραξης

4.402,12

Συνεχιζόμενο

 

20

6662.0002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.

41.712,78

Συνεχιζόμενο έτους 2015 ΑΜ:3/2015

 

20

6662.0002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.

141.396,11

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:13/2017

 

20

6662.0007

Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων

9.920,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:13/2017

 

30

6662.0012

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Κορίνθου

2.619,09

Συνεχιζόμενο

 

30

6662.0019

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Σολυγείας

2.254,68

Συνεχιζόμενο

 

30

6662.0020

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου

1.952,24

Συνεχιζόμενο

 

30

6662.0023

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων

2.358,25

Συνεχιζόμενο Αρ. Μελέτης 11/2017

 

30

6662.0023

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δήμου Κορινθίων

49.967,23

Συνεχιζόμενο ΑΜ 78/2017

 

30

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών

18.031,24

Συνεχιζόμενο ,

ΑΜ 5/2013

 

30

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών

1.499,78

Συνεχιζόμενο

 

45

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

2.685,89

Συνεχιζόμενο ,

ΑΜ 5/2013

 

20

6721.0001

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του ν.3852/2010

14.528,21

 

 

00

 

6726.0003

Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”

10.564,93

 

 

00

 

6726.0005

Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης

1.000,00

 

 

00

 

6737.0001

Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “Έργα διάθεσης νερού απο Ε.Ε.Λ για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων

3.000.000,00

 

 

00

 

6737.0004

Προγραμματική σύμβαση με το Ιστορικό -Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

40.000,00

 

 

00

 

6823.0001

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

150.000,00

 

 

30

7112.0001

Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

6.000,00

 

 

30

7112.0003

Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε.Άσσου Λεχαίου

55.000,00

 

 

30

7112.0006

Αγορά εδαφικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου

5.302,75

 

 

20

7131.0005

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων

2.246.880,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:58/2017

 

30

7135.0001

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Κορίνθου

79.993,64

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:2/2017

 

30

7135.0002

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου

39.505,16

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:2/2017

 

30

7135.0003

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Τενέας

39.894,52

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:2/2017

 

15

7135.0004

Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού

160.482,04

Συνεχιζόμενο

 

30

7135.0004

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Σαρωνικού

39.916,84

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:2/2017

 

30

7135.0005

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Σολυγείας

37.713,36

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:2/2017

 

62

7135.0013

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

73.800,00

Συνεχιζόμενο

 

30

7311.0003

Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό

206.975,96

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:8/2017

 

30

7322.0001

Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου

4.250,30

Συνεχιζόμενο ΑΜ:113/2013

 

30

7322.0002

Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου

21.185,86

Συνεχιζόμενο ΑΜ:208/2016

 

30

7322.0004

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην τ.κ Αγίου Βασιλείου

65.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:69/2017

 

30

7322.0009

Ανάπλαση πλατείας Π.Τσαλδάρη

4.150.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:71/2017

 

30

7322.0012

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά.

5.799,93

Συνεχιζόμενο

 

30

7322.0014

Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου

101.250,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:35/2017

 

30

7322.0016

Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου

12.098,26

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:20/2017

 

30

7322.0019

Κατασκευή πεζοδρομίων Κλένιας

20.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:31/2017

 

30

7322.0021

Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Γαλατακίου

30.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:45/2017

 

30

7322.0023

Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου

100.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:50/2017

 

30

7322.0045

Ανάπλαση-Διαμόρφωση πλατείας Ελ. βενιζέλου (Β’ Φάση)

27.000,00

Συνεχιζόμενο

 

30

7322.0051

Δημιουργία πλατείας Ο.Τ 256 Π.Ε Αγίου Γεωργίου

62.000,00

Συνεχιζόμενο

 

30

7322.0083

Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου

90.944,00

Συνεχιζόμενο

 

30

7322.0098

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.Ο Κορίνθου – Αργους Τ.Κ.Χιλιομοδίου

44.167,85

Συνεχιζόμενο

 

30

7322.0100

Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου

171.000,00

Συνεχιζόμενο

 

30

7322.0101

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κατακαλίου

1.959,35

Συνεχιζόμενο

 

30

7323.0005

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τενέας

50.000,00

Συνεχιζόμενο

 

30

7323.0006

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας

26.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:5/2017

 

30

7323.0007

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού

74.400,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:47/2017

 

30

7323.0008

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου

74.292,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:15/2017

 

30

7323.0021

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας

12.347,94

Συνεχιζόμενο ΑΜ 41/2016

 

30

7323.0102

Οδοποιϊα Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων

33.962,34

Συνεχιζόμενο

 

30

7323.0108

Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου

219.000,00

Συνεχιζόμενο, ΑΜ 64/2016

 

30

7324.0008

Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο

36.653,30

 

Συνεχιζόμενο, ΑΜ 46/2016

 

30

7324.0014

Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών

50.406,00

Συνεχιζόμενο

 

20

7325.0005

Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου

667,29

Συνεχιζόμενο

 

30

7326.0001

Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουταλά

9.654,78

Συνεχιζόμενο

 

30

7326.0002

Ανάπλαση αύλειων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης

54.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:3/2017

 

30

7326.0003

Ανάπλαση αύλειων χώρων και αθλητικές υποδομές σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης

40.800,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:4/2017

 

30

7326.0010

Επισκευαστικές εργασίες γηπέδων Δ.Ε Τενέας

3.991,76

Συνεχιζόμενο

 

30

7326.0033

Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Δ.Σολομού κ΄Δ.Δ.Αρχ. Κορίνθου.

40.166,42

Συνεχιζόμενο

 

30

7326.0048

Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου

14.445,13

Συνεχιζόμενο

 

30

7331.0001

Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Κορινθίων

5.542,80

Συνεχιζόμενο ΑΜ 62/2017

 

30

7331.0009

Συντήρηση σχολείων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)

104.232,43

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:28/2017

 

30

7331.0010

Συντήρηση σχολείων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (έτους 2017)

97.527,24

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:17/2017

 

30

7333.0001

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Κορίνθου

70.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:29/2017

 

64

7333.0001

Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου-Πατρών,εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων

1.000.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:42/2017

 

30

7333.0002

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας

50.000,00

Συνεχιζόμενο ΑΜ 30/2017

 

64

7333.0002

Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων

350.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:74/2017

 

30

7333.0003

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας

50.000,00

Συνεχιζόμενο

 

64

7333.0003

Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο Ισθμού-Επιδαύρου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων

350.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:79/2017

 

30

7333.0004

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού

74.400,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:46/2017

 

30

7333.0005

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου

70.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:33/2017

 

20

7336.0001

Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων

2.360.000,00

Συνεχιζόμενο

 

25

7336.0001

Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου

70.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:47/2017

 

25

7336.0002

Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου

515,90

Συνεχιζόμενο, ΑΜ 42/2015

 

45

7336.0004

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Τενέας

35.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:27/2017

 

45

7336.0005

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σολυγείας

35.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:60/2017

 

45

7336.0006

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού

13.099,47

Συνεχιζόμενο

 

45

7336.0007

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου

35.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:44/2017

 

30

7336.0009

Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων

14.897,65

Συνεχιζόμενο

 

30

7412.0008

Βελτίωση οδού Μπαθαρίστρας

18.580,00

Συνεχιζόμενο

 

30

7412.0009

Μελέτη βελτίωσης οδών Αγίας Άννης και Ιωνίας εκτός σχεδίου πόλεως

16.000,00

Συνεχιζόμενο

 

25

7413.0001

Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας

29.361,61

Συνεχιζόμενο

 

30

7413.0035

Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού (ΚΑ 70/7413.001)

34.737,85

Συνεχιζόμενο

 

30

7413.0041

Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -Συνοικισμός

12.500,00

Συνεχιζόμενο

 

00

 

6117.0001

Αμοιβή ΑΕΠΙ

500,00

 

 

10

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

1.187,50

Συνεχιζόμενο ΑΜ 58/2016

 

10

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

2.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

20

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

13.129,84

Συνεχιζόμενο ΑΜ 58/2016

 

20

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

40.450,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

30

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

8.784,39

Συνεχιζόμενο ΑΜ 58/2016

 

30

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

10.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

35

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

3.125,32

Συνεχιζόμενο ΑΜ 58/2016

 

35

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

4.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

45

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

760,00

Συνεχιζόμενο ΑΜ 58/2016

 

45

6671.0001

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

500,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

20

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

950,00

Συνεχιζόμενο ΑΜ 58/2016

 

20

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

10.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

30

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

2.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

35

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

307,57

Συνεχιζόμενο ΑΜ 58/2016

 

35

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

2.000,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

45

6672.0001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

500,00

Συνεχιζόμενο έτους 2017 ΑΜ:61/2017

 

20

73250002

Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

4.823,13

 

 

20

6262.0001

Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές

1.607,84

 

 

20

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

4.926,27

Συνεχιζόμενο ΑΜ 76/2017, Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002255641

 

30

6641.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

4.758,62

Συνεχιζόμενο ΑΜ 76/2017, Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002255641

 

20

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

3.817,22

Συνεχιζόμενο ΑΜ 76/2017, Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002255641

 

30

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

4.797,31

Συνεχιζόμενο ΑΜ 76/2017, Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002255641

 

35

6644.0001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων

709,28

Συνεχιζόμενο ΑΜ 76/2017, Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002255641

 

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

156,24

Συνεχιζόμενο

 

00

 

6452.0001

Συνδρομές Internet

124

 

 

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

194,56

Συνεχιζόμενο

 

10

6615.0001

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π

434

Συνεχιζόμενο

 

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

128,96

Συνεχιζόμενο

 

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

186,57

Συνεχιζόμενο

 

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

135,00

Συνεχιζόμενο

 

35

6262.0005

Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για συντήρηση – επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

613,30

Συνεχιζόμενο

 

30

6662.0008

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δήμου Κορινθίων

16.652,49

Συνεχιζόμενο Πρωτογενές Αίτημα 17REQ002212667, ΑΜ 77/2017

 

20

7131.0001

Προμήθεια μηχανημάτων

1.624,40

Συνεχιζόμενο

 

20

7135.0004

Προμήθεια εργαλείων

3.743,31

Συνεχιζόμενο

 

20

7131.0001

Προμήθεια μηχανημάτων

2.083,20

Συνεχιζόμενο

 

30

7135.0038

Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας

4.486,32

Συνεχιζόμενο

 

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

198,40

Συνεχιζόμενο

 

10

7133.0001

Έπιπλα σκεύη

1.112,28

Συνεχιζόμενο

 

35

7131.0001

Προμήθεια υποβρυχίων συγκροτημάτων – αντλιών κ.λ.π.

781,20

Συνεχιζόμενο

 

 

 

Επίσης προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, που αφορούν αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων ακινήτων:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

30

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

11.980,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΤ. 0607086 ΣΤΑ Ο.Τ 739,793,794 & ΚΧ 737 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

659,40

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ &ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΤ. 0607086 ΣΤΑ Ο.Τ 739,793,794 & ΚΧ 737 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

28.037,80

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ.0512047 Ο.Τ. 625,628-0512057 Ο.Τ 625,626 & 0514050 Ο.Τ 671,ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

500,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ.0512047 Ο.Τ. 625,628-0512057 Ο.Τ 625,626 & 0514050 Ο.Τ 671,ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

1.400,95

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ.0512047 Ο.Τ. 625,628-0512057 Ο.Τ 625,626 & 0514050 Ο.Τ 671,ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

 

30

 

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

 

857,74

 

 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΤ. 324 ΣΤΟ Ο.Τ 254 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

550,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

21.812,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0523059, 0523060, 0523029, 0523004, 0524013 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

975,36

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0523059, 0523060, 0523029, 0523004, 0524013 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

81.748,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΤ. 0637005 ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

 

30

 

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

2.795,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΤ. 0637005 ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

1.565,16

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΤ. 0637005 ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

420,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΤ. 0637005 ΤΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

450,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0612048 ΣΤΑ ΟΤ 808 & ΟΤ 809 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

779,58

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΚΤ. 0612048 ΣΤΑ ΟΤ 808 & ΟΤ 809 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑΣ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

250,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙΣΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 021149 ΣΤΟ Ο.Τ 340 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ”ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

29.680,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0607027 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

1.390,40

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 120/16 ΑΠΟΦ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0607027 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

330,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 287/14 ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤΟΔ/ΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0607027 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

 

30

 

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

2.706,80

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0607027 Ο.Τ 735 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

24.198,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0524021 Ο.Τ 617 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

 

30

 

7111.0008

Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως

7.280,00

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0524021 Ο.Τ 617 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

1.344,34

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0524021 Ο.Τ 617 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

14.999,85

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0613058 & 0613059 Ο.Τ 844 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

1.083,33

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 210/2011 ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0613058 & 0613059 Ο.Τ 844 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων

775,00

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 80/2016 ΑΠΟΦ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 0613058 & 0613059 Ο.Τ 844 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ-ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.16079/23-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β., ο οποίος :

α. Καταψηφίζει την σύναψη σύμβασης για Μεταφορά προδιαλεγμένων Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ποσού 186.000,00 ευρώ, διότι είναι συμβατική υποχρεώση της Ε.Ε.Α.Α,

β. Συμφωνεί με την Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, αλλά για την Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων

ποσού 2.360.000,00 ευρώ, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει μετά την αδειοδότηση,

γ. Συμφωνεί ότι πρέπει να γίνει η Ανάπλαση Πλατείας Π.Τσαλδάρη, ποσού 4.150.000,00 ευρώ,

αλλά διαφωνεί με την διαδικασία υλοποίησης και

δ. Δεν ψηφίζει τις δαπάνες για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, διότι υπάρχει μία μόνο οικονομική προσφορά.)

 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/18/2018.-

 

 

 

Leave a Comment