Απόφαση αριθμ. 14/239/2018

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15928/14-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Ζήμος Κων., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 239η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»

θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. 5/13/2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, με θέμα “Σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου σχετικά με κατοχύρωση ιδιοκτησίας οικοπέδου (χώρου παιδικής χαράς) από τον Δήμο” και λέει ότι προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, θα πρέπει άμεσα να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας και όποιες άλλες ενέργειες απαιτηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε το εν λόγω ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτόν, την Δικηγόρο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Πλέσσα Ελένη με την εντολή να προβεί σε έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας καθώς και σε όποιες άλλες δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες απαιτηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, το οικείο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 5/13/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, με θέμα “Σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου σχετικά με κατοχύρωση ιδιοκτησίας οικοπέδου (χώρου παιδικής χαράς) από τον Δήμο”, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ώστε το εν λόγω ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/239/2018.-

 

 

 

Leave a Comment