Απόφαση αριθμ.15/254/2018

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 17369/25-05-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων.), 7)Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 254η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 24/296/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε ορισθεί ως πληρεξούσια Δικηγόρος του Δήμου η κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να ασκήσει ανακοπή και αναστολή κατά της αριθμ. 58/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά της από 12-09-2016 επιταγής προς πληρωμή, επί αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των Κωνσταντίνου Μαυραγάνη και Αθανασίας χήρας Νικολάου Ταγγίρη, κατά του Δήμου Κορινθίων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την από 18-05-2018, υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ.16560/21-05-2018 Αίτηση της ανωτέρω Δικηγόρου, με την οποία ενημερώνει για την άσκηση της από 22/09/2016 ανακοπής και αιτείται τον ορισμό αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή για την εμπρόθεσμη επίδοση στους αντιδίκους της από 17-05-2018 Αίτησης-Κλήσης με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 157/ΠΔ157/2018, με την οποία επανέφερε προς συζήτηση την ανωτέρω ανακοπή, κατόπιν ματαίωσης και η οποία ορίστηκε προς συζήτηση στις 17-10-2018.

Προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, ο Πρόεδρος λέει ότι θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικαστικός Επιμελητής ο οποίος θα επιδώσει εμπρόθεσμα την από 17-05-2018 Αίτηση-Κλήση στους αντιδίκους και για τον λόγο αυτόν προτείνει την δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικαστική επιμελήτρια στην ανωτέρω υπόθεση, την δικαστική επιμελήτρια Κορίνθου κ.Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή, κατόπιν συνεργασίας με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, να επιδώσει εμπρόθεσμα την από 17-05-2018 Αίτηση-Κλήση με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 157/ΠΔ157/2018, με την οποία επανέρχεται προς συζήτηση η ανακοπή και αναστολή κατά της αριθμ. 58/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και κατά της από 12-09-2016 επιταγής προς πληρωμή, επί αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, στους κ.κ. Μαυραγάνη Κωνσταντίνο και Αθανασία χήρα Νικολάου Ταγγίρη, το γένος Σπυρίδωνος και Βασιλικής Μαυραγάνη, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/254/2018.-

 

 

Leave a Comment