Απόφαση αριθμ. 15/251/2018

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 17369/25-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 251η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « «Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής-αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 24-05-2018 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής Β‘ διμήνου 2018 ».

 

Με την υπ’ αριθμ. 190/2018 & 214/18 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής :

1) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Σούκουλη Μαρίας του Κίμωνα το ΧΕΠΕ 153/2018 προκειμένου να διαχειρισθεί πίστωση με ΚΑ 6741.0001 με τίτλο «Επιδόματα σε βαριά ανίκανους προς εργασία» ποσού 543.761,86 € .

 

2) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Αθανασίου Δήμητρας του Αθανασίου τα ΧΕΠΕ 158,159,160,161,162/2018 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0002 με τίτλο «Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία» ποσού

63.246,52 €

-ΚΑ 6741.0005 με τίτλο «Επιδόματα κίνησης σε παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού

30.736,68 €.

-ΚΑ 6741.0007 με τίτλο «Επιδόματα σε ανασφάλιστους παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού

39.029,50 €.

-ΚΑ 6741.0008 με τίτλο «Επιδόματα σε παρ/κούς-τετρ/κούς Δημοσίου» ποσού 34.642,11€.

-ΚΑ 6741.0010 με τίτλο «Επιδόματα σε κωφάλαλους» ποσού 40.331,19 € .

 

3) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Αναργύρου Αναστασίας του Γεωργίου τα ΧΕΠΕ 155,156,157/2018 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0009 με τίτλο:”Επίδομα Τυφλότητας” ποσού 145.107,58 €.

-ΚΑ 6741.0006 με τίτλο : ”Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” ποσού 8.625,46 €.

-Κ.Α 6741.0013 με τίτλο :” Επίδομα Ομογενών Προσφύγων ” ποσού 1.481,05 €.

 

4) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Χατζηαθανασίου Ιωάννας, τα ΧΕΠΕ 154/2018 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

ΚΑ 6741.0004 με τίτλο «Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.» ποσού 223.060,58 €.

 

Από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά:

  1. ΧΕΠΕ 153/2018 ποσού 543.761,86 πληρώθηκαν 543.761,86 , υπόλ.0,00 €

  2. ΧΕΠΕ 154/2018 ποσού 223.060,58 € πληρώθηκαν 223.060,58 € υπόλ.0,00 €

  3. ΧΕΠΕ 155/2018 ποσού 1.481,05 πληρώθηκαν 1.481,05 υπόλ.0,00 €

  4. ΧΕΠΕ 156/2018 ποσού 8.625,46 πληρώθηκαν 8.625,46 υπόλ.0,00 €

  5. ΧΕΠΕ 157/2018 ποσού 145.107,58 πληρώθηκαν 145.107,58 υπόλ.0,00 €

  6. ΧΕΠΕ 158/2018 ποσού 34.642,11 πληρώθηκαν 34.642,11 € υπόλ.0,00 €

  7. ΧΕΠΕ 159/2018 ποσού 30.736,68 πληρώθηκαν 30.736,68 € υπόλ.0,00

  8. ΧΕΠΕ 160/2018 ποσού 40.331,19 πληρώθηκαν 40.331,19 υπόλ.0,00

  9. ΧΕΠΕ 161/2018 ποσού 63.246,52 πληρώθηκαν 63.246,52 υπόλ.0,00 €

  10. ΧΕΠΕ 162/2018 ποσού 39.029,50 πληρώθηκαν 39.029,50 υπόλ.0,00

 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες σύμφωνα με τους παραπάνω ΚΑ εξόδων που έγιναν από τους υπόλογους:

1)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα για το ποσό 543.761,86 € εκ των οποίων πληρώθηκαν

543.761,86 βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων .

2)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου για το ποσό 207.986,00εκ των οποίων

πληρώθηκαν 207.986,00βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων .

3)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου για το ποσό 155.214,09 € εκ των οποίων

πληρώθηκαν 155.214,09 € βάσει των καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

4)Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεόφιλου για το ποσό 223.060,58 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 223.060,58 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων .

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις υπ’ αριθμ. 11/190/2018 και 13/214/2018 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τις κάτωθι δαπάνες, που έγιναν από τις υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ.:

α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής αριθμ. ΧΕΠΕ 153/2018 ποσού 543.761,86 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 543.761,86 € υπόλοιπο 0,00€, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων,

β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής αριθμ. ΧΕΠΕ 158,159,160,161,162/2018 συνολικού ποσού 207.986,00εκ των οποίων πληρώθηκαν 207.986,00 € – υπόλοιπο 0,00€, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων,

γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής αριθμ. ΧΕΠΕ 155,156,157/2018, συνολικού ποσού 155.214,09 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 155.214,09 € υπόλοιπο 0,00€ βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων,

δ)Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεοφίλου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής αριθμ. ΧΕΠΕ 154/2018 ποσού 223.060,58 € εκ των οποίων πληρώθηκαν 223.060,58 € υπόλοιπο 0,00€, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων και προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση λογαριασμού.

Β.- Απαλλάσσει τις κ.κ. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου και Χατζηαθανασίου Ιωάννα του Θεοφίλου, από υπολόγους των ανωτέρω ποσών, τα οποία έχουν διατεθεί για καταβολή των επιδομάτων του Τμήματος Πρόνοιας στους δικαιούχους.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/251/2018.-

 

 

Leave a Comment