Απόφαση αριθμ.11/202/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4353/399/05-04-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό 4353 / 399 / 2018 αιτημά του ο Αθανάσιος Ιατρού του Αντωνίου και της Σταυρούλας, ως καθολικός κληρονόμος της μητέρας του Σταυρούλας το γένος Λεωνίδα και Μαρίνας Μαρκέλλου η οποία κατά το χρόνο κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” είχε στην κατοχή της τα γεωτεμάχια Α) με αρ. κτ. 0514028 στα ΟΤ 681, 684 σε ποσοστό 11,11%, Β) με αρ.κτ. 0509016 στα ΟΤ.700, 701 σε ποσοστό 100% και Γ) με αρ.κτ. 0636003 στην περίμετρο του σχεδίου στο ΟΤ.784 σε ποσοστό 11,11%.

ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για 65,50 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων των ιδιοκτησιών του (στο ποσοστό που του αναλογούν) όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με αρ. 1/2013.

 

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Π.Ε. και διορθώθηκε με την αρ.30931 / 30-06-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκε η υπ’ αριθμ 12 / 2014 Διορθωτική Πράξη της Π.Ε. και β) κατόπιν της με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της Π.Ε.

ΚΑΙ επειδή οι προτεινόμενες τιμές μονάδος αποζημίωσης τόσο για τη γη όσο και για τα επικείμενα είναι σύμφωνες οι μεν πρώτες (αξίες γης) με αυτές που καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο με τις 512 / 2013 και 82 / 2016 αποφάσεις του και οι μεν δεύτερες (αξίες επικειμένων) με αυτές που καθορίστηκαν με το Πρακτικό 1/ 2013 της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας επικειμένων η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει τον αιτούντα με τις προτεινόμενες τιμές μονάδος με μόνη εξαίρεση την τιμή αποζημίωσης του συρματοπλέγματος ανά μέτρο μήκους καθώς για αυτό δεν αναγράφεται στους πίνακες ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και κατά συνέπεια θεωρείται αυτή ως μέτρια.

 

Έτσι οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ως εξής:

α) για το έλλειμμα γης που αφορούσε τη Σταυρούλα Μαρκέλλου και τώρα τον Αθανάσιο Ιατρού 65,50τμ * 120€/τμ= 7.860,00 €

β) για τα επικείμενα όπως υπολογίζεται στους παρακάτω αναλυτικούς Πίνακες και στο ποσοστό που αναλογούσε στην Σταυρούλα Μαρκέλλου και τώρα στον Αθανάσιο Ιατρού 574,94€+2160,00€+303,30€= 3.038,24 €

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0514028 (ΟΤ 681, 684)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ιδιοκτησίας

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

19

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

3990,00

 

5.175,00

 

 

11,11%

 

574,94

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105 €/τεμ

105,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

80,00 μ.μ.

13,50 €/μμ

1080,00

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0509016 (ΟΤ.700, 701)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

9

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

1890,00

2160,00

100,00%

2160,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

20,00 μ.μ

13,50 €/τμ

270,00

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0636003 (περίμετρος σχεδίου ΟΤ.784)

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΑ

13

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

2730,00

2730,00

11,11%

303,30

 

Συνολικά η αποζημίωσή του αιτούντα αυτής και βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (7.860,00+3038,24) 10.898,24 €.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου ώστε να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος γης και επικειμένων και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις.

 

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 4353 / 399 / 2017 αίτηση Αθανάσιου Ιατρού

  2. Φωτ/φο Απόφασης & Πινάκων Επικειμένων κυρωμένων με την 66264/2012 Απ.Περιφ.Πελ.

  3. Φωτ/φο Διαγραμμάτων της κυρωμένης Π.Ε. με την 3920/2009 Απ.Νομ.Κορ.

  4. Φωτ/φο Απόφασης, Πινάκων, Διαγραμμάτων Διορθωτικής Π.Ε. (α.α. 12 / 2014) Απ.Περιφ.Πελ.

  5. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013

  6. Φωτ/φο Απόφαση καθορισμού αξίας ακινήτων Δ.Σ. Κορινθίων 512/2013 & 82 /2 016

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως του κ.Αθανασίου Ιατρού του Αντωνίου και της Σταυρούλας, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για επιφάνεια 65,50τ.μ. με προτεινόμενη τιμή 120/τ.μ. και επικειμένων των ιδιοκτησιών που του αναλογούν με προτεινόμενες τιμές μονάδας αυτές, που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986, και που αφορούν τα γεωτεμάχια ιδοκτησίας του Α) με αρ. κτ. 0514028 στα ΟΤ 681, 684 σε ποσοστό 11,11%, Β) με αρ.κτ. 0509016 στα ΟΤ.700, 701 σε ποσοστό 100% και Γ) με αρ.κτ. 0636003 στην περίμετρο του σχεδίου στο ΟΤ.784 σε ποσοστό 11,11%, του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ.Νανόπουλου Β., Κορδώση Χρ., και Δημητρόπουλου Κων. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4353 / 399 / 2018 αιτήματος του κ.Αθανασίου Ιατρού του Αντωνίου και της Σταυρούλας, περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης για επιφάνεια 65,50τ.μ. με προτεινόμενη τιμή 120/τ.μ. και επικειμένων των ιδιοκτησιών που του αναλογούν με προτεινόμενες τιμές μονάδας αυτές, που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του π.δ. 5/1986, και που αφορούν τα γεωτεμάχια ιδοκτησίας του Α) με αρ. κτ. 0514028 στα ΟΤ 681, 684 σε ποσοστό 11,11%, Β) με αρ.κτ. 0509016 στα ΟΤ.700, 701 σε ποσοστό 100% και Γ) με αρ.κτ. 0636003 στην περίμετρο του σχεδίου στο ΟΤ.784 σε ποσοστό 11,11%, του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

 

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/202/2018.-